Rüyada Sultan görmek

Rüyada Sultan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: mülkün gerçek sahibi Allahü Teala'ya; Sultanı hoşnut ve güleryüzlü görmek, ilahi ceza ile rüya göreni korkutan kimseye yahut Allah'ın rızasına erdiren işleri yapmaya, Sultanı gazaplı görmek namaz ve diğer emirlerdeki eksikliğe ve masiyet işlemeye, Sultaan olduğunu görmek ehli için mülke ve saltanata ermeye, ehli olmayan için, onun bulunduğu toplumda, alim ve takva ehlinin dışındakilere zarar verecek olan fitne ve karmaşaya yahut başka bir musibete, Meliki (hükümdarı, devlet başkanını, sultanı) öldürdüğünü görmek büyük bir iş talep etmeye ve bunu başarmaya, Hastanın melik olması ölmesine, Sultanla birlikte olmak, onun iltifat ve ikramı, sohbet ve diğer hallerin tamamı rüyayı gören için her türlü hayır ve iyiliklere delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Devlet Başkanı.)


Nablusi: Rüyada sultan, Allahü Teala Hazretleri ile tabir edilir. Bundan dolayı sultanı razı ve hoşnud olarak görmek, Allah'ın azap ve gazabiyle rüyayı göreni korkutan birisine delalet eder.
Bir kimse rüyada sultanı sebepsiz olarak dargın görse, rüyayı görenin namaz ve ibadetinde yaptığı bid'ata veya gördüğü dargınlık kadar dininin bozukluğuna delalet eder. Eğer sultanı güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, ondan emin olduğu miktarda din ve dünyaca erişeceği hayır ve yüksekliğe, ucuzluk ve bolluğa ve halinin düzgün olduğuna delalet eder.
Bir kimse rüyada, Allah'ın kendisini yer yüzüne sultan ettiğini görse, eğer layıksa buna nail olur, layık değilse o yerde kan dökücülerin ve fesadçıların helak olacağı bir fitne meydana çıkar. Alimler ve takva sahipleri bundan kurtulur.
Bit- kimse halife olduğunu görse, buna layıksa halife ve imamlığa nail olur. Ancak zalim kimselerin evladı ise ona varis olmaz.
Layık olmayan kimsenin rüyada halifeye döndüğünü görmesinde hayır yoktur. Çünkü layık değilse, zelil ve hakir olur, işleri dağılır, hatta etrafında ve hizmetinde bulunanlar yükselirler, düşmanı mesrur kendisi de musibetlere düşer.
Bir kimse meliki öldürdüğünü görse, büyük bir iş talep eder ve buna da muvaffak olur.
Melike döndüğünü görse, eğer buna layık değilse, hemen ölür; layıksa, reisliğe, devlet ve kuvvete nail olur.

Hasta olan kimsenin rüyada melik olduğunu görmesi, ölümüne delalet eder. Bu rüyayı gören kimse hasta değilse, akraba ve yakınlarının helak olmasına ve onlardan ayrılmasına delalet eder. Yine bu rüya gizli şeylerin meydana çıkmasına da delalet eder.
Köle olan kimsenin kendisini melik olarak görmesi, azad edilmesine, filozof ve kahin kimsenin görmesi, eğer yaptığı işinde başkasına muhtaç değilse, onun hakkında güzel ve hayırdır.
Bir kimsenin rüyada bir evin veya bir cemaatın reis veya efendisi olduğunu görmesi — özellikle bu rüyanın hastalık halinde görülmesi — o kimsenin yaşayışında ona gelecek üzüntü, keder, zarar ve ziyana delalet eder.
Bir kadının rüyada, normal olarak kendisinin olamayacağı bir re-isükte bulunduğunu görmesi ölümüne delalet eder. Nitekim erkeğin gördüğü rüya da böyledir.
Rüyada, sultan olduğunu gören kimse halkın nazarmda büyütülür ve muradına kavuşur. Kisra meliki olduğunu gören kimse, büyük bir melikin veya çok malın yanma gider.
Sultanın kendisine vaaz ve nasihatla hitab ettiğini gören kimse ile sultan arasında gidişatın iyi olmasına delalet eder.
