Rüyada Köpek görmek

Rüyada Köpek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: • Zevk ve sefaya düşkün kimseye, • insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime, • Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana, • Köpek ısırması yahut tırmalayamı düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya, • köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya, • Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa, ahmak bir kimsenin yitiğine, • Ev köpeği zalim bir düşmana, • Av köpeği elde edilecek menfaate, • Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya, • Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, • köpeklerle birlikte havlamak maksadın haıl olmasına, • Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere, • Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe, • Köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçiye yahut bidat sahibi kimseye, • Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye, • Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana, • Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye, • Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya, • Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye, • Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek firar etmeye, korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.


Nablusi: Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye delalet eder. Eğer köpek ürürse o adi kimsenin haddi aşarak fena ve tamahkar olduğuna delalet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir.
Bazan rüya sahibi hastalanır. Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Eğer o köpeğin ürümesini işitmezse, o akılsız kişi az bir şeyle düşmanlığını terkeden, oir düşmandır.
Dişi köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup adi bir kadındır. Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Eğer köpek beyaz olursa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, o ailesinin büyüğü olur.
Bazı tabirciler, köpek yavrusu, akılsız bir kimsenin yabana atılmış ve bırakılmış yitiğidir, dediler.
Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaata delalet eder. Ev köpeği, zalim bir düşmandır.
Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vBayete vali olur. O, kimseye ihtiyacı olmayan fazilet ve meziyet sahibi birisidir. Tazı köpeği kuvvetli ve düşmanına galip, ancak insaniyetsiz ve adi bir kimsedir.
Rüyada Çin köpeğini gören kimse, Arap ve Müslüman olmayan bir kavimle düşer kalkar.
Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve aşırı derecede sever. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkmtı ve musibet erişir.
Köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.
Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanm yapacağı bir fiil ve harekete delalet eder.
Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, feryad etmemeğe ve işsizliğe delalet eder. Av köpeklerinin şehire girdiklerini görse, işsizliğe delalet eder.
Evi koruyan köpekler adamın hanımını, eşya ve evini korumağa, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine delalet eder. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye delalet eder. Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse, hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarınm gitmesine delalet eder.
Köpek sıtma hastalığına da delalet eder. Çünkü köpek kendisine köpek denilen bir yıldızın adıdır ki, o yıldız kendilerine sıtma hastalıkları nisbet edilen Yemen şairlerindendir.
Köpeklerin bütün cinsleri perişan bir kavme delalet eder. Oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekler ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delalet eder.
Rüyada oynatmak ve kışkış-layıp birbiriyle çekiştirmek için beslenen köpeklere kötü bir şeyin arız olmasıyla üzüntü, keder, yaşantı ve zevk-ü sefasının gitmesine delalet eder. Dişi su köpeği, bitmeyen işe ve yalancı bir ümide delalet eder.
Bir kimse kendisini köpeğe dönüştüğünü görse, Allah (C.C.) o kimseye büyük bir ilim öğretir ve ilmine kibirlenmesinden dolayı Allah elinden alır.
Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır. Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, insaniyetsiz bir adamdan hoş-lanmıyacağı bir söz işitir.
Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.
Köpek bekçiye ve biat sahibi bir kimseye delalet eder.
Rüyada köpek sütü içmek, korkuya delalet eder. Bir kimse rüyada bir köpeği yastık edip dayansa bu durumda köpek, o kimsenin kendisinden yardım isteyeceği ve kendisine itimad edeceği bir dosttur.
Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye delalet eder. Bazan da köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malmı koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişanlığına, meskenete ve alçak bir kimseye delalet eder. Bazan da köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçılık yapmaya delalet eder.
Bütün köpekler dünya ehline delalet eder. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızıktır.
Koyun köpeği, hanımı, çoluk - çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç iyi -bir komşudur.
Rüyada köpekle sohbet etmek «Ashab-ı Kehf»'in meşhur kıssasma binaen gizlenmeye delalet eder.
Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delalet eder. Bazan köpek, küfre ve Allah (C.C.)'m rahmetinden ümidini kesmeye ve yalancılığa delalet eder.
«Ashab-ı Kehf»'in köpeğini görmek korku ve hapse veya firar etmeye delalet eder. Bir kimsenin «Ashab-ı Kehf»'in köpeğini şehir içinde görmesi, vekilliğini yenilemeye delalet eder.


Seyyid Süleyman: Köpek himmetsiz fakat, zalim olmayan bir düşmanla tabir edilir. Dişi köpek, düşüncesiz ve tedbirsiz bir kadındır. Siyah köpek; arap asıllı bir düşmandır. Rüyasında bir köpeğin kendisine havladığını gören, kötü asıllı ve korkak bir düşmandan nefret edeceği kötü bir söz işitir. Köpek tarafından ısırılan, düşmanından zarar görür. Elbisesinin köpeğin salyasıyla ıslandığını gören, düşmanının sözünden dolayı eziyet çeker.
Elbisesini köpeğin yırttığını görenin, bir noksanı olur. Köpek eti; düşmanın malıdır. Ondan yiyen, düşmanına galip gelir.
Kirmani diyor ki: Bir köpeği, başka bir köpeğin üzerine saldığını gören, düşmanını defetmek için, başka düşmanını ona musallat eder. Köpeğe ekmek verdiğini görenin, rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başının altına yastık gibi koyan, ehemmiyetsiz ve zararsız bir düşmana itimat eder. Köpek sütü, korku, endişe ve düşmanla tartışmaktır. Köpeğin kendinden kaçtığını görenin düşmanı kaçar.
İsmail El Eş'as demiştir ki: Av köpeğiyle avlandığını gören, düşman olduğu iddia dilen bir alimden menfaat görür. Av köpeğinin eti, mirasla tabir olunur. Av köpeğini kovduğunu gören, fayda sağlanacak bir düşmanı yanından uzaklaştırır.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Köpek görmek; iki surette tabir olunur. Bunlar: Sahip olunan köle ve galip gelinen düşmandır. Muzır köpek; rüya sahibine zarar verecek düşmandır.
Oynamak ve eğlenmek için beslenilen köpek; sevince işarettir.
Rüyasında bir köpek satın aldığını yahut kendisine verildiğini gören, akrabalarıyla para konusunda tartışır. Fakat, sonra araları düzelir. Bir köpeğin, yatağına, yiyecek içecek kabına veya bir eşyasına idrarını yaptığını görenin karısı, başka biriyle münasebette bulunur. Köpeğin biri üzerine havladığını görmek, başkalarının aleyhinde konuşan bir adama delildir.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Rüyada köpek görmek; şunlarla tabir olunur: Soysuz düşman, tamahkar biri, davranışları çirkin alim veya hademe, gammaz, dedikoducu ve cahil adam.
Bazı tabircilere göre, rüyada siyah köpeğin uluduğunu görmek; humma hastalığına delalet eder. Bu, bir kısım yorumcu tarafından tecrübe edilmiş rüyalardandır.