Rüyada At görmek

Rüyada At görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir. Beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekarın kısrağa binmesi asil ve zenggin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Siyahata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. ( Ayrıca Bakınız; Beygir.)


Molla Cami: Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağınaişarettir. Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasma, rızkının çoğalmasına, beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden koşmaya, koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, işlerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibarı, mevkisi yükselir. Kır atabindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına vebundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibiiçin iyi değildir. Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder. Takım atların evler arasında koşturmaları ve böylece bir yere veya bir mahalleye girmeleri, o yere isabet edecek yağmur ve sellereişaret eder.


Diyanet: Rüyada at görülmesi hakkında tabirciler atın rengine ve şekline göre çeşitli şekillerde yorumlar yapmışlardır. Rüyada siyah at görülmesi; büyüklüğe ve zenginliğe, iyi bir cins at görülmesi; rızkın artmasına ve gücün çoğalmasına, beyazımsı bir at görülmesi; kazançlı işler peşinde koşulacağına, kırmızı veya kül renginde bir at görülmesi; işlerin bozulacağına, boz renkli bir ata binildiğinin görülmesi; düşmanlara galip gelineceğine işaret eder. Siyah bir ata binildiğinin görülmesi; şeref ve saygınlığın artacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin kısa süre sonra evleneceğine bir taya (at yavrusuna) bindiğini görmesi; eğer bekâr ise zengin iyi bir hanımla evleneceğine veya bir ev satın alacağına, rüyasında ata bindiğini gören gerçekten ata binen birisi ise; değerli bir makama yükseleceğine veya bir seyahate çıkacağına, rüyasında gemsiz bir ata bindiğini gören kimsenin; istemediği bir kimsenin emrine girerek onun emrinde çalışacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında huysuz bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin yalancı ve hilekâr birisiyle karşılaşacağına ve ondan zarar göreceğine, rüyasında eğersiz bir ata bindiğini gören kimsenin; işlerinin ters gideceğine ve olumlu netice alamayacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir at öldürdüğünü görmesi; mal ve paraya kavuşacağına, bir at tarafından ısırıldığını gören kimsenin; herkes tarafından saygı ve hürmet göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında at eti yediğini ve attan düştüğünü görmesi iyi yorumlanmaz. Attan düştüğünü gören kimsenin; ya para kaybedeceğine ya da sağlığının bozulacağına yorumlanır Bir kimsenin rüyasında at sattığını görmesi iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüya gören kimse ya birisiyle kavga eder, ya da aile hayatında geçimsizlik baş gösterir. Rüyasında pazardan bir at satın aldığını gören kimse; eğer görevli ise kısa zamanda terfi edeceğine delil sayılır. Bir kimsenin rüyasında erkek at görmesi; iktidar ve güç sahibi olacağına işarettir. Kişinin rüyasında bir dişi ata bindiğini veya satın aldığını görmesi; şeref ve saygın bir hanımla evleneceğine, eğer rüya sahibi evli ise o takdirde büyük bir arazi alacağına delalet eder. Rüyada sokak aralarında grup halinde dolaşan atların görülmesi o yerlere yağmur yağacağına ve sellerin olacağına işaretle tabir edilir. Rüyanızda bir attan inip başka bir ata bindiğinizi görmeniz; eğer memur iseniz; memuriyetinizi veya işinizi değiştireceğinize delalet eder. Rüyada bağlı bir at görülmesi; gecikmiş bir mutluluğa, silâhlı olarak bir ata bindiğinizi görmeniz; yüksek bir memuriyete, başarılı ve güçlü olmaya, atın çalındığını görmeniz; işinizi kaybedeceğinize veya hasta iseniz öleceğinize, rüyanızda bindiğiniz attan indiğinizi görmeniz; işinizden çıkarılacağınıza, itibardan ve gözden düşeceğinize yorumlanır.


Nablusi: Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. bazen da o kimse için yolculuk meydana çıkar. Çünkü yolculuk manasına olan «sefer» at manasına olan «feres» ten müştaktır.
Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir. Asil olan asılsıza nisbetle şereflidir. bazen da at, güzel yapılmış eve delalet eder.
Kır at, düşmana galip gelmektir. Çünkü kır at meleklerin atların-dandır.
Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen «kümeyt» kelimesi, içkinin isimlerindendir.
Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkûr at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa.
Kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar.
Tekrar binmek niyetiyle bir işi için atından indiğini ve atının eğerinin de yanında olduğunu gören kimse ise hanımının hayızlı oluşu sebebiyle ondan nefsini menetmesine delalet eder. Eğer başka bir kısrağa binmek üzere mezkûr attan indiğini gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadını daha nikah eder. Yahut ikinci atın kıymeti nispetinde bir cariye alır. Eğer kısraktan indiği zaman nefret ederek arkasını dönüp yürüse yahut indiği zaman yere kan olarak sidik etse, o kimse hanımından ayrılarak zina ile meşgul olmasına delalet eder.
Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır. Beyazlığı siyahlığından çok olan at, dindar bir kadındır.
Bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir. Yahut sebatı olmayan bir işi üzerine alır. Atlardan ve üzerine semer vurulan hayvanlardan beyazlığı siyahlığına galip at, velayete delalet eder. ^Beyazlığı siyahlığından fazla olan ata bindiğini gören, dindar bir kadınla evlenir. Mezkûr at ona itaat ederse, evlendiği kadın da da onun itaatında bulunur.
Hayvanların siyahı izzet ve şereftir. Kendisi san, yelesi ve kuyruğu kızıl olanı, matem veya gelin için toplanmış birtakım kadınlara delalet eder. bazen da bu rüya deve üzerindeki yüklere delalet eder.