Rüyada bir hikmete binaen sözle sultana düşmanlıkta bulunduğunu görse, sultanın nezdinde ihtiyacına kavuşur.
Sultan ile yürüdüğünü gören kimsenin malmda sultan istediği işi zahmetsiz olarak yapar.

Sultanla yürürken adımlarını sık sık ve çabuk çabuk atan kimse, sultana isyan ederek emirlerini reddeder.
Bir kimse rüyada sultanın bineğinin terkisine bindiğini görse, sultanın yanına gider ve ona tabi olur, hayatında veya öldükten sonra ona halef olur.
Sultanla yemek yediğini gören kimse şereflenir ve yediği yemek miktarı kurtuluş ve zafere erer.
Sultanın evine girdiğini gören kimse, onun hanımlarının hizmetine memur edilir ve o eve girdiği miktarca dünyalığı geniş olur.
Sultanın evine secde ederek girdiğini görse, o kimse reisliğe ve affa mazhar olur.
Sultanın harem odasına girdiğini ve hanımlanyle münasebette bulunduğunu görse, eğer orada hayra ait bir şey bulunursa, iyilik ve hikmete delalet eder. Hayra ait bir şey yoksa sultanın hanımlarının gıybetini yapar ve onlar hakkında helal olmayan bir şeye girer.
Sultanın, kendisine dünya eşyalarından bir şey verdiğini görse o verdiği eşyanın kıymeti nisbetince şerefe nail olur. Sultan, kendisine İpekli bir kumaş verse, sultan o kimseye güzel bir cariye verir, yahut sultanın emri altında bulunan bir hanımla onu evlendirir.
Bir kimse rüyada melikin saray kapısının bir yerden diğer bir yere nakledilmiş olduğunu görse, melikin işçi ve memurlardan birinin kendisinden ayrılmasına veya melikin diğer bir hanımla evlenmesine delalet eder.

Bir kimseyi rüyada sultan, hudud şehirlerinden birisine vali veya vekil tayin ettiğini görse, o yerin uzaklığı nispetince isminin anılması ve şöhrettir.
Sultanın kendisiyle konuştuğunu gören kimse, şeref ve yüksekliğe nail olur. Bazan da, eğer o kimse layıksa uyanıkken sultanla konuşur, ya da o kimse şöhret ve nimete nail olur. Eğer hapis ise, hapislikten halas olur, fakir ise zenginleşir, tüccar ise kazancı çok olur, düşmanlık halinde ise bundan kurtulur.
Vali olan bir kimsenin rüyada sultan tarafmdan kendisine ahid ve eman verilmesi, her halde o kimsenin vazifeden alınmasına delalet eder.
O kimsenin rüyada aynaya bakmasının tabiri de böyledir. Ancak o kimse çocuğunun doğmasını beküyorsa, doğacak çocuğun erkek olmasına delalet eder. Yine hanımını boşadığını görmesi, azledilmesine delalet eder.
Ortada herhangi bir örtü falan olmaksızın sultanla bir yatakta uyuduğunu, sultanın kalktıktan sonra kendisinin uyuyakaldığını gören kimse ile sultan arasında bir arkadaşlık meydana gelir ki, bunun üzerine o kimse kıskanılır ve düşmanlık edilir; yahut onun malı hayatında veya ölümünde sultana ait olur. Eğer o kimse sultandan evvel yataktan kalkarsa, kendisine arız olan korkudan kurtulur ve ondan sonra bir hayra erişir.
Sultanın yatağında uyuduğunu gören kimseye sultan tarafından bir hanım, cariye veya yatağın kıymetliliği nispetinde mal gelir.
Onun malı bir kadın veya bir cariye uğrunda sarfolunur. Eğer yatak tanınmıyorsa, sultan saltanatında onu kendisine ortak yapar ve yatağın genişlik ve durumuna göre onu bir şehirde vali tayin eder.
Sultanın yaya yürüdüğünü gören kimse bir sırrı gizler ve onu düşmana açıklar.
Sultan rüyada, maiyetinin kendisini methettiklerini görse, o sultanın övgüsü etrafa yayılır ve ihsanı bol olur ve düşmanlarına galip gelir.
