Rüyada Mest görmek

Rüyada Mest görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kötü şeylerden ve düşmandan korunmaya, mala, hizmetçiye ve evin kadınına, hayvan yahut otomobile; eski mest borç ve hapse, Ayaklarına mast giymek yolculuğa, Ayağı sıkan mest borç ve sıkıntıya, Mesti çıkarmak üzüntü ve kederden kurtulmaya, Mesti kışın başşında görmek hayır ve iyiliklere, sıcak mevsimde görmek üzüntü ve kedere, Mestin kuyuya düşmesi yahut yanması eşinin vefat etmesine yahut boşanmaya, Giymediği halde mest görmek yabandan yahut yabancıdan gelecek mal ve dünyalığa, Altı yamalı mest çocuklubir kadınla evlenmeye, bekarın mest giymesi evlenmesine, Mestin birinin kaybolması malın yarısın elden gitmesine, Tek mest bulmak yahut bulundurmak dünya ile yetinmeye, farzları ihmal edip nafili ele uğraşmaya yahut geçim darlığına delalet eder.


Molla Cami: Rüyada mest görmek, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya silah da olursa düşmandan korunmaya işarettir. Sıkı mest giymek üzüntü ve sıkıntıya ve borç iie aranmaya işarettir. Bir kimse mestini çıkardığını görse ondan üzüntü ve sıkıntı gider. Bazı tabirciler, mesti kışın evvelinde görmek hayra, sonunda veya yazın görmek, üzüntü ve kedere işarettir, dediler. Mestinin kuyuya düştüğünü yahut yandığını görse, hanımı ölür. Rüyada görülen yeni mest ile beraber silah yoksa, devamlı üzüntüye işarettir. Mest sıkı ve dar olursa, rüyayı görenin borcundan dolayı aranmasın mal yönünden üzüntüdür. Eski olursa muhafaza ve korunmasının zayıflığıdır. Mest, yabancı mal yahut yolculuktur. Bir kimse giyemediği halde mest görse, yabancı kavimlerden mala nail olur. Rüyada yalın ayak mest giydiğini gören uzak yahut yakın bir yere yolculuk yapar. Ya da bir kızla evlenir. Eğer mest ayağı altından yırtılmış olursa,alacağı kadın dul olur. Eğer mesti satsa hanımı ölür. Eğer iki mesti çalınsa iki türlü üzüntüye müptela olur. Altı yamalı bir mest giydiğini gören kimse, yanında çocuğu olan bir kadınla evlenir. Mest hayvanlarla da tabir edilir.Mestte meydana gelen şey, hayvanında meydana gelir. Elinden mestinin birinin gittiğini görse, malının yansı gider, iki mesti birden gitse malının hepsi gider. Bazdan da, eski mest, borç ve hapistir, dediler. Mest, zevcedir. Tek bir mest bulduğunu gören kimse, ahiterini terk ederek dünya ile ve fardan terk edip nafile ile meşgul yahut, geçiminin az olmasına kanaat eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında iki ayağına mest giydiğini görmesi; o kimsenin denizde deniz taşıtlarıyla veya karada bir binek üzerinde bir yolculuk yapacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sıkı bir mest giydiğini görmesi; o kimsenin üzüntü ve sıkıntıya maruz kalacağına ya da bir borçtan dolayı arandığına delalet eder. Sıkıntılı ve kederli bir kimsenin rüyasında ayaklarından mestlerini çıkardığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında mestinin bir kuyuya düştüğünü veya yandığını görmesi; o kimsenin hanımının öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında giymeği halde mest germesi; o kimsenin yabancı toplumlardan eline mal geçeceğine, kişinin rüyasında yalın ayak mest giydiğini görmesi; o kimsenin uzak veya yakın bir yere yolculuk yapacağına veya bir kızla evleneceğine, kişinin giymiş olduğu mest altından yırtılmış olduğu görülürse; o kimsenin evlenmiş olduğu kızın dul çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında altından yamalı olan bir mest giydiğini görmesi; o kimsenin beraberinde çocuğu olan bir hanımla evleneceği işaret şeklinde tabir olunur.


Nablusi: Rüyada mest görmek, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya, silah da olursa düşmandan korunmaya delalet eder. İki mest giydiğini gören kimse denizde veya bir binek üzerinde yolculuk yapar. Çünkü mestli ayak yerden korunur.
Sıkı mest giymek üzüntü ve sıkıntıya ve borç ile aranmaya dela let eder. Bazan da dar mest ayağa vurulan bukağıya delalet eder.
Bir kimse mestini çıkardığını görse ondan üzüntü ve sıkıntı gi der. Atkı ile beraber mest giymek, rütbenin üstünlüğüne ve rızıkm ge nişliğine delalet eder. Bazı tabirciler, mesti kışın evvelinde görme! hayra, sonunda veya yazın görmek, üzüntü ve kedere delalet eder, de diler.
Mestinin kuyuya düştüğünü yahut yandığını görse, hanımı ölür. Rüyada görülen yeni mest ile beraber silah yoksa, devamlı üzüntüye delalet eder. Mest sıkı ve dar olursa, rüyayı görenin borcundan dolayı aranmasına delalet eder. Geniş olursa mal yönünden üzüntüdür. Eski olursa muhafaza ve korunmasının zayıflığıdır. Mest, yabancı mal yahut yolculuktur.
Bir kimse giyemediği halde mest görse, yabancı kavimlerden mala nail olur. Mest tabirde korunmaya delalet ettiği zaman onun zayi olması, rütbesinin gitmesine delalet eder. Borç ve üzüntüyle tabir edildiği zaman, onun zayi olması, üzüntü ve borçtan halas olmaya delalet eder. Rüyada yalın ayak mest giydiğini gören uzak yahut yakın bir yere yolculuk yapar. Ya da bir kızla evlenir.
Eğer mest ayağı altından yırtılmış olursa, alacağı kadın dul olur. Mest bir kuyuya düşse yahut zayi olsa o kimse hanımını boşar. Eğer mesti satsa hanımı ölür. Eğer iki mesti çalınsa iki türlü üzüntüye müpdela olur. Eğer kendi mesti üzerine bir kurt veya bir tilki sıçradığım görse, hanımının peşine düşen iki erkeğe delalet eder.
Altına nal vurulmuş olan bir mest giydiğini görse, hanımı tarafından üzüntüye düşer. Altı yamalı bir mest giydiğini gören kimse, yanında çocuğu olan bir kadınla evlenir. Bu eski mesti zayi olsa borcu ve üzüntüsü gider.
Mest hayvanlarla da tabir edilir. Mestte meydana gelen şey, hayvanında meydana gelir. Elinden mestinin birinin gittiğini görse, malının yarısı gider. İki mesti birden gitse malının hepsi gider. Ayağını meste soktuğunu gören kimse, bir kadınla cinsi münasebette bulunur. Bazılan da, eski mest, borç ve hapistir, dediler.
Mest, zevcedir. Tek bir mest bulduğunu gören kimse, ahiretinı terk ederek dünya ile ve farzları terk edip nafile ile meşgul yahut, geçiminin az olmasına kanaat eder.
Rüyada deve ayağına giydirilen mesti görmek, kuvvet ve yolculuğa, bazan da yuvarlaklığından dolayı aya yahut denize ya da iş için temaslarda bulunmaya delalet eder.