Rüyada Nehir görmek

Rüyada Nehir görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Durgun ve aheste aheste akan ırmak huzur ve sükuna,
 • dalgalı ve hırçın akan nehir heyecan ve strese;
 • Bir ırmaktan su içmek, dünya hayatında insanın tabi tutulduğu imtihanlardan birine,
 • Nehir sürekli rızka, salih amele, kadri yüce insana,
 • Nehre girmek büyüük bir zat ile münasebet kurmaya yahut böyle birinin huzuruna çıkmaya; yolculuğa, devlet hizmetinde bulunmaya,
 • Nehrin bir kıyısından öbür kıyısına atlamak gam ve kederden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye,
 • Nehirden üzerine bulanık su yahut çamur sıçradığını görmek üzüntüye,
 • Çarşı ve pazarlarda akan ırmakta halkın abdest alması devletin adaletine,
 • Çatı ve damlar üzerinden akarak evlere giren ve ortalığı ıslatan ırmak saldırgan düşmana ve devletin zulmüne,
 • Evinden bir nehir çıktığını ve kimseye bir zararı olmadığını görmek halka hizmet etmeye,
 • Kendinin bizzat nehir olduğunu görmek kan tutarak vefat etmeye,
 • Suyu tatlı ve berrak olan nehir güzel geçime, onun suyundan içmek hoşluk ve sefa içinde yaşamaya,
 • Suyu bulanık akan ırmak üzüntü ve kedere,
 • Bir beldedeki nehrin başka bir bölgeye geçmiş olduğunu görmek devlet yöneteiminde meydana gelecek değişikliklere,
 • Cennet ırmaklarından birini görmek ve suyundan içmek ilim ve Kur'an'a, hayır ve kurtuluşa,
 • Kevser ırmağını görmek ve ondan içmek düşmana galip gelmeye, tövbe etmeye, inançsız kimsenin hidayet bulmasına, hayırlı kadına ve helal kazanca,
 • Dicle nehri halifeye;
 • Seyhun Hind melikine,
 • Ceyhun İran ve çevre ülkelerin devlet başkanlarına,
 • Nil nehri Mısır ve o belge devletlerinin başkanlarına, ................


  Molla Cami: Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye işarettir. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır ve Cenab-ı Hakkın "Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir." mealindeki ayete (Nuh suresi a. 23) göre nehir ve ırmaktan su içmek iyi değildir.Rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler nehir, içine giren kimse için yolculuktur, bazılan da sultanın hizmetine girmeye işarettir, dediler. Bir kimse rüyada bir nehrin evinden çıktığını ve hiç bir kimseye zarar ve ziyan vermediğini görse, sultan tarafından insanlar hakkında iyi ve meşru bir emrin çıkmasına işarettir. Rüyada kendisinin nehir olduğunu gören kimse, kan tükürerek ölür. Veya yaralanır ya da bir yerinde çıban çıkar. Eğer nehirden çamur bulaşsa o kimseye o büyük zattan üzüntü, keder ve korku erişir. Nehrin suyu bulanık, koyu ve kanşık olursa, yine tabir böyledir. Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği suyun miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.


  Diyanet: Rüyada bir nehir görülmesi, değeri yüksek, şöhretli ve temiz bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir nehirde yıkandığını görmesi; o kimsenin büyük bir zattan yardım göreceğine delalet eder. Rüyanızda suyu bulanık bir nehir görmeniz; sizin üzüntü ve kedere maruz kalacağınıza yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında bir nehirden su içtiğini görmesi; o kimsenin kısmetinin açılarak evleneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir nehrin bir kenarından öteki kenarına atladığını görmesi; o kimsenin üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına, düşmanlarına üstün geleceğine ve hayırlara ereceğine, bir kimsenin rüyasında cennet nehirlerinden birisini görmesi veya suyun dan içmesi; o kimsenin ilme, Kur'an'a ve hayra nail olacağına delaletle tabir olunur. Rüyanızda Kevser nehrinden içtiğinizi görmeniz; sizin ilim öğreneceğinize, amel yapacağınıza, güzel inanca sahip olacağınıza ve Hz Peygamber (a.s.)'in sünnetine uyacağınıza işaret eder. Rüyanızda sütten bir nehir görmeniz; İslâm'ı tatbik ettiğinize, rüyanızda bal nehri görmeniz; ilim ve Kur*an ehlinden olduğunuza, rüyanızda şarap (cennet şarabı) nehri görmeniz; Allah'a âşık olacağınıza ve haramlardan sakınacağınıza yorumlanır.