Bir kimse birtakım atlara malik olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur. Rüyada görülen at, bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur.
At, ortaktır. Bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder. Alnı beyaz ve dört ayağı sekil bir ata bindiğini ve ata binmeye de layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavaş yavaş yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz. Eğer o kimse vali ise, emanet sahibi olur ve güzel olarak geçinir. Eğer bindiği at siyah olursa, o kimsenin kıymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanatı şiddetli ve kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur. Bindiği atın yelesi, kuyruğu vesair yeri kızıl olursa, o kimsenin boş işlerle uğraşma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi çok olur. Bindiği atın yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olursa, şerefle beraber hastalığa delalet eder. Çünkü meleklerin atları böyledir. İbn-i Şirin (R.A.), yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan atı görmeyi kerih görür ve bu atın görülmesi harbe delalet eder, demiştir.
Eğer at alaca olursa, rüya sahibinin şehvet ile beraber arzu ettiği devlete delalet eder.
Eğer mezkûr atı ayakları ile vurarak koştur-sa ve ondan ter çıksa, o kimse nefsinin isteklerine tabi olacağına ve onun teri yerinde gideceği malına ve işleyeceği günaha delalet eder. Onun teri günah içindeki çetinlik ve meşakkatidir.
Ata bindiğini gören kimsenin hanımı hamile ise, bir oğlan çocuğu doğurur. At, uzaktan gören kimse için, müjde, izzet ve hayırdır. Attan inse ve atı terkederek başka bir işle meşgul olsa, o kimse için yardım olmamakla beraber bu rüya izzettir.
Kısrak at, şerefli bir kadındır. Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Yürütülmek istendiği zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delalet eder. Atın alnının ve kuyruğunun beyazlığı, saltanatın şereflisidir. Atın iz'ansızı ve hareketinin azlığı, sultan için harbe ve elinde bulunan şeyin azlığına ve düşmanının ona zafer bulmasına delalet eder.
Atın kuyruğunun kıllarının çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabasının çokluğuna delalet eder. Atın kuyruğunun kesildiğini gören kimse, ölür ve kendisinden soma geriye bir şeyi kalmayarak ismi unutulur. Atın kuyruğu kökünden kesilmiş olursa evlat ve akrabaları kendisinden önce ölür.
Sultan olan bir kimse, atın kendisiyle çekiştiğini görse, tebaasından birisinin sultana karşı çıkması ve isyan etmesine delalet eder. Eğer rüyayı gören tüccar ise, ortağı ona isyan eder.
Ve onun aleyhinde bulunur. atın sıçraması, bir hususta meyletmeye, bir tarafı tercih etmeye, ihtiyacına tezce ulaşmağa delalet eder. Bir atı sevkettiğini gören kimse, şerefli bir adama hizmet etme arzusunda bulunur. Çatı v.s. gibi at binilmeyecek yerde ata binmekte hayır yoktur.
Bazı tabirciler, at, şöhret ve meşhur bir sultandır, dediler. Çift kanatlı ata binerek uçtuğunu gören kimse —ehl-i Beytten ise— halife olur, ehl-i Beytten değilse büyük bir mülke sahip olur. Eğer bunu yüklenmezse bir çocuğu olur yahut kendisine itaat eden bir kadına haris olur. Kır ata bindiğini gören bekar ise evlenir. Kır atın etinden yese ve kendisi de sultanın arkadaşlarından ise düşmanına zafer bulur. Tüccar ise menfaat ve faydaya erişir. Bazıları da, ata bindiğini gören kimse asker veya şerefli birisi ise bir malı gasbeder, dediler.
Siyah ata bindiğini gören yolculuk yapar ve o yolculukta malı eksilir. atın kendisini ısırdığını gören kimse, ordu ve asker sahibi olur. Atı öldürdüğünü gören kimse, nimet, mal, izzet ve kuvvete nail olur. Bir kimse rüyada atlıları havada uçuyorlar ve bir şehre düşmek üzereler görse, o şehirde melikler arasında harp, fitne ve husumet meydana çıkar. Uyanıklık halinde görülmesi mümkün olmayan su atını görmek, yalan isteğe ve tamam olmayacak bir işe delalet eder. Ayakları demirden olan bir ata bindiğini görse, ölür.
Erkek at, saltanat ve devlettir.
Dişi at, cariye veya şeref li hür bir kadındır. Bir kimse rüyada kendisine birtakım atların arzedildiğini görse, o kimse dünyayı arzu etmek sebebiyle namazından geri kalır. Ve onun için teybe umulur. Eğersiz ve gemsiz çıplak at üzerinde olduğunu gören kimse büyük bir günah işler.
Kendi atından inip başkasının atına bindiğini gören kimse, bir halden diğer hale geçer. İki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nisbetincedir. Bindiği o attan da indiğini görse, bulunduğu hizmetinden çıkarılır ve o hizmete başkası memur edilir. At üzerinde olduğunu halbuki kendisinin de taaccüp ettiği bir halde görse, o kimse Allah yolunda cihad eder.
Bir kimse at üzerinde elinde mızrak olduğu halde insanlara saldırdığını görse, dilencilik yapıp halktan ısrarla bir şeyler istemesine delalet eder. Kendisiyle beraber silah olursa, onun devlet ve saltanatı zamanında düşmanının kötü bir şey ile ona gelemeyeceğine delalet eder.
atını suda boğduğunu yahut onun için başkası atı boğazladığını yahut atını sel götürdüğünü görse, o kimse müptela olduğu hastalığından vefat eder. Atının şaşı olduğunu veya gözünde zayıflık olduğunu görse, geçimi için işlerinin karışık olduğuna delalet eder. Ölmüş at üzerinde olduğunu gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder ve ondan halas olur. atın, kendisine konuştuğunu gören kimsenin işlerinde taaccüp meydana gelir.

