Rüyada Kuran-ı Kerim görmek

Rüyada Kuran-ı Kerim görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Mushaf-I Şerif'i görmek ilim ve hikmete, mirasa, emanete, hüküm ve kuvvete, helal rızka; aydınlık ve dosdoğru istikamete, dünya ve ahirete ait bütün meselelerin bağlı bulunduğu kanun ve prensiplere; Mushaf bazen bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı yerlere,, Kendisine Kur'an'dan bir şey verildiğini yahut elinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğunu gören kimse, bu ayeti aklında tuturak, manasına bakmalıdır Ayet, rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate, Ayet, azap ve ikaz anlamında ise, işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüya sahibini uyarmaya, Ayet, geçmiş ümmetlerin başından geçen kıssaları anlatıyorsa, rüya sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder. Kur'an veya ondan bir şey okumak izzet ve yüceliğe, tövbenin kabulüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye, Kur'an okumak ve manasını anlamak akıl ve zekaya, Çıplak olarak Kur'an okumak nefsine uymaya, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek arzu ve isteğinin yerine gelmesine, Mushaf satın almak din yolunda mal sarfetmeye, satmak ise ilimden mahrum kalmaya, hor ve hakir olmaya, Harflerini tahrif ederek Kur'an okumak haktan yüz çevirmeye, süzünde durmamaya Kur'an ayetlerini tahrif etmek günah işlemeye, Mushaftan bir parçayı yemek ilme, hikmete ve Kur'an okumaya, onun ilmiyle amel etmeye, Kur'an'ı yüksek bir yere açarak koymak ehli için makam ve mevkiye, Mushafı açtığı halde onun yazılarının silindiğini görmek hayırsızlığa, Mushafı hürmetle öpmek hayırlı işlerde başarılı olmaya, Ehlinin Kur'an'ı yastık yapması ya


Nablusi: Rüyada Kur'an ayetlerini Kur'anın üzerinde okumak, emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma delalet eder.
Denilmiştir ki, bir kimse rüyada Kur'an-ı Kerimi mushafsız olarak aşikare okuduğunu görse, o kimsenin davasında haklı olduğunu ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna delalet eder.
Rüyada Kur'an-ı Kerimden kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kur'an-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, o ayet ve Kur'anda olan şeyi hafızasmda tutsun.
Eğer o ayet ve sebeb-i nüzulü rahmet veya müjde hakkında ve o kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise Allah (C.C.) tarafmdan menfaat müşahede edeceğine delalet eder.
Eğer ayetin nüzulü azab hakkında ise, o kimsenin işlediği bir günahtan dolayı göreceği ceza ve azapla korkutulmasına delalet eder. Eğer ayetin nüzulü, geçmiş ümmetlerin durumlarını anlatan kıssalar hakkında ise, rüya sahibi için öğüt ve ibrettir.
Bir kimse rüyada Kur'an okuduğunu ve manasmı anladığım görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Allah (C.C.)'ın ona akıl ve zeka verdiğine delalet eder.
Bir şahıs rüyada kendisme Kur'an okunduğunu, hayır ve hikmet telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse, o kimsenin sultan tarafmdan giriftar olacağı eza veya hak tarafmdan düşeceği azaba delalet eder.
Cahil bir şahıs rüyada Kur'an okuduğunu görse, ölür.
Çıplak olarak Kur'an okuduğunu gören kimsenin, nefsinin isteklerine uyduğuna delalet eder. Kur'an-ı yediğini gören kimsenin, Kur'an okumak va-sıtasıyle geçindiğine delalet eder. Kur'anı hatim ettiğini gören kimse için Allah (C.C.) katında sevab kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına delalet eder.
Bir Yahudi, rüyada Kur'an okuduğunu görse, onun hakkında dünyalığı için ona va'z ve öğüttür. Kur'an'ın azap ayeti ona dünyaca olan azap, nimet ayeti ise, dünyaca olan nimettir. '
Kur'an'ın kıssaları da dünyaca ibrettir. Kafirin rüyada Kur'an okuması onun imanlı olduğuna delalet etmez. Ancak, bu rüyası Kur'andan okuduğu azap ve rahmet ayetinin ifadesince o kafirin reisi bulunan kimsenin ona yapacağı muamelesiyle tabir edilir.
