Rüyada Parmak görmek

Rüyada Parmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Eşe, çocuğa, hizmetçiye, dost ve arkadaş, anne ve babaya, güç ve kuvvete, mal ve sanata, bineğe yahut beş vakit namaza; Parmak görmek kar ve kazan vasıtalarına, mal ve refaha, kuvvet bulmaya yahut yardım görmeye, İnce ve uzun parmaklar işini güzel yapan sanatkara, etkili ve güzel yazı yazmaya, ticarette başarıya, yoksul için varlıklı kimselerin yardım ve ilgisine, Sağ elin parmakları, baş parmaktan başlamak üzere beş vakit namaza, Sol elin parmakları kardeş çocuklarına, Parmaklarını birbirine çatmak (uç uca getirerek birbirine dayamak ) sıkıntıç ve zarurete, parmaklarını birleştirmek sıkıntıdan kurtulmaya, kardeş çocuklarının birleşmesine ya da namazları cem ederek kılmaya, Baş parmağın kesilmesi yola gitmeye, şehadet parmağının kesilmesi namaza fazla önem vermemeye, orta parmağın kesilmesi mensubu bulunduğu cemiyetin / topluluğun önderinin vefatına, yüzük parmağının kesilmesi mal israfı yahut telef olmasına, küçük parmağın kesilmesi torunun vefatına; Ayak parmakları zinete, işlerin düzgünlüğüne, El ve ayak parmaklarında eğrilik görmek aksilik ve tersliğe, Bir parmağı başka bir parmağın yerinde görmek, namazı diğer namaz vaktine tehir etmeye, Parmağını tırmalanmış yahut ısırılmış görmek terbiyesizce davranışa, zarar veren biliniyorsa o kimseden terbiye görmeye, bilinmiyorse kendi kendine edep öğrenme ihtiyacına, Parmak çatlatmak kötü söze yahut alay etmeye, Yönetici kunumundaki kimsenin prmağında ziyadelik görmezi insafsızlığa ve aşırı zulmetmeye, Sağ el parmaklarının sol elinkilerden uzun olduğun


Diyanet: Rüyada parmakların görülmesi Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir Pars öldürdüğünü veya etini yediğini görmesi, o kimsenin düşmanına üstün geleceğine ve malını elinden alacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında pars derisi ve kemiği görmesi; o kimsenin düşmanının elinden malını alacağına, kişinin rüyasında bir parsa bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanını kahredeceğine, kişinin rüyasında bir parsı arkasına alıp götürdüğünü görmesi; o kimsenin düşmanına yenileceğine ve onun minneti altında kalacağına işaretle tabir olunmaktadır.


Nablusi: Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; Emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker cihetinden ahirette de muayyen senesidir.
Parmak; evlad, zevceler, baba ve ana, mal, hayvan, mülk ve sanatla tabir olunur.
Rüyada parmaklarının fazla ve güzel olduğunu gören kimsenin zikrettiğimiz şeyleri de fazla olur. Noksan olduğunu görenin de mezkur şeyleri noksan olur.
Rüyada parmağının kesildiğini veya kuruduğunu ya da onunla faydalanamadığını görmek; baba, ana ve evladından menfaatlanamayacağına, yahut malının zayi olacağına, hayvanlarının telef olacağına yahut mülkünün muattal kalacağına ya da sanatının kıymetini kaybedeceğine delalet eder.
Bazan parmaklar, mülkün mertebe ve menfaatlerinde muhtelif vekiller üzerine delalet eder.
Parmaklarının uçlarım ısırdığını gören kimse hasta ise ölür.
Bir kimse parmakları kesilmiş veya onlara bir afet isabet etmiş olduğunu görse, askerlerine, evladına yahut akrabasına veya tanıdıklarına zayıflık gelir.
Bazan parmaklar, beş vakit namazla tabir edilir. Baş parmak sabah namazına, şehadet parmağı öğle namazına, orta parmak ikindi namazına, orta parmak yanındaki akşam namazına ve küçük parmak ise yatsı namazına delalet eder.
Bazı tabirciler, «orta parmak sabah namazına delalet eder. Zira sabah namazında uzunca kıraat müstehabdır. Orta parmağın yanındaki parmak öğleye, küçük parmak ise ikindiye, çünkü ikindi, günün ahiri'dir.

