Rüyada Süt görmek

Rüyada Süt görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya,
 • zahmetsizce kazanılan dünyalığa;
 • Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi mal biriktirmeye;
 • iki memeden de süt akması talihin açılmasına,
 • İnsan sütü bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıyaa;
 • Bir kadını emmek mal ve kazanca;
 • hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya,
 • Kadının sütünü birine emzirmesi, kendisi için zahmet ve sıkıntıya,
 • At sütü devlet devlet yönetiminden mala yahut üst seviyede birinin sevgisine,
 • Diğer hayvanların sütleri, sağıldığı miktar kadar güzel rızka,
 • Süt kabı zengin ve bilgin bir kimseye, rızka;
 • bu kap bakır ve sütü bozan cinsten olursa malda noksanlığa,
 • Süt sağmak hileye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Emmek,Sağmak.)


  Diyanet: Rüyada süt görülmesi ilimdir. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada taze süt görülmesi mal çokluğuna ve dindarlığa, ekşi ve bozuk süt görülmesi bu rüyanın aksine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sütün taze peynir olduğunu ve ondan yediğini görmesi; o kimsenin helalinden mala ve rızka nail olacağına yorumlanır. Bir kadının rüyasında bir erkek üzerine süt döktüğünü görmesi; o adamın tutuklanacağına, bir kişinin rüyasında bir hayvanı sağdığını ve memesinden süt yerine kan çıktığını görmesi; o kimsenin devletin emirlerine aykırı hareket edeceğine işaret eder. Rüyanızda yerden su yerine süt fışkırdığını ve etrafa yayıldığını görmeniz; o mıntıka halkına zulüm yapılacağına, kişinin rüyasında kendi memesinden süt içtiğini görmesi; o kimsenin kendi kazancına ihanet edeceğine delalet eder. Bir kadının rüyasında kendi memesinden sütün su gibi aktığını görmesi; o kadının bol miktarda hayır ve nimete nail olacağına yorumlanır. Rüyanızda beygir sütü içtiğinizi görmeniz, sizin hayra nail olacağınıza ve büyüklere yaklaşacağınıza, rüyanızda katır sütü içtiğinizi gör¬meniz; işlerinizde birtakım zorlukların meydana geleceğine, rüyanızda deve sütü içtiğinizi görmeniz; sizin büyük kişilerden menfaat göreceğinize, rüyanızda ceylan sütü içtiğinizi görmeniz; sizin rızık bolluğuna erişeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında keçi sütü içtiğini görmesi; o kimsenin hanımından mal alacağına, kişinin rüyasında bir kaplan sütü içtiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine, kişinin rüyasında fil sütü içtiğini görmesi; haram yollardan mal elde edeceğine, kişinin rüyasında manda sütü içtiğini görmesi; o kimsenin rızkının ve malının çok olacağına işaret eder. Rüyanızda merkep sütü içtiğinizi görmeniz; bir hastalığı yakalanacağınıza ve sonra da şifa bulup iyileşeceğinize, rüyanızda ayı sütü içtiğinizi görmeniz; sizin bir zarara uğrayacağınıza, korkuya ve hüzne maruz kalacağınıza işaret eder. Rüyanızda tavşan sütü içtiğinizi görmeniz; ahlâkı düşük bir hanımdan biraz istifade edeceğinize, rüyanızda domuz sütü içtiğinizi görmeniz; sizin aklınızın noksanlığına ve ahmak birisi olduğunuza, rüyanızda tilki sütü içtiğinizi görmeniz; sizin hilekâr bir kimse olduğunuza delalet eder. Rüyanızda çakal sütü içtiğinizi görmeniz; akrabalarınız ile aranızda kavga ve düşmanlık meydana geleceğine, rüyanızda vahşi bir sığırın sütünü içtiğinizi görmeniz; sizin hastalanacağınıza ve hemen şifa bulacağınıza, rüyanızda kedi sütü içtiğinizi görmeniz; kavga ve düşmanlığa işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kurt sütü içtiğini görmesi; o kimsenin bir korkuya kapılacağına veya elinden büyük bir fırsatın kaçacağına, kişinin rüyasında koyun sütü içtiğini görmesi; o kimsenin helalinden eline mal geçeceğine ve dini yönden kuvvetli olacağına, bir kimsenin rüyasında kuş sütü içtiğini görmesi; o kimsenin bütün istek ve arzularının yerine geleceğine yorumlanır.


