Rüyada Merdiven Basamakları görmek

Rüyada Merdiven Basamakları görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder.
Merdivenin basamakları, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya, bazen de merdiven basamakları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere delalet eder. Bazan da merdiven basamağı, evin hizmetçisine ev sahibinin köle ve katibine delalet eder.
Bir kimse bilinmiyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını gören kimse Cennetin en yüksek derecesine vasıl olur. Onun yüksek yerine çıkmaksızın biraz aşağıda durdurulduğunu görse, ölümden sonra Cennetin yüksek derecelerine çıkmaktan men edilir.
Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıklı hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yanında ise yahut çok saman ve arpa olan ve
dünyanın mallarına delalet eden bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir.

Eğer merdivenden, tanımadığı bir yere inse yahut önceden tanıdığı ölmüş bir kavim üzerine inse veya kendisini parçalayacak olan ve içerisinde aslan ve yırtıcı hayvanlar bulunan bir çukura yahut bir kuyuya yahut kendisini gagalayacak bir kuşun yanına ya da bağlı bir gemiye vevahut hörgüçlü deve üzerine inse; bu halde, zikrolunan merdiven basamakları, onun ömrünün günleridir. Basamaklardan indiği miktar onun ecel ve ölümüdür.
Rüyayı gören uyanıklıkta hasta değilse, o kimse isyankar veya kafir olur. Eğer indiği yer cami, suluk, yeşillik ve güzel kokulu bir yer ve orada yıkanmak gibi güzel olan şeylerin olduğu bir yer ise, o kimse Müslümanlığa sarılıp tevbe ve istiğfar ederek bulunduğu halden döner. Eğer indiği yer anlatılan yerlerin zıddı olursa, yani korkutucu ve büyük ateş, muzır hayvanat, yılan ve mahveden büyük şeylerin bulunduğu yer, o kimsenin derece derece helaka yaklaşmasma delalet eder.
Eğer basamaklar kerpiçten olursa rüya güzeldir. Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa rüya çirkindir. Bazılan da, merdiven basamakları hayırlı amellerdir ki, onun birincisi namaz, ikincisi oruç, üçün cüsü zekat, dördüncüsü sadaka, beşincisi hac, altıncısı cihad ve yedincisi Kur'an'dır, dediler. Merdivenin basamakları balçık ve kerpiçten olırsa hayırlı amellerde yükselmeye delalet eder. Kiremitten olursa bunda hayır yoktur.

Çamur ve balçıktan olan merdiven ayakları vali için yükseklik ve din ile beraber izzettir. Tüccar için din ile beraber ticarettir. Merdivenin ayakları taştan olursa kalb katılığı ile beraber yüksekliktir. Ağaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yüksekliktir. Eğer altından olursa rüya sahibi devlet ve servete ve bolluğa nail olur. Eğer gümüşten olursa her basamağın adedince cariyelere nail olur. Bakırdan veya tunçtan olursa dünya metaına nail olur.
Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse kendisiyle yükseleceği kadar anlayış ve zekaya sahip olur. Bazılan da, merdiven basamağı ibadet eden zahid bir kimsedir. Bundan dolayı ibadet eden ve za-hid bir kimseye yaklaştığını gören kimse, yüksekliğe, ibadete nail olur, dediler. Vali için her basamak velayettir.
Basamakların birdenbire üzerine varmak, rüya sahibinin uğrayacağı tehlikeye ve rüyada gördüğü miktar müşkiiat ve kolaylıklara işarettir. Yapılmış basamaklar işlerin kolaylığına, ağaçtan yapılmış merdiven basamakları bazan işte sebata ve gizlemeyi arzu ettiği bir şeyi gizlemeye delalet eder.
Rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve Cennetteki derecedir.
Sayarak merdiven basamaklarma çıktığını gören kimse o basamakların sayısı kadar hayat sürer. Beş basamak, beş vakit namazdır. Basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlıktır.