Rüyada Kedi görmek

Rüyada Kedi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnsanın hizmetçisi yahut koruyucusuna; insana hem zararı hem yararı dokunan kimseye, Dişi ve uslu usulu oturan ev kedisi rahatlık ve ferahlığa, dişi sokak kedisi kendisinde sıkıntı ve meşakkat bulunun şeylere, Dişi ev kedisinin tırmalaması ya da ısırmasıı bir yıl devam edecek bolluk ve berekete, Dişi kedi bazen hilekar bir kadına; Erkek kedi dil şakasını seven kimseye, fırsat bulunca bozgunculuk yapan insana, eş ve çocuklar için cefa çekmeye; düşmanlık, hırsızlık, gizli söz dinleme, zina yapma, vefasızlık gösterme ve insanı arkasından çekiştirmek gibi çirkin işlere yahut gelir-gider defteri ve kitaba, Dişi sokak kedisinin, her çeşit erkek yahut yaban kedisinin ısırması zorluk ve çetinliğe, uzun süre hasta olmaya, Kedi satmak mal infak etmeye, Bilinmeyen kedi hırsıza, Kediyle farenin dost görünmeleri gösteriş ve nifaka, Kedinin fare tutması bir fesadın yok edilmesine, Kedi eti çalıntı mala yahut şüpheli kazanca, Misk kedisi, şerli ve kötü göründüğü halde iyi ve ahlaklı olan bir kimseye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen kedi, hizmetçidir. Bazı tabirciler, kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler. Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadındır, dediler. Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumağa çalıştığı halde, o şahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nisbet edilir. Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa o kimse hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise, onun rüyada ısırması daha şiddetlidir. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahatedeceği bir seneye işarettir. Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir. Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür.Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir. Kedinin etinden veya yagindan bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından veya çalınmış eşyadan bir şey alır. Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığım veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır. So a o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şiddetli bir keder isabet eder. So a Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinçihsan eder. Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada mağlup olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar. Bazen bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işarettir. Bu rüya bazen de düşmanlan def etmeye, işarettir. Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına işarettir.Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanım akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmana işarettir. Rüyada Misk kedisini görmek, şekil ve siması şerli görünen ve ahlaki iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, koğuculuk yapmaya, feryad ve figan etmeye işarettir. Bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir. Bazen de kedi. söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir. Kedinin fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyayaişarettir. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar.


Nablusi: Rüyada görülen kedi hizmetçidir. Bazı tabirciler, kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler. Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadındır, dediler.
Kedi bir şahsın etrafmda dolaşıp onu korumağa çalıştığı halde, o şahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nisbet edilir.
Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa o kimse bir sene hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise, onun rüyada ısırması daha şiddetlidir.
Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye delalet eder. Isıran dişi kedinin çokça eziyet veren yabani ve vahşi olması rüya sahibinin zahmet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye delalet eder.
Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.
Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür.
Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir. Kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından veya çalınmış eşyadan bir şey alır.

Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şiddetli bir keder isabet eder. Sonra Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder.
Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada mağlûp olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar.
Rüyada kedi görmek: « (şöyle) dediler: «ey Rabbimiz hesap gününden evvel bizim amel defterimizi acele ver (de görelim) » (Süre-î Sad, ayet 16) mealindeki ayet'e binaen kitaba delalet eder.
Bazan kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, koğuculuk yapmaya, göz ve kaşla işaret ederek ayıplamağa, feryad ve figan etmeye delalet eder.
Bazan da kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa delalet eder. Bazan da kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama delalet eder. Kedinin fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya delalet eder. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar.

Bazan bu rüya tebaa hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına delalet eder. Birbirlerine zıt olan herşeyin ittifak halinde bulunmalarının tabiri de böyledir.
Bu rüya bazan da düşmanları def etmeye, lakayt hareket eden köleye delalet eder. Bazan da kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına delalet eder.
Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmana delalet eder.
Rüyada Misk kedisini görmek, şekil ve siması şerli görünen ve ahlakı iyi olan bir adama delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bu rüya, üzüntü ve düşmanlıkla tabir olunur.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Kedinin yorumu ihtilaflıdır. Bazıları herşeyi muhafaza eden bir hizmetçiyle tabir etmişlerdir. Kimileri de aileden bir hırsızla ifade etmişlerdir. Bir kısım tabirciye göre dişi kedi, hilekar bir eştir.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında bir kedi öldüren, hırsız yakalar ve onu yener. Kedi eti; çalıntı mal veya bizzat hırsızın malıdır. Bir kediyle tartışıp, onun kendisini tırmaladığını yahut ısırdığını görmek; uzun bir hastalığa tutulup ardından şifaya kavuşmaya, büyük bir üzüntünün ardından selamete çıkmaya delalet eder.