Rüyada Yer görmek

Rüyada Yer görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin şeref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir.
Mahşer yerini görmek, surları gizlemeye, fakirlikten sonra zenginliğe, korkudan emniyete ve vadini yerine getirmeye delalet eder. Bazan güzel ve bekar karıya, nasibi az büyük bl* rütbeye, hidayet ve tev-beye delalet eder.
Yine, yeri omuzlayan (*) öküz ve balığın ortaya çıktıklarını ve sonra kaybolduklarını görenin rüyası, kendisini veya yardımcısını azleden bir melike delalet eder ki, bunun azledilmesi ile dünyanm hali değişmez.
Ev yeri, hasır ve benzeri şeylerin serilip döşendiği bir yerden, yahut o evin silinip süpürümıesi, ihtiyaçlarının görülmesi, ya da o evde toplanan hısım, akraba ve ev sahiplerinden ibarettir. Orada görülen iyilik ve kötülük, evin delalet ettiği şeyler üzerine aittir.
1 Ekilecek bir araziyi görmek, o arazinin ekilip biçilmesine, ziraatına ve mahsulüne, bolluğuna, kıtlığına, ziraat aletlerine ve ekinciliğe ve o arazide mu'tad olarak biten şeylere, güzel kokan nebatat'a çiçeklerden boylu ve boysuz bahsedilen şeylere delalet eder.
Sıcak yeri rüyada görmek, kiracı, deveci ve bunlara benzer ticaret ve geçimi için uğraşanların yolculuklarına delalet eder.

Arz-ı harre'nin geçitlerinin yok olduğunu ve taşlarının temizlendiği, yolunun açık seçik göründüğünü rüyada görmek, o yer üzerinde seyahat eden kimselerin alış-veriş etmelerine ve bu alış-verişten kazanacaklarına, işlerinin kolay gitmesine, üzüntü ve kederlerinin geçeceğine ve gidecekleri yere çabuk varmalarına delalet eder.
Ma'ıuf olan (herkes tarafından bilinen) bir yeri görmek, o yerde icar irs veya senelik kesim (ıkta), yahut kazanmak ve inşa etmek suretiyle hakim ve mutasarrıf kimse üzerine delalet eder. O yerden belirli bir miktar bu hakim ve mutasarrıfa ait olur.
Fakat, bilinmeyen bir yeri görmek, anaya, çocuğa, koca ve karıya, ortağa ve emniyetli miras, ev, hayvan ve cariye gibi malik olduğu şeylere; yatak, sergi, halı ve keçe gibi üzerine oturduğu şeylere delalet eder.
Yer, zina edenlerin, zamparaların ve fasıkların evlerine ve her çeşit oyunlarına delalet eder.
Yer, söz gezdirip koğuculuk yapan ve sır gizlemeyen kadına delalettir.
Yer, mücadele ve düşmanlığa veya ilim ve güzel ve düzgün söz söylemeye delalet eder.
Yer dünyaya, gök de ahirete delalet eder. Bazan yer ve gök, Allah'tan başka hiç kimsenin birleştirmeye muvaffak olamayacağı kumalara delalet eder.
Yerin yarıldığını görmek, bid'atların, haram ve kötü olan şeylerin aşikareye çıkması ile tabir edilir. Bazen de yerin yarılması, o yerin iyiliğine, bereketli ve bitek olmasına dllalet eder.