Bir kimse bir at veya bir eşek satın aldığını ve parasını saydığını, elindeki paralan çevirdiğini görse, söylediği bir sözden dolayı hayra erişir. Zira para sözdür. Paralara bakmaksızın ve elinde de çevir-meksizin ödediğini gören kimseye bir hayır erişir. Ve bunun şükrünü eda etmeye muvaffak olur. Bir kimsenin rüyada atım satması, kendi isteği ile işten çıkmasına delalet eder.
Bir kimse, bilinmeyen bir atı, sahibi bilinmeyen bir yere veya bir eve girdiğini görse, o atın diğer atlara nisbeti miktarınca halk içinde kadir ve kıymet sahibi birisi o yere girer. Meçhul bir atın bir yer-
den çıktığını görmek, o yerde ölüm veya yolculuk sebebiyle büyük bir kimsenin çıkmasına delalet eder.
Rüyada birtakım atların evler arasında at koşturmaları ve böylece bir yere veya bir mahalleye girmeleri, o yere isabet edecek yağmur ve sellere delalet eder. Maruf bir adamın terkisine bindiğini gören kimse mezkûr adam sebebiyle din ve dünyaca arzusuna nail olur yahut onun peşine giden veya ortağı ya da ondan sonra o adamın vekili olur. Terkisine bindiği adam meçhul birisi ise herhalde o düşmandır.
Kendisini hayvanların bastığını ve çiğnediğini görse memuriyetinden ve işinden çıkarılır veya zillet ve hakirlik erişir de halk, lisanları ile ona azap ederler.
Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse bekar ise, şerefli bir kadınla evlenir. Kısrağın tayı varsa o kadının bir çocuğu olur.
Evli yahut evlenmeye namzet değilse geçiminde menfaati kendisine ait olarak bir köy veya bir araziye nail olur. Kısrağının öldüğünü veya çalındığını yahut zayi olduğunu görse, bu hadiseler hanımı hakkında meydana gelir veya geçim sıkıntısı çeker. Kısrağının doğurduğunu veya doğurma zamanının yaklaştığını görse, maişetinin düzeldiğine ve malının fazlalığına delalet eder. Kısrak sütü içtiğini gören kimseyi sultan kendisine yaklaştırır ve sultandan kendisine hayır isabet eder.
Atının kıllarının çok olduğunu görse, mal ve evladı çok olur. Rüyayı gören sultan ise onun ordu ve askeri çok olur. Buruk at, hizmetçiye delalet eder. Yedeksiz ve yularsız at, kendi keyfine istediği yerde gezip dolaşan ve zina eden bir kadındır. Posta atı, ona binen kimse için ecelin yaklaşmasına delalet eder. bazen da atın kuvvetsizliği rütbenin zayıflığına delalet eder.Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) demiştir ki: At görmek, şeref ve mevkidir. Atın takımlarındaki noksanlık, şerefte noksanlıktır. Atın kuyruğunun uzaması, kıllarının artması; rüya sahibinin yardımcılarının fazlalaşmasına işarettir. Bunun aksi ise hizmetkarların azalacağına delildir. Atın organlarında bir kusur görenin, itibarı azalır. Kanatlı bir ata binerek uçan, dünya ve ahirette şerefe nail olur. Bir rivayete göre yola gider.
