Rüyada Melek görmek

Rüyada Melek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Meleklerden herhangi birini görmek hayra; Bir yere melek indiğini görmek, orada yaşayan insanlar için hayır ve nimete, üzüntü ve kederden kurtulmaya, Melekle birlikte uçtuğunu görmek dünya ve ahiret mutluluğuna, Meleği insan suretinde ve temiz giyimli ollarak görmek sevinç ve sürura, hayır ve berekete; meleği pejmerde ve kötü elbiseler içinde görmek üzüntü ve kedere, hasar ve zarara, Meleği kadın suretinde görmek bazı şeyleri eksik ve kusurlu yapmaktan dolayı makbul biri olmadınığa, Kendini melek olmuşgörmek zafere, yücelik ve saygınlığa, Meleğin kendisine lanet ettiğini görmek inanç bozukluğuna ve dinde fesada, meleğin kendisiyle konuştuğunu görmek dünya ve ahirette büyük hayır ve faydalara, Meleklerin bir kimseye selam vermesi basiref ve anlayışa, makbul amale ve güzel sonuca delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil - a.s,-, Yazıcı Melekler.)


Molla Cami: Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğum veya ona bir şeyverdiği görmesi, o kimsenin nail olacağı şehitlik rütbesine işarettir. Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, kurtulurlar. Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, hastalığa işarettir. Bazen de meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işarettir. Meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitliğe nail olur ve Cenab-ı Hakkın inayetiyle kurtuluşa erişir. Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görse, orada harp ve düşmanlık meydanagelir. Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzafferolacaklarına işarettir. Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitliğe ve dünyada sevince erişir. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde, rüku ve tevazu gösterdiklerinigörse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir. Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir. Melekleri kadın suretinde gören kimse, Cenab-ı Hak hakkında yalan söz söyler. Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görse, o kimsenin alim, salih ve muttaki bir çocuğu dünyaya gelir. Eger bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahit birkimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür.


Nablusi: Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğunu veya ona bir şey verdiğini görmesi, o kimsenin —inşaallah — nail olacağı şehitlik rütbesine delalet eder.
Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, halas olurlar. Bazan meleklerin inmesi, sultanın oraya göndereceği askere delalet eder.
Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, —eğer çok olurlarsa— veba ve taun hastalığına delalet eder. Bazan da meleklerin büyüklerinin inmesi, emir, kumandan ve devlet memuruna delalet eder.
Meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitliğe nail olur ve Cenab-ı Hakkın inayetiyle kurtuluşa erişir.
Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görse, orada harp ve düşmanlık meydana gelir.
Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzaffer olacaklarına delalet eder.
Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitliğe ve dünyada sevince erişir.
Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde veya rüku ve tevazu gösterdiklerini görse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir. Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir.

Melekleri kadın suretinde gören kimse, Cenabı Hak hakkında yalan söz söyler.
Bir kimse rüyada bir meleğin kendisine: «Allah (C.C.)'m kitabını oku!» dediğini görse ve o kimsenin de hali mestur ve hayır sahibi birisi ise, sevince erişir. Eğer hali mestur ve hayır sahibi birisi değilse: «Oku kitabını bugün sana karşı iyi hesap görücü olarak kendi nefsin yeter» (Sure-i Isra, ayet 14) mealindeki ayet işaretince o kimsenin durum ve akıbetinden korkulur.
Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görse, o kimsenin alim, salih ve muttaki bir çocuğu dünyaya gelir ve ona uyulur. Eğer meleklerden bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahid bir kimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür.
Bir kimse rüyada meleklere baktığını görse, o kimseye, çocuğu veya malı hakkında bir bela erişir.
Rüyada ruhani melekleri gören kimse, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasmda şöhrete erişir. Kahin, fal ve talihe bakan bir kimse olur. Ancak o kimseye bir koğuculuk ve gammazlıktan dolayı ömrünün sonunda eksikliğe erişir.
Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüştüğünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir.
Rüyada bir melekle güreştiğini gören kimse, rütbe ve makamından düşer, üzüntü ve kedere düşer.
Meleklerin kendi evine girdiklerini görse, o dininin zayıf olduğuna delalet eder.

