Rüyada Saymak görmek

Rüyada Saymak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yirmi, yüz yahut beşbin adet sayı saymak düşmana galip gelmeye; Yedi ve sekiz sayı saymak üzüntü ve kedere, dokuz adet saymak zor bir iş için fesatçı bir toplulukla konuşmaya, ona kadar saymak kemale ermiş bir işte bulunmaya yahut hacca gitmeye; Kırka kaadar sayla, söz verilen bir işih peşinde koşmaya, otuza kadar saymak yalan bsir vaade kapılmaya, otuz üzerine on daha saymak o vadin gerçekleşmesine, Bir rakamı ( sayısı ) Allah Teala'ya; ilim, mal, koca ve çocuğa ya da iş ve mesleğinde bir numara olmaya; İki adet düşmana galibiyet, üç adet sözünü yerine getirmeye, dört adet yeterli delile, beş adet dinde şüpheye, altı adet inanç esaslarında kuşukuya yahut düşmana galip gelmeye ve muarızlarını susturmaya, yediye kadar saymak terslik ve aksiliğe, sekizve on na kadar saymak keffarete; İzerinde Allah -c.c.- ismi bulunan dirhemleri saymak zikrullaha, böyle altınları saymak ilme, resimli paraları saymak dünyada batıl işlerle uğraşmaya, İnci, kıymetli taş ve değerli boncukları saymak Kur'an okumaya, unuttuğu ilmi hatırlamaya veya öğrenmeye, adi boncuk saymak boş işlerle uğraşmaya, Besili sığırları saymak bolluk ve ucuzluk seneye, manda saymak geçim sıkıntısına düşmeye, Üzeri yüklü develeri saymak yağmura, mal ve dünyalığa delalet eder.


Diyanet: Rüyada saymak, sayılan şeyin adediyle ve cinsiyle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında üzerinde Allah'ın adı yazılı olan bir parayı saydığını görmesi; o kimsenin ilimden istifade edeceğine, kişin rüyasında üzerinde resim bulunan para saydığını görmesi; o kimsen dünyada birtakım batıl şeylerle uğraşacağına, kişinin rüyasında inci saydığını görmesi; o kimsenin Kur’an okuyacağına, kişinin rüyasın taş ve benzeri şeyleri saydığını görmesi; o kimsenin gereksiz şeyle uğraştığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zayıf öküzleri saydığını görmesi; o kimsenin kıtlık yılları içinde olduğuna, semiz öküzleri saydığını görmesi kimsenin feyiz ve berekete nail olacağına, kişinin rüyasında develeri saydığını görmesi; o kimsenin ganimet malından alacağın, bereket ve kazanca erişeceğine yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sayı saydığınızı görmeniz; saydığınız adede göre yorumlanır. Şöyle ki: (1) sayısı Allah'ın birliğine ve imana, (2) sayısı ana ve babaya veya iki şahide, (3) sayısı sadakaya, (4) sayısı kabul edilecek duaya, (5) sayısı ikbal ve devlete, bir yoruma göre de beş vakit namaza delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında eliyle sayı saydığını görmesi; o kimsenin yedirip doyurduğu kişilere yapmış olduğu ikramdan dolayı pişmanlık duyacağına işaret eder.


Nablusi: Rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz aded saymak da, böyledir.
Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz aded saydığım gören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayışım saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. Bazı tabirciler on adet saymak, hacca gitmeye delalet eder, dediler.
Kırk adet saydığını gören kimse, kendisine söz verilmiş bir işin peşinde dolaşır. Otuz adet saydığını gören kimse, tamamlanmayan yalan bir va'de kapılır. Ancak otuzdan sonra on adet daha olduğu vakitte, o va'de tamamlanır.
Herhangi bir şeyden bir adet, ilimle veya mal ile yahut koca ile ya da çocuk ile teklik davasmda bulunmaya delalet eder. Bazan da bir sayısı, şöhretini kaybetmeye ve ortağından ayrılmaya delalet eder. Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenab-ı Hakka (C.C.) delalet eder.
İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye delalet eder. Altı adedi de böyledir. Bazan altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye delalet eder. Yedi adedinde hayır yoktur.
Sekiz ve on adetleri yemin için veya hacda kurban bulamayan kimse için kefarettir. Rüyada, üzerinde Allah (C.C.)'ın ismi yazılı olan dirhemleri saydığını gören kimse O'nu teşbih eder.
Üzerinde Allah (C. C.)'ın ismi bulunan altınları saydığını gören kimse, ilim öğrenir. Saydığı paralar resimli ise bunları sayan kimse, dünya işlerinden batıl şeylerle meşgul olur.
Rüyada inci saydığını gören kimse, Kur'an'ın surelerini okur. Kıymetli taş saydığını gören kimse, unuttuğu bir ilmi hatırlar veya onu öğrenir. Boncuk saydığını gören kimse, unuttuğu bir ilmi hatırlar veya onu öğrenir. Boncuk saydığını gören kimse, boş şeylerle meşgul olur. Eğer yağlı sığırları saysa, üzerinden ucuzluk ve bolluk seneler geçer.
Yükleriyle beraber erkek develer saydığını gören kimse, ziraatçı ise ve ekilmiş ekini de varsa oraya yağmur yağar. Eğer rüya sahibi vali ise, yüklerde bulunan malların kadir ve kıymeti nisbetinde mala nail olur. Rüyada manda saydığını gören kimse, geçiminden sıkıntı ve meşakkata düşer.