Sultan rüyada, maiyetinin kendisine altın serptiğini görse, maiyeti sultana hoşlanmadığı bir şeyi duyururlar. Gümüş saçtıklarını görse, hoşuna gidecek güzel bir söz işittirirler. Şeker saçtıklarını görse, ona güzel ve tatlı bir söz işittirirler. Taş attıklarını görse, ona üzüntü ve keder verecek bir sözü işittirirler. Eğer ok atarlarsa, sultan onlara zulmeder, onlar da sabaha kadar sultanın aleyhinde dua ederler. Eğer ona isabet etse, bir azaba düşer. Eğer sultan onların mal ve canlarına galip gelse, onların şereflilerine galip gelir. Onları ateşe atsa, onları küfür ve bid'ata çağırır.
Sultan, iki tane baynuzu olduğunu görse, Zülkarneyn'in kıssasına göre şark ve garba sahip, adalet ve insaflı olarak şehirleri fetheder.
Rüyada sultan karakuş ve kartala bindiğini görse, şark ve garbın saltanatına malik olur ve Nemrudun kıssasına göre, rezil ve perişan olur.

Sultan rüyada halkının kendisine secde ettiklerini görse, ona itaat ederler; dua ettiklerini görse, halk onu sitayiş ve hayırla anarlar.
Sultan rüyada hanımının emriyle hareket ettiğini görse, mülkü gider veya üzüntüye düşer ya da hapsedilir. Şayet hanımının emirlerine karşı çıksa büyük bir üzüntüden kurtulur ve mala kavuşur. Karşı çıkmasa helak olması yakın olur.
Sultan, bir melikle harp ettiğini ve onu yendiğini görse, yenilen galip gelir. Bir arslanla mücadele ettiğini görse ve onu yere serse kan dökücü ve zalim bir melike galip- gelir.
Sultan rüyada, üzerinde silah v.s. olduğu halde ata bindiğini görse, bir vilayete nail olur.
Sultan rüyada yolda yürüdüğünü ve onu halktan birisinin karşıladığını görse, aniden ölür.
Bir melik rüyada sofrayı görmeksizin hizmetçisinin kendisini yedirip içirdiğini görse, düşmanlık ve münazara olmayan bir mülke nail olur.
Kendisine kölenin yemek yedirdiğini görse, düşmanları ondan korkar ve ona boyun eğerler. Melik de onlardan hiç bir kötülük görmez.
Yemek yağlı olduğu halde kendisine yemek yediren cariye ise, sevinç ve nimetle beraber mülke nail olur. Bu durum ise zenginlik ve uzun ömürle beraberdir.
Sultan, kölesinin kendisine bir lokma yedirdiğini görse, düşmanından bir şiddete düşer. Eğer lokmayı yutsa düşmanın hilesinden kurtulur Acı bir lokma boğazında kalsa, ölür.

Bunların hepsini reis, tüccar, veya alim olanlar görseler, hiç kimsenin muhalefet etmeyeceği reislik, ticaret ve ilme nail olurlar.
Bir melik rüyada bir sofra hazırladığını görse, asi olan kavim o melike karşı çıkar, melik de onlarla istişare ederek onlara galip gelir.
Sultan, sofraya yemek koyduğunu görse, kendisiyle münakaşa yapacak bir elçi gelir. Yemek tatlı ise, sevinçtir. Yağlı ise, münakaşa uzar, tatlıdan sonra gelecek yemek ekşi ve yağlı olursa, bu rüya hayır ve sebattır. Yağsız olursa, sebat yoktur. Sofra böylece devam edip gitse münakaşa da devam eder.
Adil bir sultanın sofradan yemek yemesi, din ve dünyaca şeref ve hayır, Allah yolunda üzüntüdür.
İsteği İle sultanlıktan indiğini görse, pişman olacağı bir iş yapar. İsteksiz olarak sultanlıktan indirildiğini görse, başkası taıafuıdan işlerine gelecek zayıflık ve ihanete delalet eder.
Sultan olduğu halde sokakta başkasıyla yürüdüğünü görmesi, onun mütevazi ve kuvvetli olduğuna delalet eder.