Bir kimsenin, rüyada vazife olarak birbirlerinin zıddı olan gök ve Cehennem meleklerini toplu olarak bir yerde görmesi, düşmanlığa, tefrika ve perişanlığa delalet eder.
Bir kimsenin meleği, çocuk görmesi, gelecek zamana, delikanlı görmesi şimdiki zamana ve ihtiyar görmesi, geçmiş zamana delalet eder. Rüyada melek olduğunu gören kimse, kahin ve falcı bir kimse olur veya koğuculukla meşgul olur. Eğer o kimse hasta ise, onun ölümüne delalet eder.
Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarım görse, o kimsenin din ve gidişatı güzel, malı çok olur.
Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada salih bir kimsenin defnedilmesine delalet eder. Meleklerin sokakta görülmesi, halkın ölçü ve tartıda eksiklik yaptıklarına delalet eder.
Rüyada bir melekle güreştiğini gören kimse, üzüntü ve kedere, azizlik ve yücelikten sonra zelil ve hakir olmaya delalet eder. Bir melek suretinde olduğunu, gören kimse, sıkıntı ve ıstırap içinde ise, ondan kurtulur. Eğer köle ise azad olur. Şayet şerefli birisi ise, şerefi daha da artar.
Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerini görse, Allah (C.C.), o kimseye basiret ve anlayış ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eriştirir.
Kafir bir kimse rüyada meleklerin kendisine dua ettiklerini ve onun için af ve mağfiret talep ettiklerini görse, Müslüman olur.

Bazan melekleri görmek şahitlere, bazan da emin adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet reisi tarafından gönderilen kimselere delalet eder.
Bir kimse rüyada azap meleklerini bir ölü üzerine girdiklerini ve onlardan korkmadığını görse, o kimsenin korktuğu yerden emin olmasına delalet eder. Özellikle yolcu ise, yolculuk esnasında eşkiya ve yol kesicilerden emin olur.
Azap meleklerinin ölüye selam verdiklerini veya bir hüccet ve delil telkin ettiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerinin görülmesi, rüya sahibinin arzusu ve isteğine kavuşmasıyla, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe nail olmasıyla müjdeler.
Eğer o meleklerin o ölüyü korkuttuklarını, ona buğz ve gazap ettiklerini ve onu topuzlarla dövdüklerini görse, bu rüya bazan rüya sahibinin dinden irtidad etmesine veya masiyete dönmesine yahut ebeveynine asi olmasına veyahut Allah (C.C.) "in o kimseye farz ve vacip kıldığı şeyi terketmesine delalet eder.
Azap meleklerini görmek, melikin elçisini veya naibini veya hakimini görmeye delalet eder.
Ölü bir kimsenin, azap meleklerinin kendi yanına gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatmm kabul edilişine ve borcu varsa ondan kurtulmasına delalet eder. Bazan da azap meleklerini görmek, yabancı insanların dillerine vakıf tercümanlara delalet eder.
Çünkü azap melekleri, gerektiğinde herkesin kendi diliyle konuşurlar.
Kabirde ölüye gelen meleği görmek, fakirin zengin olmasına ve boşta kalan kimsenin bir görevle vazifelendirilmesine veya bir husus için şahit olarak durdurulup şahitlik kaidelerini zayi etmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Cebrail (A.S.)ı gören, arzusuna nail olur. Rüya tekrarlanırsa, düşmanlarına galip gelir, ve Allah'ın emirlerini tebliğ eder.
Mikail (A.S.); mal, şeref, makam ve cömertlikle yorumlanır. Rüya sahibi bunlara ziyadesiyle kavuşur.
İsrafil (A.S.); hayırlı bir haberin, kazançlı bir yolculuğun, faydalı bir işin habercisidir.
Azrail (A.S.)ı gören, hastaysa vefat eder. O'nun kendisini öptüğünü gören mirasa konar. Azrail (A.S.)'ı gören ölüm için hazırlanmalıdır yahut hastası ölür.
Rüyada herhangi bir meleği görmek; hayırdır. Bir mahale meleğin indiğini görmek, o bölge ahalisi için selamettir. Melaike ile beraber uçtuğunu gören, dünya ve ahirette mes'ut olur. Bir meleği, insan şeklinde ve güzel kıyafetler içinde görmek; iyidir. Çirkin giyinmiş bir meleği görmek; hayra yorulmaz. Melekle konuşmak; büyük faydadır. Kadın şeklinde bir melek gören, Allah indinde makbul olmaz. Meleğin kendisini lanetlediğini gören, dinden uzaklaşır. Kendini melaike olarak görmek; büyük itibar ve zaferdir.


Guncel: Rüyada melekler görmek, ruhunuza olağan olmayan bir dokunuşa işaret eder. Melekler iyiliği, saflığı, korumayı, rahatlığı ve öğüt/uyarıları sembolize eder. Meleklerin ne anlatmaya çalıştığına dikkat edin. Bu mesajlar hayatınızla ilgili önemli ipuçları taşıyabilir. Rüyanıza meleklerin girmesi, kötü tıynetli hareketlerinizin de sonucu olabilir.
Rüyada melek olduğunu görmek, yaptığınız ya da söylediğiniz bir şeyle ilgili iyi hissettiğinizle yorumlanır.
Dört büyük melekten birinin görüldüğü rüyalar kutsal olarak kabul edilir. Bir meleğin elinde bir yazı olduğunu görmek önemli bir mesajdır ve iyi yorumlanmalıdır.