Rüyada Öküz görmek

Rüyada Öküz görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız: Sığır.


Nablusi: Rüyada öküz görmek, bir kavmin reisi, bir evin, bir şehrin veya bir köyün işlerini üzerine alan amiridir.
Tek öküz, vali için bir sene valiliğine, tüccar ve sanatkar için bir sene ticarete delalet eder. Bir çok öküzlerinin olduğunu gören, layıksa vali olur, eli altmda ve uhdesinde bir takım toprak bulunur. Gördüğü öküzlerin kendisine itaati kadar o topraktan tasarrufta bulunur.
Bir öküze bindiğini gören kimseye ucuzluk ve bolluk gelir.
Kırmızı olmayan öküz başı yediğini gören kimse valiliğe ve saltanata nail olur. Eğer tüccar ise, ticarete ve eli altında ve tasarrufunda bulunacak bir takım ortaklara delalet eder.
öküz, işçi, memur ve hizmetçi mesabesindedir. Bundan dolayı insan rüyada bir öküze binse hizmetkara kahreder.
Eğer öküz üzerinde yük varsa o yükün miktar ve cinsine göre işçisi kendisine mal getirir.
öküzün üzerine bindiği halde evine sokan insana hayır erişir ve geçimi genişler. İçeri soktuğu öküz kırmızı ise, o kimsenin oğlu hasta olur veya ailesi ölür.
Rüyada görülen öküz, meliktir. Öküz, işçi ve hizmetkar cinsinden olan düşmandır.
Yemek için boğazlanan öküzün eti helal rızıktır.
Bir öküz satın aldığını gören kimse, dostlarına ve insanların eşrafına yumuşak söz söylemekle vaziyeti idare eder.
İbn-i Şirin, öküzler, arabdan başka insanlarla tabir edilir, demiştir.
Sığırın ondörtten fazla olması, harbe, ondan az olması düşmanlığa delalet eder.

Öküz, şan, şöhret, ordu ve cemaat sahibi büyük bir kimsedir.
öküzün eti, o büyük kimse tarafından olan maldır. İç yağı da o sene içerisindeki rızıktır.
Bir kimse rüyada bir öküzün kurd olduğunu görse, adil bir hakim ve kumandanın zalim olmasına delalet eder.
Beyaz öküz gören hayra nail olur. öküz onu boynuzlarsa o kimse Allah'ın gazabına uğrar.
Rüyada öküz eti yiyen zengin olur. Öküz kendisini ısırsa hastalığa yakalanır.
Bir kimseyi öküz boynuzlarsa, Allahü Teala Hazretleri o kimseye salih iki çocuk verir.
Rüyada üzerine öküzün bağırdığım gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.
Hapis, hastalıklı, sıkıntılı ve hizmetçi olan kimseler rüyada öküz görseler, bulundukları hallerinden halas olurlar. Öküzü kendisi için ekin ekiyor görse, eğer ziraatçı ve çiftçi ise ziraatı bereketli ve nimeti bol olur. Tüccar ise zarar eder ve işleri ters gider. Eğer fakih ve alim ise iyiliği ziyadeleşir.
Öküzün kendisini yıktığını gören helaka yaklaşır veya müptela olduğu hastalıktan ölür.
Öküz gören kimse fakir veya köle ise, güçlük ve sıkıntıya ve kor-kutulmağa yahut kendisinden üstün rütbede bulunanlar tarafından tardedilip kovulmalarına delalet eder.
Denizde seyahat eden kimsenin rüyada öküz görmesi, yolculukta başına gelecek sıkıntılara delalet eder.
Bir kimse rüyada sığır sürüsü görse, o kimseye işlerinde güçlük isabet eder.
Eğer öküze binse, şam yüce ye halk arasında şöhret sahibi olur.
Kendisinin öküzle veya öküzün kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin birisiyle aralarında nefret vuku bulur.
Öküz boynuzları, işçi için senelere delalet eder.
Rüyada büyük bir öküzün daracık bir yerden çıktığını ve tekrar oraya dönmek istediğinde aynı yere sığamadığını gören kimsenin ağzından, geri alamıyacağı büyük bir söz çıkar.
Siyah bir öküze bindiğini ve ondan da korktuğunu görse, öküz de kendisine bir kötülük getirmek istese, o kimse deniz yolculuğuna çıkar ve yolculukta zahmet ve meşakkat çeker. Hatta denizde boğulmaya yaklaşır. Fakat bundan halas olur.
Öküzlerin bir şehre girdiklerini görmek, yağmaya ve şehre girecek hırsızlara delalet eder.
Bir kimse kendisini bir öküzün çektiğini ve yerinden ayırdığını görse, eğer vali ise azledilir. Bazıları da, öküz, zalim ve asi bir insana delalet eder, demişlerdir. Bundan dolayı, öküzün öldürüldüğünü veya boğazlandığını görmek, zalim ve asilerin helak olmasına delalet eder.
Öküze bindiğini gören, mala nail olur. Öküzü yerine kapatıp muhafaza ettiğini gören kimse o sene hayra nail olur.
Öküzün çok boynuzlu olduğunu görmek, azlık ve çokluk ciheti ile senelere delalet eder.
Boynuzu olmayan öküz koyun olduğu gibi, hakir ve zelil ve kudret ve kuvveti elinden alınmış bir memur ve fakir reistir.
Bazan öküzün ziraat yapmasına binaen, erkeğin nikahına, bazan da köylü halkına, çiftçi ve ziraatçıya delalet eder.
Bazan öküz zalim kimseye delalet eder. Çünkü öküz yeri alt üst edip karıştırmaktadır. Bazan da, ekinci ve biniciye yardıma, köy halkının hizmetini gördüğünden dolayı köleye, yardımcıya, arkadaşa ve erkek kardeşe delalet eder.
Bir kadın kendisinin bir öküze sahip olduğunu görse, kocası kendisine itaatkar ve her hususta kadının hükmü altmda olur. Kadın evli değilse evlenir veya kızı varsa onu kocaya verir. Bu rüyayı gören saltanat sahibi bir kimse ise, arzu ve ümid ettiği şeylere kavuşur. Rüyada öküze binmek, tabirce öküzü görmekten daha iyidir. Rüyada öküzü boğazladığını gören saltanat sahibi ise işçi veya memurlardan birini öldürür. Eğer rüyayı gören halktan birisi ise korktuğu kimseye galip olur. Veyahut yaptığı şahadet yüzünden bir kimse öldürülür.
Eğer öküzü kafa ve ensesinden yahut karnından veya boğazından başka yerinden kestiğini görse, bir kimse hakkında zulüm eder, veya hakkına tecavüz eder. Yahut onun nefsine veya malına bir zarar ve ziyan getirir.
Bir kimse rüyada, etim, iç yağını yahut derisini dabağ etmek için öküzü kestiğini görse, rüyayı gören sultan ise başkası üzerine kasdı ve ma'mın gasbedilmesi için emir vermesi ne tabir edilir. B .gazladığı ökü:* yafdı ise ticaret ve kazanca, zayıf ise malında bir alış verişinde zarann olmasına delalet eder.

