Rüyada Yüzük görmek

Rüyada Yüzük görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Eşe, cariyeye, çocuğa, velayete, ev veya araba satın almaya;
 • Yüzük taşının düşmesi çocuğunun ölmesine ya da malından bir şey baybetmeye,
 • Altın yüzük kadın için süs ve güzelliğe, sevgi ve itibara, erkek için zillet ve meskenete (hor ve hakir olmaya),
 • Demir yüzük zorluk ve çitinlikiten so a hayra nail olmaya,
 • Fil dişinden yahut kemikten yüzük kadın için iyilik ve hayra,
 • Gümüş yüzük erkek için mülk ve saltanata,
 • Yüzük bulmak evlenmeye, çocuğu olmasına, işlemeli yüzük bulmak - ev, hanım, binit (hayvan veya otomobil) ... cariye gibi, daha jnce sahip olmadığı şeylere nail olmaya,
 • Yüzük kaşının sallanması ögrev ve yetikilerinin alınmasına,
 • Dar yüzük zorluğu olan şeye malik olmaya,
 • emanet yüzük devamlı olmayan bir şeye sahip olmaya delalet eder.


  Molla Cami: Yüzügünün taşının düştüğünü gören kimsenin çocuğu ölür yahutmalından bir şeyi kaybeder. Yüzüğün kırılması, hanımının boşanmasına işarettir. Yüzük, bir ev veya bir hayvanı satın almaya işarettir. Rüyada görülen yüzük eğer altından olursa erkek için zillet ve meskenettir. Demirden bir yüzük taktığını gören kimse, zorluk ve meşakkattan so a hayra nail olur. Yüzük altından ve kaşı da varsa bu rüya iyi ve hoştur. Yüzüğün kaşı olmazsa, kendisinde menfaati olmayan işlere işarettir.Bir kimse gümüşten bir yüzük takındığını ve hükmünü, murat ettiği şekilde yerine getirdiğini ve yaptığını görse, o kimse saltanata erişir.Yüzüğünün kaşının sallandığını gören kimse mevkiinden alınır, Vali olan bir kimse yüzüğünün çıkarıldığını görse işinden alınır, yahut mülkü elinden gider, ya da hanımını boşar. Kadın için bu rüya, kocasının yahut kendisininçok yakını olan bir kimsenin ölümüne işarettir.Bir kimse yüzüğünün halkasının kırılıp düştüğünü ve taşının kaldığını görse, saltanatı gider ve şöhreti kalır. Eğer yüzüğünün dar olduğunu görse, zulümkar bir kadından müzdarip olur. Yahut kendisinde çetinlik ve meşakkat olan bir şeye malik olur. Eğer rüyada emanet yüzük alsa, o kimse devamı olmayan bir şeye malik olur. işlemeli bir yüzük bulduğunu gören kimse, ev, hayvan ve hanım gibi birşeye nail olur. Yüzüklerin sokakta satıldığını görse, o kimse halkın reislerinin evini mülkünü satın alır.Bekar olan kimse rüyada yüzük takındığını görse, zengin bir kızla evlenir.Yüzük altın olursa alacağı hanım malı gitmiş bir hanımdır.Yüzüğün kaşı çocuktur. Eğer kaş mücevherden olursa tabir makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe işarettir.Yüzüğün kaşı boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna işarettir.Kaşın yeşil yakuttan olduğunu gören kimsenin, mümin, alim, zeki ve anlayışlı bir çocuğu dünyaya gelir. Ağaç parçasından yüzük, münafık bir kadındır. Peygamberimiz (S.A.V.) den veya alim bir kimseden gümüş yüzüğü almak, ilme nail olmaya ve müjdedir. Eğer alınan yüzük altındanotursa, onda asla hayır yoktur. Yüzüğün demirden olmasında da hayır yoktur. Bakırda da hayır yoktur. Dışı kabartılmış ve içi doldurulmuş yüzükler hile ve aldatmaya işarettir. Yahut büyük bir şeyi veya çok menfaati istemeye işarettir. Kalay yüzük, kendisinde zayıf olan bir kuvvettir.Bir kimse yüzüğünün şiddetlice çıkarıldığını görse o kimsenin devleti yahut yüzüğün nispet edildiği şey ondan gider. Yüzüğünün kaybolduğunu gören kimse malik olduğu şeyde kötü gördüğü bir şey meydana gelir ve ona sabıreder. Rüyada yüzük görmek, makam, mal, zenginlik, geçim, bolluk ve berekete işarettir.


  Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında kendisine bir yüzük verdiklerini ve bununla mühürlediklerini gören, layıksa en büyük makama ulaşır. Zenginse, malı artar. Savaşta ise, muzaffer olur. Dindarsa, ibadeti ziyadeleşir. Fakirse, geçimi düzelir. Rüyasında bir padişahın kendisine hatem (mühür veya onun yerine kullanılan yüzük) verdiğini görenin kendisi yahut bir akrabası devletten menfaat sağlar.
  İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında hateminin(*) kaybolduğunu gören, işlerinde müşkülat çeker. Hatemin kaşını kaybetmek te böyledir. Hatemin kırılarak kayboldu-ğunu görenin, şeref ve makamı elinden gider. Fakat, kendisine bir şey olmaz. Hatem kaşının kırıldığını gören, mevki ve itibarına rağmen cesaretini, tedbirini ve dirayetini kaybeder. Hatemini birisine bağışladığını gören, malının bir kısmını satıp aldığı parayı elinde tutar. Padişah, vali vb. bir idareci rüyasında hatemini kaybederse, makamından olur. Hateminin yapılışını beğenmeyen, malından bazısını kaybettiği gibi hükumetten de zarar görür. Hateminin altından olduğunu görenin, bütün malı haramdır. Gümüş hatem, helal maldır. Hateminin demirden olduğunu gören, malsız kalır. Zelil olur. Aşağılanır. Öbür madenlerden imal edilmiş hatem de böyle yorumlanır.
  Cabir'ül Mağribi diyor ki: Parmağında demirden bir hatem olduğunu gören, zengin ve kudretli olur.
  Hateminin sarı yahut bakırdan imal edilmiş olduğunu gören, kötü asıllı bir şahıstan fayda sağlar. Hatemini emanet veren veya birisine bırakan ancak, geri alamadığını gören, evlenmek istediği kadından müspet cevap alamaz. Hatemini kırıp iki parça yapan ailesinden ayrılır. Hatemi ile bir mektup mühürlediğini gören, gizli haberlere vakıf olur. İki kaşlı hatem gören; şeref, nüfuz (kudret) ve servet kazanır. Hatemi ile açık bir mektup mühürleyen,halk arasında duyulan bir haberi işitir.
  El Salimi bu rüya hakkında şunları söylüyor: Her zaman kullandığı hatemi, rüyasında farklı şekilde gören; ya çok zengin ve kudretli olur veya evlenip mübarek bir evlada kavuşur. Rüyasında bir mühre sahip olup bununla bir şeyi mühürlediğini gören, o zamana kadar malik olmadığı bir şey kazanır. Gümüş hatemle mühürleyenin itaatkar bir çocuğu olur. Hatemin kaşı siyah ise, çocuk sefalet içinde kalır, zillete düşer. Bir mescitte yahut namazda iken hatem bulan, dinini muhafaza edecek bir kadınla evlenir. Şayet rüya sahibi idarecilik veya yardımcılık makamında ise itibarı ve kudreti artar. Fakat, harp çıkar. Tüccarsa, kar eder. Kendisine mühür hey'etinde hatem verilen, mekruh (haram sayılan) bir mala sahip olur. Hateminin üstünde iyi nakış varsa, netice hayırdır. Kötü nakış, iyi değildir.
