Rüyada Ev görmek

Rüyada Ev görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız; Bina, Ev Taşımak.


Molla Cami: Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır.Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı, hanımına işarettir.Bir kimse tanımadığı bir evin üzerin çıktığım görse o evin kıymeti ve seren nisbetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayn bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz desöylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini sağlam bir evde hapsedilmiş ve kapışı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa,o kimse hayır ve nimete işarettir.Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdügünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresin! üzerine alır.Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldigini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur.Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.Bir kimse bacasız bir evde oldugunu ve güneşin yahut ayın o haneye dogduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın oldugunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadınların çokluguna işarettir.Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına işarettir.Bir kimsenin demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına; rüyasında karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe işarettir.Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiöini ve içinde olan eşya ile yürüdüğünü ve insanların da onunla beraber yürüdüğünü görse, o ev halkına bir musibet erişir.Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse,o ıslaklı ve çamur nisbetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip,sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.Bir kimse bir şehirde bir bina yaptığım görse, o kimse o şehirde evlenir ve bir çocuğu olur. Eğer kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görse,hayır ve nimete ve bolluğa kavuşur ve hanımı tarafından servete erişir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.Yeni bir ev gören kimsenin düşmanı ölür. Kendisinin bir evi nakışladığınıgörse o evde husumet ve şiddet meydana gelir.Bir kimse kendi evini karanlık görse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkar.Evini aydınlık görse,çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır.Kendi evini yıktığını görse malına başkaları varis olur.Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi,eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Eğer zanaatkar ise gördüğü evin güzelliği nisbetince devlet ve servete işarettir.Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tevbeve istiğfar eder.Evin darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliğine, evin mükemmelliği,rüyayı görenin tedbirine ve evin sı vasi dinindeki metanetine işarettir.Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odalan rüyayı görenin hanımlanna, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine işarettir.Bilinmiyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür.Bilinmiyen bir eve girdikten so a çıksa, hastalık sebebiyle ölüm derecesine yaklaşıp so a kurtulmasına, eğer eve yalnız girse ve orada birtakım ölülergörse, o evde olanlann hepsinin ölmesine işarettir.Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir.Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sımna vakıf olur.Bekar olan bir kimse, insanların, rüyada, bilinen veya bilinmiyen bir yerde ev yaptıklarını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenmesine işarettir.Kendisinin yeni bir eve girdiğini görse273 evin sahibi veya evde oturan da orada olsa,eğer o kimse zengin ise zenginliği artar,fakir ise zengin olur.Kendisini eski bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını görse o kimseakrabala undan bir mirasa işarettir.Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazı akrabaları veya evlatlarından biri ölür,dediler.Kendi evini sattığını gören kimse hanımım boşar.Kendisinin güzel bir evinin olduğunu görse, ameli güzel olur, evinin sık ve çirkin oldugunu görse, amelinin kötti olmasına işarettir.Bazen de ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanın değişmesiyle halinin degişmesine işarettir.Bir kimse yeni bir ev yıktığını görse o kimseye üzüntü ve keder isabet eder.Bir ev yapsa veya satın aldırım görse, o kimseye çok hayır erişir.Bir kimse evini veya evinin odalarını, yahut avlusunu veya bacasını bilinen miktann üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine. geçim ve nasibinin çok olmasına işarettir.Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapılardan birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini görse,o kimsenin hanımı hakkında yaramaz ve kötü bir şey meydana çıkar.Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi,ölmesine işarettir.