Çıplak öküze bindiğini gören kimse hasta olur. Bazan da öküz, genç ve güzel bir kimseye delalet eder. Çünkü «Sevr» gencin isimlerindendir. Özellikle ziraatçüar için fitnenin alev-iendirilmesine yahut müşkül işlerin kolaylaşması için yardıma delalet eder.
Bazı kere de öküz, ahmaklığa, dağınıklık ve gaflete delalet eder. Alaca öküz neşe ve sevince, siyah öküz, ululuk ve hasta için şifaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında siyah bir öküze bindiğini gören, devlet hizmetine girer ve bundan faydalanır. Sarı öküze binmek; hastalıktır. Bir öküzün boynuzlarıyla, bulunduğu yerden uzaklaşan, azl edilir. Zarar görür. Yalnız boynuzladığını görmek, aile yüzünden üzülmektir. Öküz eti, bir alimin malına işaret eder. Derisi onun itibarıdır.
Cabir'ül Mağribi'ye göre iş gören bir öküzün kesilip parçalandığını görmek; bir şahsın katledilerek malının taksimine, çalışmayan bir öküzün kesildiğini görmek; o mekandaki muhteşem bir zatın vefatına işarettir. Bir öküzü katl edip etini yiyen, onun sahibini kahrederek malını alır. Zayıf ve rengarenk öküzlerin gezdiklerini görmek; bulaşıcı hastalığa, semiz öküzler ise; hayır ve berekete, tarlayı öküzle sürmek; bol ni'mete işarettir.
İsmail El'Eş-as demiştir ki: Bir öküzle uğraştığını gören, kıymetli bir zatla düşmanlık eder. Galip gelen dünyada kazanır.
İbn-i Şirin diyor ki: Semiz öküzler görmek, berekettir. Zayıf ise bunun zıddıdır. Öküz eti maldır.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Öküzün kendisiyle konuştuğunu gören, hayret edilecek derecede refaha nail olur. Bir öküzü katledip etini yiyen, onun sahibini kahreder ve malını alır. Ayrıca bkz. Sığır.