  Nablusi: Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye delalet eder. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır ve Cenab-ı Hakkın «Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.» (Sure i Nuh, ayet 23) mealindeki ayet işaretince rüyada nehir ve ırmaktan su içmek iyi değildir.
  Rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler nehir, onun içine giren kimse için yolculuktur, bazıları da sultanın hizmetine girmeye delalet eder, dediler.
  Bir kimse rüyada bir nehrin evinden çıktığını ve hiç bir kimseye zarar ve ziyan vermediğini görse, sultan tarafından insanlar hakkında iyi ve meşru bir emrin çıkmasına delalet eder.
  Rüyada kendisinin nehir olduğunu gören kimse, kan tükürerek ölür. Veya yaralanır ya da bir yerinde çıban çıkar.. Eğer nehirden çamur bulaşsa o kimseye o büyük zattan üzüntü, keder ve korku erişir. Nehrin suyu bulanık, koyu ve karışık olursa, yine tabir böyledir.
  Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği suyun miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.
  Rüyada nehirden su içmek için su almak istediğini gören kimseye o nehrin küçüklüğü ve büyüklüğü nisbetinde bir adam tarafından mal elde eder.

  Bir kimse rüyada bir nehrin akıntısını başka bir yöne çevirdiğini görse, o nehirde çamur veya birbirini takip eden dalga bulunduğunu görse, o kimsenin korku ve üzüntüden kesilmesine delalet eder.
  Eğer nehirde böyle bir durum yoksa, o kimsenin oturup kalktığı büyük bir adamdan ayrılmasına ve ondan başka bir kimseye meyil ve teveccüh etmesine delalet eder.
  Rüyada nehirden, nehrin kenarına sıçradığını gören kimse, sultanın kahrından kurtulur ve düşmanına zafer bulur.
  Rüyada nehrin suyu kendisini veya hayvan ve eşyasmdan bir şeyini götürdüğünü görse, o kimseye erişecek zarar ve ziyana delalet eder.
  Bir kimse rüyada kendi evine safi ve berrak bir nehir aktığmı görse, kolaylık, mal ve servete delalet eder. Bazı tabirciler bu rüya, zengin için ona erişecek tahıl ve akara, aile ve hane halkına ait men-faata delalet eder, dediler.
  Evinden bir nehir aktığını ve insanların ondan içerek faydalandıklarını gören kimse, zengin veya şerefli birisi ise, onun bulunduğu şehir halkı hakkında yapacağı hayır ve menfaata ve onlara yapacağı ikrama ve ihtiyaçlı birçok adamların onun evine müracaat etmelerine ve ondan fayda temin etmelerine delalet eder. Eğer bu rüyayı gören fa-kirse, o kimse kötü bir hareketten dolayı hanımını veya oğlunu yahut hane halkından birisini uzaklaştırmasına delalet eder.