Diyanet: Rüyada ev görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir erkeğin rüyasında ev görmesi; o kimsenin hanımına delalet eder. Bundan dolayıdır ki, bir kimse evlendiği zaman ona: "Dünya evine girdi" denilir. Bir kimsenin rüyasında evine yeni bir oda yaptığını görmesi; eğer hasta ise o kimsenin şifa bulacağına, eğer bekâr ise evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir evi sırtına yüklendiğini görmesi; o kimsenin bir kadının nafakasını üzerine alacağına, bu rüyanın aksinin görülmesi; aksi ile tabir olunur. Kişinin rüyasında kendisini küçük bir evden çıktığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulacağına, kişinin rüyasında bacasız bir evde olduğunu, güneşin veya ayın o eve doğduğunu görmesi; o kimsenin bulunduğu yerden bir hanımla evleneceğine işaret eder. İbn-î Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir tavanı, damı ve duvarının yıkıldığını veya yandığını görmesi; o kimsenin evinde bir musibetin meydana geleceğine, kişinin rüyasında evinin büyüdüğünü görmesi; nimete, küçüldüğünü görmesi; rızkının azalacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre: Rüyada ev görülmesi; kişinin dünyası ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yeni ve mükemmel bir evi olduğunu görmesi; o kimsenin fakir ise zengin olacağına, sıkıntıda ise huzura ve rahatlığa kavuşacağına, kısacası böyle bir rüyanın görülmesi herkes için hayra alâmettir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Kişinin rüyasında kendi mülkü olan bir eve girdiğini görmesi; o kimsenin çok sayıda evlada sahip olacağına, evinin geniş olduğunu görmesi; o kimsenin rızkının bolluğuna ve bereketine yorumlanır. Bir kişinin rüyasında güzel bir ev görmesi; o kimsenin anne ve babasının ömürlerinin uzun olacağına, o kimsenin güzel bir eş ile evleneceğine, mal varlığının artacağına ve yüksek bir mertebeye nail olacağına delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Kişinin rüyasında yeni bir ev yapıldığını görmesi; o kişinin akrabasından birinin öleceğine, kişinin rüyasında genişletmek maksadıyla bir evi tamir ettiğini görmesi-o kimsenin kedere maruz kalacağına, yıktığını görmesi; bir musibete uğrayacağına yorumlanır


Nablusi: Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır. Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı hatununa delalet eder. Bundan dolayı evlenen kimseye «eve girdi» denilir. Bazan da, rüyayı görenin vücuduna delalet eder.
Bir kimse derse ki, «evimde yeni bir oda yaptığımı gördüm,» o kimse hasta ise hastalığından kurtulur ve sıhhata kavuşur. Evinde hasta varsa iyileşmesine delalet eder. Ancak o evde ölen kimsenin eve gömülme adeti varsa o oda hastanın kabri olur. özellikle yapmış olduğu oda, yapılması mümkün olmayan bir yerde yapılmış veya onunla beraber çalgı, düdük ve güzel kokulu şeyler olursa. Yahut musibetlere delalet eden bir hal bulunursa. Eğer evde hasta yok ve rüyayı gören de bekar ise evlenir. Yahut evinde büyük kızı varsa onu evlendirip yeni yaptığı odaya koyar. Yahut kızı ayarında bir cariye alır.
Bir kimse meçhul bir evin üzerine çıktığını görse o evin kıymeti, talihleri ve şerefi nisbetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre delalet eden söz de söylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini muhkem bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa, o kimse hayır ve nimete nail olur.
Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır.
Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur. Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan halas olur. Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.
Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadınların çokluğuna delalet eder. Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına delalet eder. Eğer rüyada gördüğü evin altında su soğutacak bir yer olursa o adamın hile-kar bir insan olması ile tabir edilir. Eğer su soğutacak yer çamurdan yapılmış ise o kimsenin hilesi din hususundadır.
Bir kimsenin demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına; rüyasında karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe delalet eder. Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiğini ve içinde olan eşya ile yürüdüğünü ve insanların da onunla beraber yürüdüğünü görse, o ev halkına bir musibet erişir. Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, o ıslaklık ve çamur nisbetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.

Bir kimse evler ve kalelerle ihata edilmiş bir şehirde bir bina yaptığını görse, o kimse o şehirde evlenir ve bir çocuğu olur. Eğer kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görse, hayır ve nimete ve bolluğa kavuşur ve hamım tarafından servete erişir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.
Yeni bir ev gören kimsenin düşmanı ölür. Kendisinin bir evi nakışladığını görse o evde husumet ve şiddet meydana gelir. Bir kimse kendi evini karanlık görse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkar. Evini aydınlık görse, çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır. Kendi evini yıktığını görse malına başkaları varis ^olur.
Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Eğer sanatkar ise gördüğü evin güzelliği- nisbetince devlet ve servete nail olur.
Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tevbe ve istiğfar eder. Çünkü evis genişliği rüya sahibinin dünyasının, ilim ve cömertliğinin genişliğine delalet eder. Evin sıklığı ve darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliği amelinin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyayı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine delalet eder.
Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odaları rüyayı^görenin hanımlarına, demirden ev, ev sahibinin Uzun ömrüne, devlet ve servetine delalet eder.
Eğer bîlınmiyen bir eve girse ve orada ölüleri görse, o ev ahiret evidir. Bilinmiyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür. Eğer o ev toprak ve çamurdan sıvanmış ise rüyayı görenin ahirette halinin güzel olmasına, eğer kireçle sıvanmış ise ahi-rette halinin kötü olmasına delalet eder.
Bilinmiyen bir eve girdikten sonra çıksa, hastalık sebebiyle ölüm derecesine yaklaşıp sonra kurtulmasına, eğer eve yalnız girse ve orada birtakım ölüler görse, o evde olanların hepsinin ölmesine delalet eder.
Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir. Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sırrına vakıf olur. Eğer evine giren adam fasik ise o adam rüya sahibinin hanımı veya geçimi hakkında hainlik eder. Adaletli bir imamın (devlet adamının) rüyada ev görmesi, Müslüman memleketlerinin sınırlarında olan bozukluk ve metanetsizliğe delalet eder.
Bekar olan bir kimse, insanları, rüyada, bilinen veya bilinmiyen bir yerde ev yaptıklarını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenmesine delalet eder.
Bir kimsenin uzaktan gördüğü ev, uzaktan uzağa nail olacağı dünyalığa delalet eder.
Eğer o eve girdiğini, halbuki o ev çamur ve topraktan yapılmış ve sıvanmış olup diğer evlerden ayrı olmasa, rüyayı görenin hemen yakında erişeceği malın haram olmasına delalet eder. Eğer rüyayı görenin binalardan çıkması, kahra uğradığından yahut yolculuktan veya nakilden dolayı olursa, onun dünyadan çıkmasına veya binalardan çıkarken hissettiği halin delalet ettiği miktar nisbetince malik olduğu şeyden çıkmasına delalet eder.
Kendisinin yeni bir eve girdiğini go -se, evin sahibi veya' evde oturan da orada olsa, eğer o kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur. Kendisini eski bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını görse o kimse akrabalarından bir mirasa nail olur. Billurdan bir evin üstünde otururken oradan düştüğünü ve kendisinin de çıplak olduğunu görse, o kimse melikin evinden güzel bir kadınla evlenir, ancak o kadın kısa zamanda ölür.
Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazı akrabaları veya evlatlarından biri ölür, dediler. Kendi evini sattığını gören kimse hanımını boşar. Kendisinin güzel bir evinin olduğunu görse, ameli güzel olur, evinin sık ve çirkin olduğunu görse, amelinin kötü olmasma delalet eder. Bazan da ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanm değişmesiyle halinin değişmesine delalet eder.
Bir adamın evi onun, vücuduna, nefsine ve şahsına delalet eder. Zira ev kendisiyle kendisi de evle bilinir.
Ev kişinin şerefi, sanı ve çoluk çocuğunun barınağıdır. Bazan da ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdiği mala, bazan da ev, ona girdiğinden dolayı elbiseye delalet eder. ;
Ev, rüya sahibinin vücıdu ile tabir edildiği zaman evin kapısı o kimsenin yüzü olur. Hanımı ile tabir edildiği zaman evin kapısı hanımının tenasül uzvudur. Rüyada kendi evini süpür'düğünü gören kiliseye bir üzüntü isabe'; eder, yahut aniden ölür. Bazı tabirciler, 'rüyada ev süpürmek, üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder, .dediler. Bazıları da, rüyada evin yıkılması sahibinin ölmesidir, dediler. Bir kimse yeni bir ev yıktığım görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir ev yapsa veya satın aldığını görse, o kimseye çok hayır erişir.
