Rüyada Yara görmek

Rüyada Yara görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Vücutta görülen yara, çalışmakla elde edilecek mal ve dünyalığa; Sağ eldeki yara erkek yakınlardan, sol eldeki yara kadın akrabaları tarafından, ayaktaki yara ekim ve ziraatten, topuktaki yara çocuktan elde edeceği mala; Akıcı yara nafaka ve diğer ihtiyaaçları için çalışma zaruretine, Karındaki yara mala isabet edecek zarara yahut kendini rahatsız edecek söze ya da çocuk ve torunu tarafından kendine ulaşacak mala, Başta görülen yara mal sahibi için sakınılması gereken bir duruma, Baldır yarası uzun ömre, bacak yarası kavim ve akraba çokluğuna, İki ayağının birden yaralanması bulunduğu yer ve görevde ömür boyu kalmaya, Kalp ve göğüsteki yara gençler için aşık olmaya, yaşlıyar için üzüntüye, İmam (önder), devlet başkanı ve yönetici konumdakilerin başlarının yahut bedenlerinin herhangi bir yerinin yaralandığını yahut yarıldığını görmesi ömürlerinin uzun olmasına, dostlarının ardına almalarına, Yaralandığını fakat kan akmadığını görmek kendine has fazilet ve meziyetlerin su yüzüne çıkmasına, Yaralandığını ve bu yaradan kan geldiğini görmek eline mal geçmesine ve bu malın eserinin kendisinde görünmesine, Bıçak, demir parçası vs. gibi şeylerle birini yaralamak hata aramaya ve ard niyete, Korkusundan dolayı birini yaralamak üzüntü ve kedere, yaralanan içinde musibete; Birini yaralamaktan dolayı diyet ( bedel, tazminat) verdiğini görmek düşmanı sevindirmeye ve onun adını ünlendirmeye ya da borcu varsa onu ödemeye delalet eder.


Molla Cami: Vücudunun bazı azasında yara olduğunu görse, tabir, yaranın görüldüğü azaya göre yapılır. Şöyle ki: Yara göğüste ve kalpte olursa, erkek ve kadınların gençleri hakkında aşka, ihtiyarlar hakkında da üzüntü ve kedere işarettir. Yara sağ elinin baş parmağında olursa, rüya sahibinin üzerinetazim gelecek borca ve onun aleyhinde yazılacak protesto ve üzüntüye işarettir. Kendisinde yara olup aktığını gören kimsenin üzerinde bir borç vardır. Her akıcı yara, rüya sahibinin nafakası ve ihtiyacı için çalışması lazımgelen şeydir. Bir kimsenin vücudunda veya kamında gördüğü yarası ve ondan kanın çıkması, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara yahut onun hakkında rahatsız edici bir sözün söylenmesine işarettir ve söylenen sözden dolayı kendisine sevap gelir. Sağ elinin parmağındaki yara, üzerinde kalacak borca işarettir.


Nablusi: Bir kimse, rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala delalet eder. Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabaları tarafından istifade edeceği mala delalet eder. Sol ayağı yaralanmak, o kimsenin ekin ve ziraat vasıtası ile elde edeceği maldır. Eğer yara ökçesinde ise, çocuğu tarafından nail olacağı mala delalet eder.
Kendisinde yara olup aktığını gören kimsenin üzerinde bir borç vardır ve bu adam nafakayı meşakkatle infak eder. Her akıcı yara, rüya sahibinin nafakası ve ihtiyacı için çalışması lazım gelen şeydir.
Bir kimsenin vücudunda veya karnında gördüğü taze yarası ve ondan kanın çıkması, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara yahut onun hakkında rahatsız edici bir sözün söylenmesine delalet eder ve söylenen sözden dolayı kendisine sevap gelir. Yara, başına da isabet etse eğer mal sahibi ise o kimsenin sakınıp korunması ve bu hususta kendisini koruması lazımdır.
Kendisinin yaralandığını, halbuki yarasından kan akmadığını gören kimse, kendisine ait plan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır.
Yaralansa o yarasından da kan aksa, eline mal geçer ve o malın eseri o kimsede belli olur.
Eğer imam ve sultan rüyada başının yaralandığını, cild ve kemiğinin yarıldığını görse, ömrü uzun olur ve arkadaşlarının ölümünü görür.