  Rüyada görülen safi ve berrak nehir, salih amele ve devamlı olan nzka, bulanık veya kötü kokulu nehir de, kişiyi Cehenneme yaklaştıracak kötü amele delalet eder.
  Seyhun, Ceyhun, Nil ve Fırat gibi nehirleri görmek, o nehrin bulunduğu iklime delalet eder. Asî nehri, isyana, Bürdî nehri, soğukluk ve selamete, Yezid nehri, nzıkta olan ziyadeliğe, Dicle nehrini görmek de, elde edilecek çalışma ve rrİSnfaata delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada adı geçen nehirlerden su içmesi, hayra, rızka ve faydaya veya hanıma yahut o iklimin hediyelerinden bulunan bir şeye nail olmasına delalet eder.
  Nehrin bulunduğu şehirden başka bir yerde aktığım.^ görülmesi, devletlerin değişmesine, melikleri*, aralarında olan anlaşmaları bozmalarından dolayı birbirleri üzerine yürümelerine-delalet eder.
  Bir kimse rüyada bir nehirde su üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin iyi niyetli oluşuna ve imanının doğru ve sağlamlığına delalet eder.
  Rüyada Kevser nehrini görmek, «(Habibim) Hakikat, biz sana, Kevser'i verdik.» (Sure-i Kevser, ayet 1) mealindeki ayet işaretince düşmanlarına galip gelmeye delalet %der.
  Rüyada Kevser suyundan içtiğini gören kimse, ilim, amel, güzel inanç ve Reşulullah (S.A.V.)'in sünnet-i seniyyesine uymaya delalet eder. Eğer bu rüyayı gören kafir ise, Müslüman olur. Günahkar ise, tevbe eder. Bid'attan sünnet-i seniyyeye, veya kötü bir kadından iyi bir kadına yahut haram kazançtan helal kazanca döner.
  Cennette olan nehir, rızka, süt nehri, islam fıtratına, şarap nehri, Allah sevgisiyle sarhoş olmaya ve haramdan sakınmaya, Bal nehri, ilim ve Kur*an'a delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Suyu tatlı ve berrak bir nehir görmek; geçim kolaylığı ve güzel bir hayattır. Suyundan içen rahat bir ömür sürer.
  Bazılarına göre büyük nehirler; devlet başkanı ile, küçük nehirler, üst kademedeki diğer idareciler ile tabir olunur. Kendine ait bir arazide nehir gören, rüyayı babasıyla yorumlamalıdır.
  Dicle nehri; halifeye, Seyhun nehri; Hint melikine, Ceyhun nehri; İran ve o civar hükümdarına, Fırat nehri; Rum melikine, Nil ise; Mısır ve civarındaki meliklerine delalet eder.
  Yüksek bir yerden nehir aktığını görmek; hayır ve ni'met yahutta Cennet habercisidir.
  Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Nehir görenin aklı ve geçimi artar.
  Kirmani diyor, bir nehirde yüzmek veya boğulmak; deniz gibi tevil olunur. Nehirden süt, bal, şerbet gibi bir şeyin akması rızk ve hayırdır. Nehirde pis bir şey akması fitne ve zarardır. Nehir, emir ve vezirle tevil edilir.
  Abdulgani'en Nablusi duyuruyor ki: Nehir kıymetli bir zata işarettir. Bir nehre giren, büyüklerle münasebette bulunur. Nehirden su içmek; iyi değildir. Nehrin bir yanından öte yakasına atlayan; düşmanına galip gelir ve üzüntüden kurtulur. Nehre girmek; bir görüşe göre sefer veya devlet hizmetidir. Çarşıda akan bir nehirden halkın abdest aldığını görmek; devlet başkanının adaletine delalettir. Nehir suyunun etrafı basması; hükumetin zulmüdür yahutta düşman istilasıdır.
  Evinden bir nehir çıktığını ve kimseye zarar vermediğini gören, halka iyilik eder. Kendinin nehir olduğunu gören, kan tutarak vefat eder.
  Rüyasında bir nehre girdiğini gören, bir zatın huzuruna dahil olur. Saf ve berrak sulu bir nehirden bir miktar içtiğini gören, mühim bir şahsiyetten hayır bulur. Nehrin bir tarafından öbür tarafına geçen -su saf ve berrak ise- mensup olduğu büyük zatla alakasını keser, başkasına intisap eder. Bağlanır. Şayet bu geçilen nehrin suyu çamurlu, bulanık ve dalgalı ise rüya sahibi üzüntü, korku ve endişeden kurtulur. Evinin içine suyu temiz bir nehrin aktığını gören, zengin olur. Zengin bir şahsın hanesinden dışarıya nehir aktığını, halkın bundan faydalandıklarını, içtiklerini gören, rüya sahibi fakir ise, bir suçu yüzünden evinden tard edilir. Değilse, rüya hayırdır. Girdiği nehirden üstüne çamur bulaştığını veya nehir suyunun bulanık olduğunu gören, o büyük zat tarafından zarar görür. Nehirden geçerken suya kapılan zarara uğrar.
  Bazıları demişlerdir ki; Nehir rüyası, dindarlığa ve geniş rızka delildir. Bulanık ve suyu pis kokulu nehir; Cehennemdir. Zulum ve fitnedir. Bir beldedeki nehrin başka bir yerdeki nehre dönüştüğünü görmek; devletlerin durumunda bir değişiklik olacağına işarettir. Kevser nehrini görmek ve ondan içmek; zafer, hidayet ve imandır. Rüya sahibi, kötü bir kadından kurtulur.
  Cennet nehirlerden içmek ve görmek; ilim, Kur'an ve salahtır. Selamettir.

 •