Kur'an'ı testi, saksı veya sedef gibi şeyler üzerine yazdığını gören kinişe zındıktır.
Bazı tabirciler, Kur'an okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve sefalı olduğuna delalet eder, dediler.
Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak oldukları halde Kur'an okuyorlar görse, o kavmin sırf nefis ve hevaları arzusunda bulunduklarına delalet eder.
Rüyada Kur'an-ı Kerim üzerine yazı yazdığını gören kimse_. Kur'an-ı kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kimse Kur'an-ı ezberlediğini görse, mülke nail olur.
Kur'an dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir. Hilekarların hilelerinden de mahfuz kalır.
Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu veya okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise: «Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.» (Sûre-i Yunus, ayet 57) mealindeki ayetin işaretince Allah (C.C.) ona şifa ve afiyet ihsan eder.
Kur'an-ı diliyle yaladığını gören kimse, bir günah işler. Rüyada Kur'an okumak, çokça salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada Kur'an-ı Kerim görmek; ilim ve hikmetle tabir olunur. Kur'an-ı Kerim'e baktığını yahut okuduğunu gören ilmiyle, hikmetiyle ve adaletiyle meşhur olur. Kendisine miras kalır, selamete çıkar. İyilerden olur.
Rüyada Kur'an satın alan, malını Allah yolunda harcar. Onu bozmak; hayır değildir. Akıl azlığına ve dinde fesada işarettir. Kur'an-ı satan; ilim ve tahsilden mahrum kalır. Hakir olur.
Kirmani demiştir ki: Ehl-i Kur'an biri rüyasında Kur'an-ı açarak minber üzerine koyarsa, hayırla meşhur olur. Bir cemaatin başında bulunur. Kur'an'ın yapraklarını yiyen, onu çok okur. Dindar bir insan Kur'an sayfalarını silmek ister fakat başaramaz ise çalıştığı hıfzında muvaffak olur. Fakat, rüyayı gören dinden uzak ise, çalıştığından bir netice alamaz. Kur'an'ın yapraklarını yırtıp koparan; namazında tembellik eder. Kur'an-ı diliyle yalayıp yazılarını bozan; büyük bir günah işler. Kur'an okuyan, kimsenin yardımı olmaksızın bir işe girer. Kur'an yazılarının silindiğini görmek; hayır değildir.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Rüyasında Kur'an-ı öpen, bir hayır işler. Kur'an'daki yazıları toprak üzerine yazan; dinden çıkar. Çıplak olduğu halde, Kur'an okuyan, geçimini O'ndan temin eder. Takva sahibi bir insan, Kur'an'a dayanır yahut O'nu başının üzerine koyarsa, hafız olur ve Kur'an konusunda muhteris davranır. Fesat birinin aynı rüyayı görmesi, günaha işarettir.
Mushaf-ı'nı kaybeden, ilmini ve Kur'an-ı unutur. Bir Mushafı boynuna asan, vali olur yahut kendisine bir emanet verilir. Hulasa bu rüya selamet, emniyet gibi güzel manalar taşır.
İsmail İbn-ül El Eş-as demiştir ki: Kur'an'daki ayetleri, serilen vb. bir şeyin üzerine yazan, O'nu yanlış olarak, istediği gibi tefsir eder. Mushaf'ın kendisiyle güzel bir şey konuştuğunu görmek; hayırdır. Konuşmada şerre işaret eden bir söz varsa, rüya iyi değildir. Kur'an'ın elinden düştüğünü veya alındığını gören, vazifedeyse azl edilir. Rüya sahibi, vazifede değilse rüya hayra yorulmaz.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Bu rüya şunlarla tabir olunur: İlim, hikmet, miras, emanet, helal kazanç, hüküm ve kuvvet.