Kemiğinin kırıldığını gören kimsenin, askeri bozguna uğrar ve reisliği zayıflar.
Sol elinin yaralandığını görse o kimsenin askeri fazlalaşır ve iki misline çıkar.
Sağ elinin yaralandığını görse, elinde bulunan şey, mal ve mülkü fazlalaşır ve iki misline çıkar.
Bedeninden yaralandığını görenin hazinesi fazlalaşır ve iki misline çıkar.
Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur.
Baldırından yaralandığını görenin ömrü kat kat ziyadeleşir.
İki ayaklarından yaralandığını görse onun memleketinde sebatı ve devamı ve saltanatı uzun olur.
Bir kimseyi rüyada diğer birisi yaralasa, azasımn birini kesip ayır-sa, yaralayan kimse diğerine lisanı ve doğru sözüyle musallat olur ve ona hakkı tebliğ etmeye çalışır.
Yaralandığı yaradan kan çıksa, yaralayan günahkar olur ve yaralanan kimse sevaba nail olur. Eğer döven kişiye dövülenin kanı bulaş-sa, bulaştığı kanın miktarınca günaha girer ve haram mala nail olur.
Bir kimse rüyada bir kafiri yaraladığını ve kan akıttığını görse, o kimse, kendisine düşmanlığı aşikare olan bir kimse üzerine musallat olur ve ona hak söz söyler. Akan kahin miktarı kadar o düşmanın malına nail olur. Çünkü kafirin kanı mü'mine helaldir.
Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında cevap veremeyeceği doğru bir söz söyler.

Yaraladığı ve kan çıktığını görse, o kimse sözünde doğru söyleyerek yaralananın gıyabında hakkında bir söz söyler ve yaralayan kimse bu hak sözüyle günahtan kurtulur. Yaralanan da hakkı kabul ile akan kan miktarınca günahtan kurtulur.
Bıçak veya demirden bir şeyle birisini yaraladığını gören kimse, diğerinin kötülüklerini izhar ve onda asla hayır olmadığına delalet eder.
Vücudunun bazı azasında yara olduğunu görse, tabir, yaramn görüldüğü azaya göre yapılır. Şöyle ki:
Yara göğüste ve kalpte olursa, erkek ve kadınların gençleri hakkında aşka, ihtiyarları hakkında da üzüntü ve kedere delalet eder.
Yara sağ elinin baş parmağında olursa, rüya sahibinin üzerine lazım gelecek borca ve onun aleyhinde yazılacak protesto ve üzüntüye delalet eder.
Melaikeden birisinin kendisini kılıçla karmndan yaraladığım ve öldürdüğünü görse, o kimsenin karnında yara ve çıban çıkar, fakat bundan halas olur.
Bir kimsenin karnında yaralandığmı görse, çocuğu ve çocuğunun çocuğu tarafından kendisine mal isabet eder.
Sağ elinin parmağındaki yara, üzerinde kalacak borca delalet eder.


Seyyid Süleyman: Vücudunda yara ve çıban gören, onların miktarı kadar haram mala malik olur. Ancak, boyun üzerindeki yara ve çıban, rüya sahibinin üzerindeki borca ve emanete delalettir.
Bazı tabircilere göre cesedinde yara gören, felç olur. Başka bir kısım yorumcu için aynı rüya, akrabalardan birinin felç illetine maruz kalacağını haber verir. Bir rivayete göre de kamçı ile dövülmektir.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Rüya sahibi dedikodu yaparak adeta halkın etini yer. Rüyanın aynen çıkarak vücutta yara ve çıbanlar meydana gelmesi de muhtemeldir. Bunların kaybolduğunu görmek; hayırdır.