Rüyada Rüzgar görmek

Rüyada Rüzgar görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Devlet başkanına, onun ülkesine, ordunun kurmay heyetine ve diğer birimlerine, bakanlara ve diğer devlet memurlarına; Batıdan esen rüzgar afet ve belalara, fırtına musibete, Güneydoğudan esen saba rüzgarı zafer ve müjdeye, rahmete, bolluk ve berekete, Muutedil olarak esen rüzgar hayır ve berekete, yerden toz ve tohrak kaldıran rüzgar savaşa, Yel ve hafif rüzgar nezle ve baş ağrısı gibi yaygın ve sıradan hastalıklara, Korku, tehlike ve karanlık olmaksızın, rüzgarın bir kimseyi bir yere nakletmesi -ehli olanlar için- melik olmaya, önemli bir göreve getirilmeye, diğerleri için iş ve ticaretteki durgunluğun gitmesine; ürpertili, karanlık ve korku atmosferi içinde rüzgarın bir kimseyi bir yere götürmesi zahmet ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere, Ağaçları, evleri vs. alıp götüren ve herşeyi yıkan fırtına umumi bela ve musibetlere, Gökgürültüsüyle birlikte görülen rüzgar, gücü nisbetinde kahredici olan devlet başkanına, Şiddetli rüzgarın (fırtına) bir yöre halkının üzerine doğru esmesi onlar için korku ve şiddete, fırtına orada ağaçları kökünden sökerse, devlet başkanından kaynaklanacak olan gazaba, Bilinen yönlerden esen rüzgarlar (imbat vs.) güzel ve hoş haberlere, rahmet ve berekete, Kızılyel ana babaya asi olmaya, halkın ayak takımının harekete geçmesine delalet eder.


Diyanet: Rüyada rüzgar görülmesi; İmam-ı Nablusi’nin yorumuna göre: Rüyada rüzgar görülmek beş şekilde yorumlanır. Bunlar da: Yolculuk, sevinç, hayatta değişiklik, evlenmek ve doğum. Bazı yorumculara göre: Rüyada rüzgar görülmesi; mevkisi yüksek ve zengin bir kişinin düşmanlığına ve ondan gelecek kötülüğe işarettir. Bir kimsenin rüyasında rüzgârın önündeki her şeyi sürükleyerek götürdüğünü görmesi; o kimsenin işlemiş olduğu sevaplarını kaybedeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında rüzgardan evinin yıkıldığını görmesi; o kimsenin boşanarak yuvasının yıkılacağına veya evin reisinin vefat edeceğine işaret şeklinde yorumlanır


Nablusi: Rüyada rüzgar görmek, kuvvetine fayda ve zarar bakımından kendisinden aşağıdaki mahlukat üzerine kahr ve galabesinden dolayı sultana delalet eder. Bazan da sultanın mülk ve askerine, yardımcılarına, emirlerine, askerlerin haberlerine delalet eder. Rüzgarın Süleyman (A.S.)'m hizmet ve yardımında bulunduğu malumdur.
Bazan rüzgar, şiddetle estiği zamandaki sesinden, ağaçlan düşürdüğünden, gemileri batırdığından dolayı haraba ve afata delalet eder. özellikle batı tarafmdan esiyorsa. Çünkü Ad kavmini helak eden rüzgar bu rüzgardır. Yine bu rüzgar, yağmur yağdıran bulutları yüklü değildir.
Bazan da rüzgar ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye delalet eder. Özellikle rüzgar rahmet yüklü bulutları taşıyorsa. Çünkü nebatat ve ağaçların salahı bu rüzgarladır. Bu seba rüzgarlarıdır. Arapların bunu «seba rüzgan» diye isimlendirmeleri, seba rüzgarımn Ad kavmini helak eden batı rüzgarının zıddı, olmasından dolayıdır.
«Batı rüzgarı» ile «Kabul rüzgarı» hakkında yapılacak tabir de bir şeye ihtiyaç bırakmaksızın bu rüzgarlann isimleri ile yapılması kifayet eder.
Bazan da rüzgar, nezle ve baş ağrısı gibi salgın olan hastalığa delalet eder.
Bir kimse rüyada korku, tehlike ve karanlık olmaksızın rüzgarın kendisini yerinden alıp götürdüğünü görse, eğer ehil ise insanlara melik olur, yahut sanatmda durgunluk ve elindeki mah geçersiz ise, sanatı revaç bulur.