  Kendisine kim tarafından imal edildiği bilinmeyen hateme benzemeyen, nakışsız ve yazısız altın bir yüzük verildiğini gören, ya malından kaybeder veya amirinin hışmına uğrar. Herhangi bir madenden yüzük taktığını gören, o madenin tabirine bakmalıdır. Yakut kaşlı bir hatemi parmağına takanın yahut saklayanın hamile kimsesi varsa, kolay doğum yapar ve kızı olur. Hamile kimsesi yoksa, karısı hamile kalır. Bekarsa sokağa atılmış bir kızı evlat edinir. Bir rivayete göre, herhangi bir şey bulur. Yüzük taşının zebercedden olduğunu gören çok yaşar. Hatemini bir kavme gönderdiğini fakat iade edildiğini gören, onlara hitap eder. Fakat red cevabı alır. Şayet rüyasında hateminin kabul olunduğunu görürse, o kavimle olan işi yerine gelir. Hateminin kaşını kırmızı görenin çocuğu fasid (kötü, bozguncu) olur. Hatemi gaspedilen, makamından düşer. Tüccarsa zarar eder. Zenginse, malının bir kısmı çalınır. Hatemini kaybeden, müşkülata uğrar. Nüfuzu (kudreti) eksilir. Hatemi elinde olduğu halde, onu aradığını gören; bir şeyden korkar. Fakat, korkusu boşunadır. Çünkü, rüya hayır ve selamettir. Altından imal edilmiş burma veya zincir şeklinde bir yüzük takan, başladığı işte zarar eder. Gümüş yüzük, fena değildir.
  Hatemin kırılıp düşmesi ve kaybolması; şunlarla tabir olunur: Mal kaybı, boşanma, ecel, itibar ve mevkiden düşüş, evladın vefatı. Rüyanın yorumu kadın ve erkek için aynıdır.
  Ancak rüya sahibi kadın ise, yakın bir akrabasını kaybetmesi de muhtemeldir. Yüzük taşının düştüğünü görmek; eldeki ni'metlerin, makam ve itibarın sonuna işarettir. Parmağındaki yüzük taşının yerinden çıktığını veya kırıldığını gören, karısını boşar. Yüzüğün halkasının kırılıp kaybolduğunu ve yalnız taşının kaldığını görenin, gücü ve itibarı elinden gider. Ancak hatırası, malı ve etrafı kalır. Tanıdığı bir şahsın kendisine hatem hediye ettiğini gören, onun malından kazanır. Hediye eden şahıs meçhul ise, rüya sahibi başka bir yerden bütün hayatı boyunca elinde kalacak servete nail olur. Hatemini birine bağışlayan, malından bir kısmını kendi rızasıyla elinden çıkarır. Hatemini satan, muradına nail olur. Yüzüğünün iç ve dış taraflarında nakışlarıyla birbirinin aynı olan iki yüzük kaşı gören, dünyada ve ahirette bahtiyar olur. Bu kaşlar birbirine benzemiyorsa, yorum şöyledir: Kadın ve erkekle münasebette bulunmak veya zevce (kadın eş) sayesinde iş görmek.
  Rüyada biri için çamur üzerine mühür basmak; o zatın şeref ve mevki sahibi olacağına delalettir.
  Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Hatem; layık olan için mülktür. Yüzük kaşı(*); heybettir. Çünkü Süleyman (A.S.) hatemini kaybettiği zaman, saltanatı sona ermiş, bulduğunda yeniden devlete kavuşmuştur. Kaşı aslından olan bir yüzük takanın; ya bir oğlu olur, ya cariye, ya at yahutta bir ev alır.
  Yüzük kaşının değişmesi, mevki sahipleri için azle, diğer insanlar için durum değişikliğine işaret eder. Yüzüğünde yanyana iki kaş gören, devlet idaresinde ise, şerefi artar. Tüccar ise, kar eder. Alim ise, dünya ehline medar(**) eder. Bir hatemi ödünç aldığını gören, devamı gelmeyecek bir şeye malik olur. Nakışsız ve yazısız hatem de böyle tabir olunur. Hatem kaşının gümüşten olduğunu gören, feraha çıkar ve sevinir.
  Bazıları demişlerdir ki: Gümüş hatem; rahata, işarettir. Bir erkeğin parmağında altın hatem görmesi, dininde bid'ate yani bozgunculuğa, işlerinde hainliğe, delalet eder. Yüzük kaşı; devlet idarecileri için, şeref, diğerleri için münasip bir zevce işarettir.
  Cafer-i Sadık yüzük ve hatem (mühür) rüyasını şunlarla manalandırıyor: Evlat, mal, hademeler, yüksek mertebe, zinet ve ömür.

 •