Rüyada sultanın kendi görünüş ve kıyafetini, halkın üzerinde görmesinde bir zarar yoktur. Belki bu rüya, onun çok hayırhah olmasına delalet eder.
Sultanın abdestsiz olarak veya çöplük ve kabristan gibi namaz kılmaz caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını gören kimse, kaçırdığı bir işi talep eder.

Sultanın hasta olarak görülmesi, dinindeki hastalığına, tebaasına zulmetmesine ve o sene içerisinde vücudunun sılıhatli olmasına delalet eder.
Sultanın, ölüm alametlerinden bir şey görülmediği halde ölmesinin görülmesi, saltanatından o sene içerisinde bir tarafının noksanla-şacağma yahut evinin bir tarafının yıkılacağına ya da hayrete düşüp sükut edeceği bir üzüntünün geleceğine delalet eder.
Sultanın, halkın boyunlarına binmesi, dinindeki bozukluğuna ve saltanatının kuvvetliliğine, adaletsizliğine delalet eder.
Sultanın öldüğü halde defnedilmediğinin görülmesi, sultan ve halkın dinlerinin bozukluğuna delalet eder. Defnedilmesi ve halkın da yanından ayrılması, ümitsizliktir. Ancak Allah'ın dilemesi bundan müstesnadır.
ölmüş bir melikin hayatı hakkında görülen şeyler, o melikin sülalesinin kendi izini takip etmelerine ve kendisinin gidişatının halk arasında hala yaşadığına delalet eder.
Oturduğu makamından daha yüksek bir yerde oturduğunu gören sultanın, saltanatı yükselir. Aşağı bir makamda oturduğunu görse, saltanatı çöker ve işleri bozulur.
- Bir kimse rüyada adaletli bir sultanın bir yere indiğini görse, o yere Allah'ın rahmetinin inmesine ve o yere adaletin gelmesine delalet eder.

İzzet ve azamet sahibi bir melikin, uyanıkken girmek istemediği bir eve yahut bir mahalleye veya bir yere girdiğini görmesi, melikin kıymeti nisbetince, o yer halkına gelecek bir musibete delalet eder. Uyanıklığı halinde melikin oraya girmesinde bir kötülük veya uzak görülen bir şey yoksa, melikin oraya girmesinde oradaki halka bir zarar yoktur.
Melikin kapısına girmekte tereddüt eden kimse, insaniyle kurtuluş ve zafere erer, maksadına erişir.
Bir melikin yanma girdiğini gören kimse, şeref, devlet ve mala nail olur. Bir kimse rüyada sultanın yanından geçtiğini görse, izzet ve keramete nail olur.
Bir kimse sultan veya şerefli bir kimseye yemek gönderdiğini görse, şiddet ve sıkıntıya düşer, sonradan bundan halas olur ve hatırına gelmediği bir yerden eline mal geçer.
Melikle münakaşa ettiğini gören kimse, göz aydınhğma ve sevince erişir ve elinden hayırlı işler meydana gelir.
Rüyada ölmüş melikleri görmek, onların eserlerine ve resimlerine delalet eder.
Hayatta olan meliklerin bir şehirde veya hususî bir yerde toplandıklarını görmek, gidişatın bozulmasına ve halkda meydana gelecek zillete delalet eder.
Rüyada meliki görmek, düşman ve fasık kimselere galip gelmeye delalet eder. Amir görmek, kurda, tüccar görmek, tilkiye, simsar köpeğe, mümin, koyuna delalet ettiği gibi, sultanı görmek de aslana delalet eder. Peygamberimiz (S.A.V.
) «Aslan, tilki ve köpek arasında koyunu görmek ne acayiptir!» buyurmuştur.
Tanınmayan sultanı görmek, ateşe, denize ve inşam perişan eden bir uykuya delalet eder.
Bir kimse, rüyada sultam gördüğünü söylese, kendisinden aşağı olanlara musallat olur, yahut sultan tarafmdan sonra anası, babası, hocası, öğretmeni, hanımı ve hanımının istekleri tarafmdan tasallut olunur.
Meliki güzel bir şekilde görse, tebaasının iyiliğine, emniyetine ve geçimlerini iyi yürütmelerine delalet eder. Kötü bir şekilde görmesi ise, tebaası hakkında kötü tedbir almasına, düşmanların şehiri istila etmesine ve askerinin zayıflamasına delalet eder.