Yerin, bulunduğu halden uzun ve geniş olması, hapiste olanın serbest bırakılacağına, hamile kadının doğuracağına ve rızka delalet eder.
Eğer bir kimse kendisinin bir çöle sahip olduğunu görse fakir veya çocuğu olmayan bir kadınla evlenir. Çünkü çöl nebatattan halidir.
Bazen de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rızka veya o yerde iyi-kötü işler işleyen kimseye delalet eder.
Bir yere sahip olduğunu gören, bekar ise evlenir ve çocuğu olur, yahut birisine ortak olur. Ya da malı ve sırlılığı ile bir kimseye emniyet meydana getirir veya mirasa nail olur, yahut bir ev kiralar veya satın alır. Ya da bir hayvan ve cariye satın alır.
Bu rüya, rüyayı görenin layık olduğu kıymete göre tabir edilir. Eğer o yerde karşılaşılan melik ise o, yere sahip olur.
Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve o yerdeki rızkım alır. Eğer yer geniş, manzarası güzel olursa rüya sahibinin o yerdeki ameli güzel olur. Eğer yer üzerinde hayvan İaşesi ve çürümüş kemikler ve diğer pislikler olduğunu görürse, rüya sahibinin o yer üzerindeki ameli kötü olur.
Eğer yer ona bir şey haber verse veya yerden bir söz işitse, fakat anlamasa, şiddet üzerine, yalan, uydurma ve gizli olan şeylerin yeryüzüne çıkması ile tabir edilir.
Yerin sallandığını görmek, hamile olan kadının çocuğunu düşürmesi ile tabir edilir.
Yerin, üzerinde olan şeylerle battığını görmek, çöle, taaccüb ve Allah'ın itaatinden gaflete delalet eder.
Altında yerin durulduğunu görmek, rüya sahibinin amelini terket-mesine, işini bitirmesine yahut hanımını boşamasına ya da rütbesinin elinden gitmesine delalet eder.
Eğer yerin bakır, tunç, demir ve taşa döndüğünü görse, bu rüya, bazan rüya sahibinin hanımının zor doğuracağına veyahut o kimse sanatından başka bir sanata geçeceğine, kazancından başka rızka nail olacağına veya bir maden bulacağına delalet eder.
Rüyada kendisinin yer (toprak) olduğunu görse insanlar arasında kıymeti iyice artar, insanlardan uzak olarak uzlete çekilir ve kibrini kırar.
Yeri yüklendiğini fakat ağırlığını hissetmediğini gören kimsenin rüyası, bulunduğu yerde zalim birinin bulunması ve o yerin muhafazası o kimsenin omuzlarında bulunmasına delalet eder. Yahut rüya sahibi yeri sürüp onu kendi tasarrufuna almak suretiyle zalim bir kimse olacağına ve bunda da kendisine yardım edileceğine delalet eder. Bazen de bu rüya sazdan ve meşinden yapılan bir yatağı yüklenmeğe delalet eder.
Rüyada yeri yediğini görse, o kimse o yerde çalışarak kazancından büyük fayda elde t~er yahut o yeri ekip biçtiğinden dolayı bir menfaat elde eder. Bazen de üzerine oturduğu yeri yahut bindiği hayvanı satar ve parasını yer.

Yer yarılıp kendisini yuttuğunu gören kimsenin rüyası utanmasına ve sebeplerin güçlenmesine, Bazen de yolculukta bulunmasına veya hapsedilmesine ya da deli olmasına delalet eder.
Sahraya benzeyen ve bilmediği, düz ve geniş bir yerde bulunduğunu gören kimse acele olarak yolculuğa çıkar.
Bir kimse bir yerde oturduğunu görse o kimsenin o yerde iktidar-lı, kuvvetli ve nüfuzlu olmasına delalet eder.
Eliyle veya başka bir şeyle yeri dövdüğünü gören kimse ticaret için yolculuk eder. Yerden bir miktar yediğini görse, yediği yer kadar eline mal geçer.
Bir kimse kendisinin kıtlık yerden çıkıp bolluk olan yere gittiğini görse, bid'attan sünnet-i seniyyeye geçer; ucuzluk ve bolluk olan yerden çıkıp kıtlık olan yere gittiğini görenin rüyası bunun tersinedir.
Yolculuğu arzu eden kimse bir yerden çıkıp diğer yere gittiğini görse arzu ettiği yolculuğu tahakkuk eder. Yolculuktaki hali ise rüyada gördüğü yerin ucuzluk, bolluk veya kıtlık ve darlığı nisbetinde olur.
Bu rüyayı gören bir şehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alınır. Eğer elinde bir cariyesi varsa satar, hanımını boşar veya başka bir hanımı üzerine nikah eder.
Bir kimse bir yeri satıp başka bir yere çıktığını görse hasta ise ölür, zengin ise fakir olur. Yer üzerinde ayağının kaydığını yahut topraktan elini silkelediğini gören kimse fakirleşir, eğer hasta ise ölür ve toprağa girer.