Bir kimse evini veya evinin odalarını, yahut avlusunu veya bacasını bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına delalet eder. Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapılardan birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini görse, o kimsenin hanımı hakkında yaramaz ve kötü bir şey meydana çıkar. Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi, ölmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında bilmediği bir eve girmek ve orada ölüler görmek; ahiret alemini temsil eder. O evde oturanın eceli yaklaşmıştır. Böyle bir evden çıkan, şiddetli bir hastalığa tutulur fakat, iyileşir. Sahibini tanıdığı kagir bir eve giren, helal rızk ister. Ahşap veya kerpiçten yapılmış tanıdığı bir eve giren ise, harama meyleder. Bu evden çıktığını gören, haramdan uzaklaşır ve tevbe eder.
İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında hane tavanının, damının yahut duvarının yıkıldığını veya yandığını görmek; bir musibete uğramaktır. Evinin büyüdüğünü görenin, ni'meti bol olur. Evin küçülmesi ise, bunun aksidir. Rüya sahibi, malını kaybeder. Eski bir evin yenileştiğini görmek, rızkın artmasına işarettir. Bu rüyayı görene, hayır kapıları açılır. Feraha çıkar ve sevinir. Yeni yapılmış bir eve giren, zengin ise; servetini arttırır. Fakirse geçimi kolaylaşır. Sıkıntıdan kurtulur.
Kirmani demiştir ki: Evin ortasındaki avlu; kız evlada ve kız kardeşe, sofası; ana ve babaya delalet eder. Evin bu kısımlarını güzel, bakımlı ve temiz görmek; temsil ettikleri şahısların hayır ve selametine işarettir. Pis, harap ve dar görmek ise onların sıkıntı, felaket ve ihtiyacı ile tabir olunur.
Cabir'ül Mağribi (R.A.) şöyle diyor: Kendine ait bir eve girdiğini gören; birçok evlada malik olur. Nesli çoğalır. Evini geniş görmek; rızk bolluğuna ve dindarlığa işarettir.
Güzel bir ev görenin ana ve babası; sağlık içinde, uzun bir ömür sürerler. Bir rivayete göre, güzel ve münasip bir kadınla evliliktir. Rüya sahibi korkudan uzak olup emniyet içinde yaşar. Bu rüyayı gören fakirse, zengin olur. Memursa, daha büyük bir makama edilir.
Cafer-i Sadık (R.A.) diyor ki: Hane rüyası: Eş, zenginlik, emniyet, refah, geçim, mal ve büyük memuriyettir. Diğerlerine bitişik, bildiği bir evi görenin dünyadaki talihi iyi olur. Hane kagirse Danyal (A.S.)'ın da söylediği gibi; helal mala, ahşap ve kerpiçten ise; haram mala delalet eder. Kireçle badanalanmış ev görmek; hasta için vefattır. Harap bir ev, üzüntü habercisidir.
Bulunduğu mahalle ve sahibi bilinmeyen etrafındaki-lerden uzak bir ev, ahireti temsil eder. Burada rüya sahibinin hali ve rüyanın şekli dikkate alınmalıdır. Öyle bir haneye girdiğini ve orada kaldığını gören vefat eder. Girip çıktığını gören, ölüm derecesinde hastalanır. Sonra şifa bulur. Geniş ve süslü bir ev gören, güzel bir servete kavuşur yahut dünyadan uzaklaşır. Bilinen bir hanenin genişliği, geçim genişliğidir.
Rüyasında bir köşke giren yahut onu seyreden güzel bir kadınla evlenir. Hanenin içinde yeniden yapılmış bir şey veya kapılarında değişiklik görmek; kadınlarla alakalı bir hadise olacağına işaret eder. Kendi evinin, öbür evlere benzemediğini gören; herkesin gıpta edeceği bir servete kavuşur.
Kendi için bir ev yapan; düya imkanlarından istifade eder. Fakat, bu rüyayı gören hastaysa; vefat eder. Bir evden kimse ile konuşmadan sessizce çıkmak, ölüme işarettir.