Seyyid Süleyman: Üzerinde Cenab-ı Hakk'ın ismi yazılı olan paraları saymak; ilimden istifadedir. Üstünde suret bulunan paraları saymak; batılla meşguliyete, inci saymak; Kur'an okumaya işarettir. Kiremit veya taş parçası saymak; luzumsuz şeylerle uğraşmaktır.
Zayıf öküzler saymak; kıtlığa, semiz öküzler saymak; bereketli senelere, deve saymak; büyük hayra, feyze ve kazanca, sultan için ganimete delalettir.
Kirmani (R.A.) bu rüyayı şöyle yorumluyor; Bir; tevhid ve imana, iki; ebeveyne, yahut doğru sözlü iki şahide, işaret eder. Üç; verilen sözü tutmaya, dört; kabul olacak duaya, toplu mala, bir rivayete göre evliliğe, beş; baht açıklığına yahut beş vakit namaza delalet eder.
Bazıları dediler ki: Bir; mübarek sayıdır. İki; beladan kurtuluş ve düşmana karşı zaferdir. Üç; iyi değildir. Dört; hayırlıdır. Beş; güzel ve hayırlıdır. Altı; faydalı bir şey yapmaktır. İşi tamamlamaktır. Yedi; iyi sayılmaz. Fakat, bir görüşe göre, hacdır. Bir kısım tabirciye göre, rüyasında yediye kadar sayan kadın, hamileyse; kolay doğum yapar. Sekiz; bazılarına göre, iyi sayılmaz. Bir rivayete göre ise, devlet başkanına yakın ouştur. Dokuz; iyi değildir. Fakat, başka bir görüşe göre, düşmana karşı delil getirmektir. On; din ve dünya hayatı için, murattır. Rüya sahibi arzusuna kavuşur. Onbir ve on iki de böyle yorumlanır. Rüyada onüç (*) rakamı iyi değildir. Ondört sıkıntıdan sonra selamet ve murattır.
Onbeş rakamı; bereket ve adalettir. Onaltı; uzun bekleyişten sonra murada kavuşmaktır. Onyedi; Batıl yerlere sarfedilen mala tekrar kavuşmak ve güzel bir akıbete nail olmaktır. Onsekiz; iyi değildir. Bir rivayete göre, büyüklerle münasebettir. Ondokuz halkla düşmanlıktır. Yirmi; kuvvet, zafer ve murattır. Otuz da zaferle yorumlanır. Kırk; işlerde güçlük ve şaşkınlıktır. Elli; rüya sahibinin ömrünün tamamıdır. Altmış; tevbe edilmesini ikaz eder, iyi değildir. Yetmiş; ihtiyacın bir müddet sonra yerine gelmesi ve sultandan korkudur. Rüyada yetmiş sayısı ekinlerle alakalı ise, iyi değildir. Bir rivayete göre, hayırsız bir kimseye yaltaklanmaktır. Seksen; zina ile suçlanıp, kırbaçlanmaktır. Başka bir görüşe göre bu sayı, berekettir. Doksan; ileri gelen kadınlardan evlilik teklifi almak ve onlardan fayda sağlamaktır. Rüya sahibi ehilse, vali olur. Yüz; düşmana karşı galibiyet ve murattır. Fakat, bu sayının zina ile suçlanmaya, işaret ettiğini söyleyenler de vardır.
Kendisi için hububatla yüz tane sayıldığını görmek; hayır, bereket, rahat geçim ve başkanlıktır. İki yüz; mağlubiyet, üç yüz; muradın gecikmesidir. Dört yüz; galibiyet, beş yüz; işlerin duraklaması, altı yüz; selamettir. Yedi yüz; sayısını görenin işleri, müşkül, zor, zahmetli olmakla beraber, ahir ömründe hayır bulur. Sekiz yüz, zafer ve kuvvettir. Dokuz yüz sayısını gören; düşmanına yenilir. Bin; kuvvet ve zaferdir.

İki bin; iyi sayılmaz. Üç, dört, beş ve altı bin; kuvvet, bereket, zafer ve murattır. Yedi bin, sayısını görenin, işleri pek akın gitmez. Bir rivayete göre, rüya sahibinin kısmeti bağlıdır. Sekiz, dokuz, on ve yirmi bin; hayırdır. Otuz bin; uzun müddet bekledikten sonra arzuya nail olmaktır. Kırk bin; zafere işarettir. Elli bin; yorgunluk, meşakkat, ve tedbirsizliktir. Altmış bin; sıkıntıdan sonra selamettir. Yetmiş, seksen, doksan ve yüz binle fazlası, refah, zafer ve murattır.
Eliyle sayılar saydığını gören; harcadığı şeyden dolayı, pişmanlık duyar. Bazı tabirciler sayı rüyasını terfiyle yorumlamışlardır. Mesela on; onbaşılık, yüz; yüzbaşılıktır. Sayı saymak; borçlular dışında herkes için hayırdır.