Yeryüzünde kaybolduğunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadığını görse, dünyayı taleb etmek maksadı ile yolculuğa çıkar ve bu yolculuğunda ölür.
Yerin kendisi için durulduğunu gören kimse çabucak ölür.
Kendisi için yerin yarıldığını gören kimsenin ömrü uzun olur.
Bir kimsenin kendisinin bir yerden diğer yere peşpeşe gidip geldiğini görmesi, hanımı ve cariyesini tavaf etmesine veya bir yerden diğer yere battığını gören kimseye bir azab yönelir ki bu azabla kıymet ve şerefi düşer, yahut uzak bir yere gider, yahut hatınna gelmeyen bir şeyden korkar.
Bir kimse kendisini yerin yuttuğunu fakat yere batmadığını görse uzak bir yolculuk yapar.
Bir kimsenin rüyasında yerin sallandığını yahut battığını görmesi, o yere sultan tarafından bir bela erişeceğine yahut o yere çekirge musallat olacağına, ya da dolu düşeceğine yahut kıtlık veya şiddetli bir belanm meydana çıkmasma delalet eder.
Yer yarılıp oradan çıkan bir hayvanın konuştuğunu gören kimse hayret edeceği acayip bir şey görür.
Bazen de rüya sahibinin ecelinin yaklaştığına, diğer insanların ibret almaları için büyük bir alametin zuhuruna delalet eder.
Yer görmek, yerin genişliği, büyüklüğü, darlığı ve küçüklüğü nis-betince o yere sahip olan kimsenin dünyalığına delalet eder.
Bilinen bir yeri görmek, bulunduğu şehir ve o şehrin ahali ve sakinlerine delalet eder.

Bir kimsenin yerin yarılıp ondan bir genç çıktığını görmesi o yerin halkı arasında çabucak düşmanlığa, ihtiyarın çıktığını görmesi ise o yerde bulunanların çalışma ve gayretleri sayesinde mes'ut olmalarına, ucuzluk ve bolluğa nail olmalarına delalet eder.
Yerin yarıldığını, fakat ondan bir şey çıkmadığını görmek, o yerde yeni bir şeyin meydana çıkacağına, bir yırtıcı hayvanın çıktığının görülmesi ise zalim bir sultanın zuhuruna, yılanın çıkması da o bölgeye daimi bir azabın geleceğine delalet eder.
Yerin nebatatla yarıldığının görülmesi o yer ehlinin bolluk ve ucuzluğa nail olacakları ile tabir edilir.
Yeri kazdığını ve ondan da yediğini gören kimse hile ile mala nail olur. Çünkü kazmak hiledir.
Bir kimse eliyle yeri dürmeğe memur edildiğini görse, mülke nail olur.
Denilmiştir ki, yerin dürülmesi rüyası, miras malından o kimseye bir şey isabet edeceğine delalet eder. Yerin darlığı geçim darlığıdır.
Bir kimse yerin kendisine hayırlı söz söylediğini görse o kimse dünya ve dininde hayra nail olur.
Kötü bir söz söylediğini gören ise Allah'tan korksun ki, yerin bu kötü sözle konuşması haram maldır.
Bir kimse rüyasında, bir mahalli veya bir yeri insanların üzerine durulduğunu görse o yerde ölüm ve harp vuku bulur ve dürüldüğü miktarca insanlar da ölürler, yahut darlık, kıtlık ve musibete düşerler.
(*) Yeri omuzlayan öküz ve balık yoktur.