Bazı tabircilere göre, her ne suretle olursa olsun bir eve girmek; emniyet içinde olmak; korkulardan kurtulmaktır. Hanesinde bir pınar olduğunu yahut yağmur yağmadığı halde oluktan su aktığını görmek; ailesinden birinin ölümüne ağlamaya, üzüntü duymaya işaret eder. Bir evde süprüntü ve artık şeyler görmek; gama delalettir. Evini herkesin gelip geçtiği bir yol halinde görmek; büyük bir musibete uğramaktır.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Yeni ev yapıldığını gören; bir akrabasını kaybeder. Bir haneyi genişlettiğini gören; üzülür. İmam-ı Azam Hazretlerinin evini yıkmak; müslüman ülkelerinde fesat çıkmasına, dinde bozulmaya işarettir. Her ne surette olursa olsun, yıkmak iyi değildir.
Abdulgani'en Nablusi bu rüyayı, insanın dünyası ile tabir ediyor. Rüyada, her bakımdan mükemmel yeni bir evi olduğunu gören fakirse; zengin olur. Sıkıntıdaysa; selamete çıkar. Sanatkar ise itibar ve şöhret kazanır. Zengin ise malı artar. Hulasa bu rüya herkes için hayırdır.
Geniş, içinde oturabilecek bir ev; bolluk, zenginlik demektir. Bu rüya insanın selameti, ilmi, sanatı ve kurtuluşudur. Dar ev; darlık ve sıkıntıdır. Yeni ev; işinin iyiliği ve yenilenmesidir. Temiz ev; sevinç ve sağlam tedbir ile yorumlanır.
Demirden ev; sahibinin uzun ömrü ve bahtıdır.
İçinde ölülerin bulunduğu bir eve girip çıkamayan vefat eder. Eğer bu ev sıvalı ve süslü ise, rüya sahibinin ahireti güzel olur. Fakat, sıvaları dökülmüş delik deşik olmuş ise rüyayı görenin ahiretini, kötü halini ifade eder.
İmam-ı Adil'e göre, rüyada ev görmek; İslam ülkelerinden bir beldeye işaret eder. Evin yıkıldığını görmek; müslüman bir beldenin mahvolması felakete uğraması demektir. Bildiği veya tanımadığı bir yerde ev yaptığını gören; bekarsa evlenir. Evliyse tekrar izdivac eder. Bir haneyi uzaktan gören, kendisinden uzak sandığı saadete vasıl olur. Yeni yapılmış bir eve girmek zenginlik habercisidir. Malik olduğu eski evin üzerine yıkıldığını gören, yakın bir akrabasından mirasa konar.
Bazılarına göre rüyada ev sahibi olan, azledilmişse tekrar vazifesine döner. Elinden çıkmış bir şey varsa, tekrar eline geçer. Rüyasında inşaat yapımında kullanılması münasip olmayan malzemelerle ev yapan, haram kazançla bina inşa eder.
Bir kimsenin evi; cismine, nefsine, şerefine, azametine, şöhretinin temizliğine ve himayesi altındakilere işarettir.
Bir kavle göre, evini süpürenin üzüntüleri sona erer. Yeni bir evi yıkmak; şer ile tabir olunur. Bir ev yaptığını yahut satın aldığını görmek; büyük hayırdır. Evin kapısında veya içinde pislik görmek; kadınların ahlaksızlığına delalet eder. Bir hane inşa edenin, bir akrabası vefat eder.
Güzel ve geniş bir eve sahip olduğunu görenin, ameli de güzeldir. Dar ve çirkin bir ev görmek, kötü amellerle yorumlanır. Hanesini süpürdüğünü gören, ya üzülür yahutta aniden vefat eder. Bir evin yıkıldığını görmek, sahibinin ölümüne işarettir.


Guncel: Rüyanızda evinizi bulamadığınızı görmek, etrafınızdakilerle uyum konusundaki inancınızı yitirmeye başladığınız şeklinde tabir edilir. Rüyada hiçbir meskeninizin bulunmadığını görmekse, kayıp ve zarara işaret eder.