Eğer rüzgar kendisini kaldırıp onunla beraber gitse, halbuki kendisi de korkuyor ve ızdırap içinde bulunuyorsa yahut rüzgar ile beraber karanlık toz, toprak ses ve çığlık gibi haller de varsa eğer rüyayı gören kimse gemide ise helak olur. Bir hastalığı varsa derdi artar. Gemide olmayıp hastalığı da yoksa ona bir sıkıntı ve zahmet erişir. Yahut hakkında sultan veya hakimin emirleri gelir.
Rüzgarın ağaçları kökünden çıkarması, duvarları yıkması, halkı veya hayvanları ya da yiyecekleri uçurması, veba, harp, fitne veya esaret gibi halkın içinde meydana çıkacak büyük bir belaya delalet eder.
Samyeli hararetli hastalıklara, gök gürültüsü ile beraber olan rüzgar, kuvvetle beraber kahredici sultana delalet eder.
Bir kimseyi rüzgar bir yerden diğer bir yere götürse o kimseye saltanat ve devlet isabet eder. Yahut o kimse bir daha dönemeyeceği bir yere yolculuk yapar.
Rüyada rüzgar bir şehir veya asker üzerine esse, o şehrin halkı veya o asker harp halinde iseler helak olurlar.
Mu'tedil olarak esen rüzgar hayır ve berekettir. Kuvvetli esen rüzgar sultanm kahrıdır. Toz, toprakla esen rüzgar harptir.
Rüzgarlar Allah Teala Hazretleri tarafından müjdedir. Rüzgar ile beraber hayra alamet olan bir şeyin bulunmaması o yerden bereketin gitmesine delalet eder. Rüzgarın sesi olması azap ve şiddettir.

Sultanm rüyada cihada gittiğini, rüzgarın da onu ileriye sürüklediğini görmesi, o cihadda galip olmasına, rüzgarın ona karşı gelmesi ile mağlup olmasına delalet eder.
Rüyada şiddetli rüzgarın bir yer halkının üzerine estiğinin görülmesi, o rüzgarın kuvveti miktarınca o yer halkına erişecek korku ve şiddete delalet eder. Eğer o rüzgar ağaçları kökünden çıkarıp, koparsa, melik o şehir ve kasabanın halkına gazap edip onları helak eder. Onları vatanlarından çıkarır.
Seba rüzgarı rahmet, şiddetle esen rüzgar musibettir.
Rüyada rüzgar bir yerde bir hurma ağacını kökünden çıkarsa o yerin halkı melikin elinde katlolunur.
Güneyden esen rüzgarm estiği yerde veba, hastalık veya ölümün meydana gelmesine delalet eder. Bazı tabirciler de, güney rüzgarı yağmur ve rızıktır, dediler. Malum taraflardan temiz rüzgarın esmesi güzel ve hoş haberlere ve rahmete delalet eder.
Rüzgar, ihtyaçları istemeye ve bir iş için gönderdiği adamınm isteğinin yerine getirilmesine delalet eder.
Seba rüzgan galibiyet, batı rüzgan düşkünlüktür. Bazan da seba rüzgarı üzüntü ve kederin gitmesine, hastalık ve dertlerden şifa bulmaya ve haberlere delalet eder.
Rüyada görülen kızıl rüzgar ana, babaya asi olma, yahut halkın rezil tabakasının harekete geçmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Şiddetli bir rüzgarın estiğini görmek; o bölgede yaşayanların büyük bir korkuyla karşılaşmalarına işarettir. Ağaçları kökünden sökecek derecede kuvvetli esen bir rüzgar; veba, kolera gibi felaketlere sebep olacak hastalıklara veya büyük bir kıtlığa delalet eder.
Kirmani demiştir ki: Sam rüzgarları yani sıcak esen rüzgarlar; yakıcı hastalıklara, kış rüzgarı; soğuk hastalıklara delalettir. Rüzgarın sakin sakin esmesi, sıhhat ve selamettir. Bahar rüzgarları, o bölgede yaşayanların huzuruna işarettir.
Rüzgarın kendisini sürüklediğini gören, fayda ve mevki sağlayacağı uzun bir yolculuğa çıkar.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Şiddetli bir rüzgarla yerden göğe doğru havalandığını görenin, eceli yakındır. Havalandıktan sonra tekrar yere inen, hastalanır. Fakat, şifaya kavuşur.
Rüzgara bindiğini görenin; mevkii yüksek, sözü geçkin olur.
İsmail El Eş-as diyor ki: Doğu rüzgarlarının estiğini görmek; o mekan ahalisinin hayır ve sıhhatine, batı rüzgarının hafif hafif estiğini görmek; orada yaşayanlarının bol ni'mete kavuşmalarına işarettir. Kuzey rüzgarları; rahata ve şifaya delalet eder. Lakin bu rüzgarın şiddetli estiğini görmek; iyi değildir. Rüzgarın sesini işitmek; padişahın şöhretine işarettir. Rüzgarın bazı adamları havaya kaldırması; o şahıslar için, şeref ve saadet habercisidir.
İki taraftan esen rüzgarların karşılaşması, savaşa delalet eder.
Kasırgaların yükseldikten sonra yeryüzüne yayıldıklarını görmek; bir kavmin ayaklanmasına ama, ardından barışın tesis edileceğine işarettir. Rüya sahibinin, bulunduğu yerden kaldırıp atacak derecede şiddetli bir rüzgar görmesi; sakınması icap eden kuvvetli bir düşmanının varlığını haber verir. Rüzgara sahip olmak; saltanat ve kudrettir. Tozlu, topraklı rüzgar; büyük korku ve tehlike demektir.
Cafer-i Sadık'a göre, bu rüya şunların temsilcisidir: Müjde, nüfuz, mal, ölüm, azap, hastalık, şifa ve rahat.