Tanınmayan melik, hakim yahut terbiyeci, Cenab-ı Hakka delalet eder. Bazan da, meliki görmek, altın ve gümüşU-n sikkelerine delalet eder.
Rüyada melikin, ResuluUah (A.S.)'ın fetih senesinde ve Huneyn'-de olduğu gibi askerinin olduğunu görmek, o melikin yardıma mazhar olup zafere ermesine delalet eder.
Rüyada amir veya sultan gören kimse, insanların namusu veya kimya ile uğraşır ya da bir oğlağı döver. Kazı olduğunu gören kimse, hakimlere ispiyonculuk yapar. Bazan da yalan yere iftira eder.
Melik olduğunu gören kimse, layık olduğu şekilde şanının yücelmesine delalet eder. Eğer fakir ise, zengin olur, alim ise üzerine vacip olan şeyi yerine getirir, bekar ise evlenir, sanatkar ise bilgi ve maharetine göre halk arasında meşhur olur.
Halktan birisi ise, saldırganlık ve zulmü ile insanlara musallat olur. Bazan da biat etmemekle sultana hıyanet eder.
Bir kimse sultan ile kucaklaştığını veya onunla tokalaştığını ve aralarında iyiliğe dair bir söz söylendiğini görse, o kimsenin sultan veya servet sahibi birisinin yanında halinin iyi olmasına delalet eder.
Sultan ile düşmanlık içerisinde bulunduğunu gören kimse Kur'an ile mücadelede bulunur. Zira sultan, İugatta hüccet demektir.
Sultanla yemek yediğini gören kimseye, yemek miktarı, sultan tarafmdan bir üzüntü ve keder erişir.
Bir kimse rüyada sultanın kendi yerine geldiğini görse, sultanın yardımına muhtaç olur ve sultanın itimadını kazanır ve sultanın yakınlarından olur.
Bir kimse rüyada sultanın kendisini bir şüpheden dolayı yakaladığım ve onu tutmak için birisini tayin ettiğini, hatta şüphe sahibinden alacağı ve anlayacağı şeyi layıkiyle anladığını görse, rüyayı görenin ihtiyacı giderilir. Eğer onun yanından bir şey arüaşılmaksızın ayrılsa, o kimsenin isteği yerine getirilmez.
Hasta olan bir kimse, tanımadığı bir sultan yahut bir hakimin kendisini aramak için birisini gönderdiğini görse, onlar azrail (A.S.)'ın elçileridir.
Bir kimse kalpağını sultanın aldığını görse, sultan onun malım alır. İşçi ise o işinden atılır.
Bir kimse sultanın deh olduğunu görse, sultan üzüntüye düşer.

Bir kimse sultanın minbere çıkmasiyle onun kırıldığını, ondan düştüğünü, tebaasına, tamamlayamadığı bir namazı kıldırdığını, başının kesildiğini, elbiselerinin çıkarıldığını, boynundan kılıcının alındığını, tuzağa düşürüldüğünü, bir öküzün boynuzladığını veya insan ve hayvanların ayaklarının altında çiğnendiğini görse, bunların hepsi saltanatından azledilmesine delalet eder.
Bir kimse rüyada sultam büyük ve kuvvetli ve çok sağlam olarak veya onun karnında bir fazlalık veya bir kemik olduğunu görse, sultanın saltanat ve riyasetinde kuvvetine, mal ve mülkünün fazlalığına delalet eder.
Sultan için görülen siyah elbise, çok kuvvettir. Beyaz elbise de sultanın zineti ve günahtan çıkmasıdır.
Pamuk elbise, sultanın takva ve tevazuuna, düşmanın azlığına ve düşmandan daima emniyet içerisinde olmasına delalet eder.
Yün elbise, onun memleketinde beraket ve bolluğun olmasına, insaf ve adaletinin meydana çıkmasına delildir.
Rüyada sultanın kalpağım veya kaftanını giymesi veya kuşağını kuşanması onun siyasetle uğraşmaya kalkışmasuıa delalet eder.