  Nablusi: Rüyada süt görmek, İslam fıtratına delalet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine delalet eder.
  Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talihi açılır. Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir kadım emzirdiğini görse, gerek emzirer ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasma delalet eder.
  İnsan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır. Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satm aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.
  Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, sultan o kimseye sevgi besler ve sultandan ona bir hayır erişir.
  Rüyada dişi at sütü içtiğini gören kimse, melike rastlar. Diğer hayvan sütleri onlardan sağılan miktarca güzel rızıktır.
  Süt sağmak, hiledr. Rüyada dişi deveyi sağmak, Arap ülkesinde sadaka, zekat ve öşür gibi şeyleri tahsil etmek için bir memuriyettir.
  Siyah ve siyah olmayan develerden doğmuş deveyi sağmak da, arap olmayan ülkelerde sadaka vesair şeyleri tahsil etmek, sünnet-i seniyye-ye uygun ve İslam fıtratı üzere yapılacak bir hizmettir.
  Eğer o deveyi sağsa ve ondan kan çıksa, o kimse vazife yaparken zulmeder. Eğer o deveyi sağsa ve ondan zehir çıksa, o kimse haram mal toplar. Eğer o deveyi tüccar olan bir kimse sağsa ve ondan süt çıksa, o tüccar helal rızık ve ticaretinde kazanç sağlar ve o devenin memelerinden akan sütün miktarınca dünya o tacire meyil ve teveccüh eder.
  Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslam fıtratmda sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine delalet eder.
  Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır. Bazı tabirciler rüyada bir dişi deve sağdığını ve onun sütünden içtiğini gören kimse, salih bir kadınla evlenir. Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler.
  Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, köle ise azad, fakir ise zengin olur. Koyun ve keçi sütü Arap ve Arap olmayandan alınacak vergidir.
  Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir.
  Dişi arslan sütü onu içen kimse için, mal, düşmanına zafer bulma, sultan ve insanlara düşmanlık yapmaktır.
  Rüyada arslan sütü içtiğini gören kimse, zalim ve sultandan veya kendi kazancından ve elinin emeği ile mal elde eder.
  Akbaba kuşunun sütü kuvvetli ve onu içen kimseye, ikram ve iyilik eden bir düşmana galip gelmektir.
  Kaplan sütü, onu içen kimse için, düşmanlığım açığa vurmaktır.
  Kurt sütü suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvettir. Onu içen kimse için de geçimde zarardır. Bazı tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattır, dediler. Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe nail olur ve bir şehir halkının mallarını zorla ve tahakküm ederek yer.
  Domuz sütü içen kimsenin akıl ve zekasının bozulmasına, bir kimse rüyada domuz sütünden cüz'i miktarda içse o kimsenin eline helal mal geçer. Eğer fazla içerse, haram mal elde eder.
  Köpeğin sütü onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin enyle erişeceği maldır. Bazı tabirciler rüyada köpeğin sütünü içen kimse, kudret ve kuvvete erişir ve bir şehir halkına reis olur, dediler.
  Bazı tabirciler, vahşî hayvanların bütününün sütleri, dince şüphedir, dediler.
  Yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalıktır, dediler. Geyiğin sütü az bir rızıktır.
  Bir insan rüyada sütü olmayan şeylerin sütünü bulsa, o İnsan temenni ve arzu ettiği şeylere malik olur.

  (Akrep ve yılan gibi) Sokucu ve ısırıcı hayvanların sütlerini içmek, rüya sahibi ile düşmanının arasının düzgün olmasına delalet eder.
  Yılan sütü içtiğini gören kimse, Allah'ın razı olacağı bir amel yapar. Bazı tabirciler de ferahlığa erişir ve belalardan kurtulur, dediler.
  Tilki sütü sonradan iyi olacak bir hastalık ve bir kimse üzerinde olacağmdan dolayı erişeceği cüz'i bir rızıktır. Bazı tabirciler, tilki sütü hastalıktan şifa bulmaya delalet eder.
  Eşek sütü, ehemmiyetsiz bir hastalıktır. Rüyada merkeb sütünü içen kimse, hayra erişir.
  Kedi sütü hafif bir hastalıktır ve düşmanlıktır. Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çıktığını görmesi, o sfttün mik-tannca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına delalet eder.
  Koyun sütü iyi bir maldır. Sığır sütü, zenginliktir. Katır sütü, zorluk, şiddet ve musibettir.
  Domuz sütü, büyük bir mala erişmektir.
  İnsan sütü hasta için onu içtiği zaman hastalıktan şifa bulmaktır. Çünkü insan sütle büyümüş ve kuvvetlenmiştir.
  Köpek ve kedi sütü hastalık veya korkudur.
  Rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğini gören kimse, yaratılış ve fıtratım kaybeder. Süt mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına, ibne ve Allah'ı birlemeye delalet eder.
  Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka, hayvana malik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlaklanmaya delalet eder.