Kirmani diyor ki: Rüyasında eğeri ve gemi mevcut, güzel bir ata binerek aheste aheste giden, büyük şeref kazanır. Bindiği atın takımlarındaki noksanı tamamlayanın, hali düzelir. Ahırda bağlı bir atı olduğunu görenin, itibarı artar. Böyle bağlı birçok atlara sahip olan, kendinin ve Cenab-ı Hakk'ın düşmanlarını kahreder. Bir atla kavga eden; büyük günah işler, büyük sıkıntıya düşer. Çıplak bir attan düşenin, durumu bozulur. Makamını kaybeder. Karısını ahlaksızlığı yüzünden boşar. Eğersiz ve gemsiz erkek taya binenin, şerefi alabildiğine artar. Ata binip, çıkılması imkansız bir yere çıkan; ya büyük bir günah işler yahutta dine muhalif bir yerde mevki sahibi olur. Halk arasında çarşıda attan düşen, makamını veya bütün malını kaybeder. Yahut muradına eremez. Bir attan inip, başkasına binenin, vaziyeti değişir. Ata binerek, elindeki silahla halka hücum eden, onlardan zorla yardım ister. Atının çalındığını veya kaybolduğunu görenin, hastası vefat eder.
Gözleri bozuk veya kör bir at görenin işleri kötü gider. Geçim darlığı çeker, sonra selamet bulur. Atın kendisiyle konuştuğunu gören, hayret edilecek bir iş yapar. Attan düştüğünü, bayıldığını veya indiğini görenin makamı ve memuriyeti elinden gider. Bir rivayete göre karısı ölür.
Rüyasında at satın aldığını yahut hediye edildiğini gören, hayır ve menfaat bulur. Mevki sahibi ve şerefli olur. Atını sattığını gören, işinden çıkar. Atını sebepsiz yere kesen, itibarını kendi eliyle yok eder. Atını yemek için kesen ve bu etten yiyen, güzel bir ün yapar veya zengin olur. Atın bir eve girmesi, oraya şerefli bir şahsın geleceğine işarettir. Atın bir mahalden çıkması, muteber, sayılan bir zatın oradan çıkıp gideceğine delalettir. Bazı atların yarıştıklarını görmek; o bölgeye şiddetli yağmurlar yağacağına işarettir. Birkaç ata sahip olan, fayda göreceği bir makama gelir.
Rüyasında tanınmış bir kimsenin terkisine binen, o zattan yardım görüp, emeline ulaşır. Yahutta o kimseye muavin ortak veya halef olur. Atların kendisini çiğnediklerini gören, memursa azl olunur. Değilse bir kötülüğe uğrar.
İsmail El Eş'as demiştir ki: Rahvan veya yorga giden bir ata binen, güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Terkisine birinin bindiğini görenin işini, o zat almaya çalışır. Kuyruksuz bir at satın alan, kötü asıllı bir kadınla evlenir. At üzerinde havaya çıkıp bir daha inmeyen, vefat eder.
Havadan atsız olarak inen, hastalanır fakat, şifa bulur. Bir rivayete göre, ailesinden ayrılır. At tarafından ısırıldığını yahut tepildiğini görenin ailesi, bir şeye ihtiyaç duyar. Atının çalındığını görenin, ailesi helak olur. Atını kaybeden, karısını boşar. At satın almak isteyen, bir kadına talip olur. Atı alıp binerse, kadınla evlenir.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: At; insanın mizacını temsil eder. Mülayim bir at, sakin bir insanla yorumlanır. Serkeş bir at görenin, huyu serkeştir(*).
Bazıları demişlerdir ki: At görmek; hayır ve berekete işarettir. Demir ayaklı bir ata binen, vefat eder. Bindiği atın koşup kan ter içinde kaldığını gören, günah işler lakin, zengin olur. Uzakta bir at gören, ileride müjde alır.
Atı yedeğine alıp götüren, şerefli bir zatın hizmetine girer. İki kanatlı ata binen, muradına nail olur. Büyük mevki ve şeref kazanır. Bir ata binip indiğini gören, başladığı bir işe pişman olur. Kısrağının doğurduğunu görenin izzeti, itibarı ve malı artar. Bir rivayete göre evladı olur. Bekarsa, evlenir yahut iş sahibi olur.


Guncel: Rüyada ata bindiğini görmek, şan, şeref ve mertebece yükselmeye delalettir. Bekar bir kimsenin at görmesi ise muraddır.