Sultanın rüyada demirden çizme ve ayakkabı giymesi, müşriklerin ve zimmilerin malını almasına delalet eder.
Sultanın rüyada kanat ile uçması, onun kuvvetine ve bir kavni esir etmesine ve hatırına gelmeyen yerden mala nail olmasına ve düşmanlarına galip gelerek şehirler fethetmesine delalet eder.
Sultanın rüyada Resulullah (A.S.
) 'a tabi olup onun arkası sıra gittiğini görmesi, peygamberimizin izini takip ederek sünnet-i seniyye-sine uymasına delalet eder.
Hırsız ve eşkiyalardan birisinin rüyada kendisini sultan olarak görmesi, onun bağlı olarak hapsedilip teşhir edilmesine delalet eder.
Casusun rüyada sultan olduğunu görmesi ise, gizli tuttuğu şeyinin aşikareye çıkmasına delalet eder.
Kadın rüyada sultan veya halife olduğunu görse, rezil olur. Eğer hasta ise vefat eder.
Rüyada sultanın bir şehirde görülmesi o şehirde adalet ve bolluğun yayılmasıdır. Bir yerde zalim bir sultanın yaşadığını görse, o yere zulüm girer.
Sultanın bir köye girdiğinin görülmesi, oraya zulmün ve fesadın girmesidir.
Rüyada Sultanın başının bulunduğu halden daha büyük görülmesi, sultanın saltanatındaki kuvvetidir.
Sultanın gözlerinin kör olması, halkından habersiz olmasma di-, İmin uzun ve büyük olduğunun görülmesi, silahla mücehhez olmasına ve tercümanı vasıtasıyle büyük müjdelerin haber verilmesiyle nail olacağı sevince delalet edeı.
Sultanın başının koçbaşı olduğunun görülmesi, adalet, insaf ve iyilik yapmaya başlamasıdır. Başının köpek başı olduğunun görülmesi işlerini akılsızca yürütmesine delalet eder.
Şakak kemiğinin bulunduğu halden geniş olarak görülmesi, sultanın izzet ve kuvvetliliğine delalet eder.

Sultanın boynunun kuvvetli görülmesi, onun adalet ve insafının kuvvetine ve düşmanlarının hizmetine delalet eder.
Sultanın göğsünün taşa döndüğünü görmek, onun kalbinin kuvvetine, vücudunun şişman görülmesi, onun din ve dünyasındaki kuvvetine delalet eder.
Elinin sultanın eline döndüğünü gören kimse, devlet ve servete erişir. Sultanın elinde olan adalet ve insaf v.s. gibi şeyler onun elinden de meydana gelir.
Sultanın vücudunun köpek vücudu olduğunun görülmesi, akılsız iş yapmasma, yüan vücudu gibi görülmesi, düşmanlıktan gizlemiş olduğu şeyin açığa çıkmasına, koç vücudu gibi görülmesi, onun iyilik ve insaf sahibi olmasına, vücudunun bakır ve tunca döndüğünü görmek de> çok menfaath olduğuna işarettir.
Sultanın karnında bir kemiğin olduğunu görmek, onun mal, ev-lad ve akrabalarının çokluğuna, iki ellerinin kuvvetli ve uzun olduğunun görülmesi, onun yardımcılarının kuvvetli ve çetin insanlar olduklarına delalet eder.
Sultanın ellerinde kemiğin görülmesi, malının fazlalığına, ayaklarının bulunduğu halden fazla uzun olduğunun görülmesi ise, ömrünün uzunluğuna ve çok yaşamasına, sultanm ayaklarının mermere döndüğünü görmek, onun tazeliğine, iyi yaşamasma safa ve sevincinin uzun olmasına bacaklarm bakır olduğunun görülmesi, sultanm aile halkının ve akrabalarının günah işlemesine, ayaklarının kalaya döndüğünü görmek ise, malının çokluğuna delalet eder. Parmaklarının uzunluğu ise, sultanm arzu ve zulmünün fazlalığına, insafının azlığına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Sultanın, bir mescide, bir şehre, bir köye veya bir haneye girdiğini görmek; orada yaşayanların felakete uğrayacaklarına işarettir. Padişah veya sultanla tartıştığını gören, arzusuna kavuşur. Sultan yahut padişahın elini kestiğini görmek; ona muhalefet etmektir. Sultanın yüksek bir yerden düştüğünü yahut sarığının veya kılıcının alındığını, bundan başka saçının traş edildiğini görmek; azline veya vefatına işarettir. Sultanın hasta olduğunu gören, hapse girer. Sultan olduğunu gören, buna ehil değilse, musibete uğrar. Ehil ise makam ve itibar kazanır. Padişahın kendi için seccade yahut yatak serdiğini gören, rızk ve mevki kazanır. Padişahı güleryüzlü görmek; şeref ve şöhrete delalettir. Padişahın kendisini bir işte kullandığını gören, hayır ve berekete kavuşur.