  Sığır, koyun, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delalet eder. Bunların yoğurdu, üzüntüdür.
  Rüyada vahşî hayvanın ve kuş sütünün özellikle tavşan sütünün bulunması, az bir mala delalet eder.
  At sütü tasadır. Tilki ve kedi sütü, günah işlemektir.
  İnsan sütü, erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir.
  Tanınmayan vahşî hayvanın sütü, hasta için izzet ve sevinçlik, hapisten çıkmak veya kendisine kızılmış bir maldır.


  Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) demiştir ki: Taze ve tatlı süt; mal çokluğu, din kuvvetidir. Bayat süt; bunun tersidir. Sütün taze peynir olduğunu ve yediğini gören, helal ve bol rızka kavuşur. Bir kadının, bir erkek üzerine süt dökmesi; o erkeğin hapse gireceğine işaret eder. Sağdığı bir hayvandan süt yerine kan çıktığını gören, hükumetin emirlerine muhalefet eder. Süt yerine zehir çıkarsa, rüya haram malla yorumlanır. Yerden süt çıktığını görmek; orada yaşayanların zulum göreceklerine delalettir. Kendi memesinden süt içtiğini gören, işinde hainlik yapar. Sütün su gibi akması; hayır ve ni'metin artmasıdır.
  Beygir sütü içmeye alışık bir insanın rüyasında bu sütü içmesi, hayra ve büyüklerle yakınlığa işarettir. Bu sütü içme alışkanlığı olmayan birinin aynı rüyayı görmesi, iyi değildir. Katır sütü; işlerde müşkülata, güçlüğe deve sütü; büyüklerden mal kazanmaya, ceylan sütü; geniş rızka delalet eder. Keçi sütü gören, karısından mal temin eder. Kaplan sütü, düşmana karşı zaferdir. Fil sütü, haram malla tabir edilir. Manda sütü, bol rızk ve büyük servettir. Merkep sütü; hastalığın ardından şifa bulmaktır. Ayı sütü; zarar, korku ve üzüntüdür. Tavşan sütü; alçak bir kadından, küçük bir faydadır. Domuz sütü; akıl azlığı, ahmaklık, haram mal yahut üzüntüdür. Tilki sütü; hiledir. Köpek sütü; korku veya şiddetli hastalıktır.
  Arslan sütü; büyük bir zat sayesinde şeref ve mal elde etmek, aynı zamanda düşmanı yenip, maksada ulaşmaktır. Çakal sütü; akrabalarla kavga ve düşmanlıktır. İnek sütü; o yılın bereketli geçeceğini haber verir. Din ve dünya hayatı için hayır ve mertebedir. Vahşi sığır sütü; hastalığın ardından çabucak şifaya kavuşmaktır. Kedi sütü; kavga, düşmanlık, zaaf ve hastalıktır. Kurt sütü; uykuda ve dünyada şiddetli korkudur yahut rüya sahibi mühim bir fırsatı elinden kaçırır. Koyun sütü; helal mal ve din kuvvetidir. Kuş sütü gören, bütün arzusuna nail olur.
  Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Süt sağmak; hile yapmakla yorumlanır. Hayvanın doğurmasının hemen ardından sağılan ve adına ağız denilen süt; üzüntüye, haram mala veya darlıktan sonra rızka kavuşmaya işaret eder yahut hayırsız birinden yardım talep etmektr.
  El Salimi'ye göre, ekşimiş süt; haram mal, yorgunluk, meşakkat ve üzüntüyle tabir olunur. Rüyasında taze ve saf sütü bırakıp, bozulmuş sütü içen, aşağı bir hayata ve küçük bir mala razı olur. Haram yer veya bid'ate sapar. Dinin aslında olmayan şeyleri yayar. Bir arslan yavrusuna süt içiren; hükumetten hayır ve menfaat görür.
  Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Eti yenmeyen bir hayvanı sağmak, hayra yorulmaz.
  Cafer-i Sadık, insan sütünü şunlarla tabir ediyor: Helal rızk, evladın malı ve geçim sıkıntısı.
  Muhallebi, sütlaç, kaymak ve tavukgöğsü gibi sütle yapılan tatlıları görmek, bilhassa yemek; hayır, menfaat, helal mal, sağlık ve selamettir.

 •