Rüyada Kusmak görmek

Rüyada Kusmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya, Bal kusmak tövbe etmeye, inci kusmak Kur'an ilmine ve hayırlı söze, süt kusmak İslam ölçülerinin dışına çıkmaya, yediği şeyleri kusmak mal ve dünyalıktan bbir kayba, kan kusmak mal ve çocuğa, uzakta bulunan yakının geri gelmesine, Hastanın çok miktarda kusması onun vefatına, Kustuğunu yemek yaptığı hayırdan vazgeçmeye, İnsana irkinti vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek huzu ve siması güzel olanevlada delalet eder.


Molla Cami: Oruç olan bir kimse, rüyada kustuğunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkar olduğuna işarettir. Leğen içine kustuğunu gören kimse, günahlarından tövbe eder ve hanımı ondan haram bir mala nail olur. Eğer kusuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine vesapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine işarettir. Eğer kusuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu sapıklıktan dönmesi onun vücudunda bulunan ızdıraba, mal ve kazancında meydana gelecek musibete bunlar gibi uğrayacağı belalara binaen zorla mümkün olacağına işarettir. Kusmak, rüya sahibinin haksız almış olduğu bir şeyi sahibine vermesine işarettir. Bu hal ise, tövbe ve pişmanlıktır. Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanında olan emaneti sahibine verir. Eğer şarap içse ve onu kussa o kimse haram bir malı elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe eder.


Nablusi: Oruç olan bir kimse, rüyada kustuğunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkar olduğuna delalet eder.
Leğen içine kustuğunu gören kimse, günahlarından tevbe eder ve hanımı ondan haram bir mala nail olur.
Eğer kusuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tevbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine delalet eder. Eğer kusuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu sapıklıktan iönmesi onun vücudunda bulunan ıstıraba, mal ve kazancmda meydana gelecek musibete bunlar gibi uğrayacağı belalara binaen zorla mümkün olacağına delalet eder.
Kusmak, rüya sahibinin haksız almış olduğu bir şeyi sahibine vermesine delalet eder. Bu hal ise, tevbe ve pişmanlıktır. Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten'vazgeçe/ veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanmda olan emaneti sahibine verir: Eğer sırf şarap içse ve onu kussa o kimse haram bir malı elde eder ve onu sahibine vererek bundan tevbe eder.
Sarhoş olup kustuğunu gören kimse, cimri olduğundan çoluk çocuğunun geçimi için para sarfetmeyip, ancak kendisinde fazla olan bir şeyden geçimlerini temin ettiğine ve bundan da pişman olduğuna delalet eder.
Eğer süt içse ve bal kussa, tevbe etmeye delalet eder.
İnci, yakut, bal kustuğunu gören kimse, doğru olan Kur'an-ı tefsir eder. Eğer yalnız süt kussa, o kimse irtidat eder.
Eğer kan içse ve sütle beraber bal kussa, yaptığı günah ve zulümden tevbe etmeye ve başkasından almış olduğu bir malı sahibine vermeye delalet eder.
Ağız dolusu acı safra kustuğunu gören kimse, bir cezadan dolayı günah işlemekten beri durur. Balgam" kusacak olsa, kendi isteği ile günah işlemekten döner. Yemek kustuğunu gören kimse, bir adama bir şey bağışlar.
Kusuntu yemeği tekrar yuttuğunu gören kimse, yaptığı bağıştan geri döner. Kusuntu yediğini gören kimse, mal, hayır ve şöhrete erişir. Takat getiremeyecek derecede kustuğunu gören kimse, ölür veya ölüme yaklaşır.
Bir kimse yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görse, hayır ve servete delalet eder.
Fazla kan kustuğunu görse, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakm akrabalarından gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine delalet eder.
Eğer kustuğu kan bir kab içine düşse, dünyaya gelecek çocuk büyür, yaşar ve misafir de gurbetten geldikten sonra vatanmda ikamet eder. Eğer kustuğu kan, yere akarsa, dünyaya gelecek çocuk ile yolculuktan dönen kimse yakında ölür.
Kusuntu ile beraber bağırsakları, karın ve içinin bazı uzuvlarının da çıktığını görse, çocuğunun öleceğine delalet eder. Bu rüya hasta hakkında, onun öleceğine delalet eder. Kusmak, hela süpürmeye de delalet eder. Hasta olan bir kimse yılan kussa, o hasta ölür. Eğer rüyayı gören hasta değilse, düşmanından ayrılır.

Bazı tabirciler kusmak, yemek suretiyle fazla mal israf etmektir. Bütün kusuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayıp belki onların malları hakkında zarardır, dediler.
Bir melik kendisinin kustuğunu görse, o melik zulmen aldığı vergileri mazlumlara iade eder. Kurmak emaneti sahibine idade etmeye, sırları ifşa ve kişinin karnında bulunan hastalıkların gitmesine delalet eder. Rüyada kusuntu gören kimse, hasta ise ölür.


Seyyid Süleyman: Rüyasında kolaylıkla kustuğunu gören, tevbe eder. Allah-ü Teala'ya yönelir yahut hakkı sahibine verir. Müşkülatla (zorluk çekerek) kusmak; eziyete delalet-tir. Bu rüyayı gören, hastaysa; vefat eder. Hamileyse çocuk düşer. Kustuğunu yiyen, sözünden döner. Bağışladığını geri alır. Bir rivayete göre rüya, cimrilikle yorumlanır. Kusmak istediği halde kusamamak tevbede güçlüktür. Rüya sahibi tevbe etse de günah işlemeye devam eder.
Kusmak istediği halde, kusamadığını yahutta ağzından tiksinilecek bir şey çıktığını gören, hastalanır. Kusmuğunu balgam zannedip ağzında tutan, borcunu vermez. Bal kusan, tevbe eder, sağlıklı yaşar. Kustuğu şey siyahsa, üzüntüden kurtulur. Karnındaki şeylerin hepsini kusan, helak olur.
Cafer-i Sadık, bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Tevbe, pişmanlık, zarar, selamet, emaneti iade, darlık, sıkıntı, müşkülat. Oruçlu olduğu halde kustuğunu gören, borcunu verir. Kusarak ağzından inci çıkardığını gören, Kur'an-ı tefsire ve okumaya muvaffak olur. Buna ehil değilse hayırlı söz söyler. Bal kusan, tevbe eder. Kusmamak için kendini tutan, mümkün olduğu halde borcunu ödemez. Süt kusan, islamdan ayrılır. Koyu bir şey kusan eşyasını kaybeder. Kırmızı renkte bir şey kusan, tevbe eder. Dindar birinin aynı rüyayı görmesi, iyi halinin devamına işarettir. Renkli şeyler kusan iyi huylu güzel bir çocuğa kavuşur.