Sultanın kendisine bir şey verdiğini, elbise giydirdiğini veya bir yere bindirdiğini gören, layıksa bir vazifeye getirilir. Sultanın kendisine dünya malından bir şey verdiğini gören, şeref ve makam kazanır. Padişahla konuştuğunu gören, selamete çıkar.
Kirmani demiştir ki: Padişahla yemek yiyen veya kendisine bir yiyecek verdiğini gören, onun yüzünden üzülür. Sultanla tartışarak ona karşı delil getirdiğini gören, padişahla veya yardımcılarıyla görüşür. Padişahla bir yatakta yatmak, minderde oturmak onunla ata binmek, oturmak; devlet idarecilerine yakın olacak bir makama geçmeye işarettir.
Padişahın, rüya sahibinin arkasında yürümesi; onun reyiyle hareket edeceğine delalettir. Padişahın şahsi dairesine girdiğini kadınlarla olduğunu gören, ehilse büyük hayra nail olur. Ehil değilse, rüya; kötü işlerle veya gıybetle yorumlanır. Sultanın hariminden biriyle evlendiğini görmek; hayır ve menfaattir. Sultanın arkasından yürüdüğünü gören, onu tabi olur. Padişahı, gelmesi adet olmayan bir yerde görmek; onun itibardan düşeceğine delildir veya o mekanda adalet icra edeceğine, orada Emr-i Hakk'ın (Hakk'ın emirlerinin) zuhuruna delalettir.
Başındaki şapkanın veya elbisesinden bir şeyin sultan tarafından alındığını görenin, malı elinden gider. Memursa, azl edilir. Padişahın bir bölgedeki en yüksek yere çıktığını görmek; iktidarının zevaline, sonuna işarettir. Onda çirkin bir hal görmek; kudretinin azalacağına işarettir. Bunun aksi, gücünün artacağına delalet eder. Padişahın halkın arasında oturduğunu görmek; onların işlerine ilgi gösterdiğine, padişahı uykuda görmek ise, onun halkın meselelerine lakayd kalacağına, umursamayacağına işaret eder.
İbn-i Şirin bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: İmamet, ilim, hitabet, şöhret, hüküm, muktedir olmak, haysiyet, güzellik, izzet ve makam.
Danyal (A.S.) diyor ki: Sultanın rüzgara hükmettiğini görmek; onun emrinin ve iktidarının kudretini ifade eder. Sultanı yerin yuttuğunu görmek; memlekette kudret ve sebata işarettir.
Diğer bir kavle göre, bu rüya üzüntüyle tabir olunur. Bir sultanın karşısında kararsızlık gösteren; onun sevgisini kazanarak hayır ve menfaat sağlar. Onun etrafındakilerin tereddütlü davrandıklarını görmek; temkinli davranmaya delalettir. Rüya sahibi buna uygun değilse, zarar ve kötü şöhretle yorumlanır. Evinde padişahın rahat rahat uyuduğunu görmek; bir rivayete göre, onun rüya sahibine muhtaç olacağına işarettir.
Bir mahalde meçhul bir sultan görmek, nefsinin üzerine galip olacağına delalettir.
Kirmani, üzerinde çirkin bir şey olmadığı halde adil bir sultan görmeyi, dünya ve ahirette murada erişmekle yorumluyor. Sultanın arkasında hayvana bindiğini gören, onun hizmetinde bulunur. Hayvan koşar halde ise, bu vazife büyük ve kuvvetli olur.