Eğer parmak rüyası «namaz» ile tabir olunursa, tırnaklar sünnet ve nafile olur. Eğer parmaklar «mal» ile tabir edilirse tırnaklar, zekattır. «Asker ve yardımcısı» ile tabir olunursa tırnaklar silah ve düşmanları olur.
Parmakların bağlanması, malın bağlanmasıdır.
Parmaklar, günler, aylar yahut senelerdir. Parmaklar bazan erkek kardeş çocuklarına delalet eder. Çünkü omuz kardeş, parmaklar da kardeş çocuğu mesabesindedir. O da maldr.
Parmakları kesik bir insan görmek, itimat ettiği maldan eziyet görmek ile tabir olunur.
Parmaklarda iyilik ve kötülükten meydana gelen şeyi, namazlarda farz olan şey ve kardeşlerden biriyle tabir et.
Parmakların uzunluğu fazla haris olmağa, parmaklardan bir parmak fazla olduğunu görmek akraba veya namaz, ya da ününde ziyadeliğe delalet eder.
Parmaklarından birinin yer değiştirdiğini gören, namazını bir vakitten diğer vakte tehir eder.
Parmaklarını birbirine karıştırmış ve geçirmiş görse, namazlarım bir vakitte cem eder. Bazan da bu rüya, sahibinin bir işinde akraba ve yakınlarının toplanarak müşavere ve ona yardım etmelerine delalet eder.
Bazı tabirciler, parmakların birbirine geçirilmesi rüyasını, rüya .
sahibinin işsiz ve elinin darlığına, kendisi için meşgul olacak işi olduğj, halde ailesi, kardeşi ve evlatları ise ondan kendüerine dokunacak zarardan korkup, o zararın defi için birbirlerine yardımcı olmaları ve arada ittifak etmeleri, şeklinde tabir etmişlerdir.
Bazı tabirciler, «sağ elin parmakları, beş vakit namazdır,» dedher. Parmakların kısalığı, namazda tembelliğe ve kusura delalet eder.
Parmakların uzunluğu beş vakit namaza devamla, parmaklardan birinin düşmesi, o parmağın delalet ettiği namazın terki ile tabir olunur.
Bir kimse, birisinin parmağının ucunu ısırdığını görse, eli ışınlan kimsenin terbiyesizliğine, ısıran kimsenin de onu terbiye etmek için gösterdiği aşınlığma delalet eder.
Baş parmağından süt, şahadet parmağından da kan aktığını ve bunlan içtiğini gören kimse, ya kayınvalidesine, ya da kızkardeşine kötü bir muamelede bulunur.
Parmaklarını çatırdattığını gören kimse, akrabalanndar kötü söz işiteceğine, rüyada parmaklarının fazla olduğunu gören imamın, hırs ve zulmünün fazlalığına, insafının azlığma delalet eder.
Sol elin parmaklan erkek ve kızkardeş çocuğudur.
Erkeğin pannaklarını kına ile bezemiş görmesi, çok tesbihatta bulunmasına, kadının kına yaktığını gönnesi ise, kocasının ona karşı yapacağı iyiliğe delalet eder.
Ellerine kına koyduğunu fakat kınanın tutmadığını gören hanım, kocası tarafından sevilmez.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki; sağ elin beş parmağı, beş vakit namazı temsil eder. Baş parmak; sabah şahadetparmağı; öğle, orta parmak; ikindi, yüzük parmağı; akşam, küçük parmak; yatsı namazıdır. Sol elin parmakları, kardeş ve evlatla yorumlanır.
Kirmani'ye göre, parmaklarını birbirine bağladığını gören, zaruret (sıkıntı) çeker.
El Salimi Kirmani'ye ilaveten şöyle diyor: Sağ el parmaklarını kurumuş gören, zayıfa zulmeder. Sol el parmakları kuruyan, kardeşini kaybeder.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Rüyasında baş parmağının kesildiğini gören, yola gider. Şahadetparmağı kesilen, namaz kılmakta tembellik eder. Orta parmağının kesildiğini görenin mensup olduğu kavmin lideri vefat eder. Yüzük parmağı kesilenin, malı telef olur. Küçük parmağın kesilmesi, torunun ölümüdür.
İsmail 'El Eş-as diyor ki: Ayak parmakları zinet ve işlerin düzenidir. Onlarda kötü bir hal görenin, işleri doğru olmaz. El ve ayak parmaklardaki eğrilik, aynı şekilde işlerde aksiliktir. Bir parmağın başka parmağın yerinde çıkması, namaz edasında gevşek davranmaktır.
Kirmani demiştir ki: Parmağının ısırıldığını veya tırmalandığını gören, edepsiz biridir. Parmağının tanıdığı biri tarafından bu hale getirildiğini gören, o zat tarafından terbiye edilir. Şahsı tanımazsa, kendi kendine ıslaha çalışacak demektir.

Ebu Said'ül Vaaz'a göre, baş parmağından süt aktığını, şahadetparmağından kan geldiğini ve bunları içtiğini gören; iki kız kardeşini evlendirir. İsfahani, bu rüya sahi-binin ana ve kızıyla münasebette bulunacağını söylüyor. Parmaklarını çıtlatanın, akrabaları tartışır. Bir kavle göre bu rüya, alay etmekle veya yanlış bir iş yapmakla yorumlanır. İmam veya yardımcısının, parmaklarında fazlalık görmek; onların zulmüne işarettir. El parmaklarının kuruduğunu gören, büyük bir günah işler.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor. Evlat, erkek kardeş, hademe, dost, kuvvet ve beş vakit namaz.
İbn-i Şirin yukarıdaki yorumlarına ilaveten şunları söylüyor: Sağ el parmaklarını sol el parmaklarından uzun gören, etrafına iyilik eder. Parmaklarını kısa, pazusunu uzun gören, cömert, cesur ve kuvvetli olur.
Abdulgani'en Nablusi ise şöyle diyor: Parmak rüyası; kazanca vasıta olan şey, mal, refah, kuvvet ve yardımdır. Parmaklarını uzun ve ince gören, san'atında mahir olur. Kuvvetli yazılar yazar. Tüccarsa karı artar. Fakirse, zenginler ona kol kanat gererler.
Bazı tabircilere göre, parmaklarının kuruyup, büzüldüğünü gören, yasakları terkeder.
Kirmani "parmaklarını birbirine toplamak salaha (selamete) delildir" diyor. Bir rivayete göre namazları cem'i ile edaya veya kardeş evlatlarının toplanmasına işarettir.