Rüyada Kulak görmek

Rüyada Kulak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Evin hanımına yahut akrabadan olan kadına, sadık ve durumuna uygun dosta, hayırlı evlada, günahtan vazgeçmeye, faydalı mala yahut sevinç ve feraha; Kulağın kesilmesi yakını olan bir kadının vefatına, Kulak büyümesi yahut küçülmesi, akrabada meydana geleecek artma ve eksilmeye, Kulağın sağır olması haklı tavsiye ve telkinleri dinlememeye, küfre meyletmeye ve dinde fesat çıkarmaya, Kulaklarını tıkamak ailesi hakkında gıybet işitmeye fakat bunları önemsemeye, kulak kirini temizlemek sevindirici bir haberişitmeye, kulak kirini yemek tövbe etmeye yahut şifa bulmaya, Kulağa küpe takmak erkek ve kadın için hayra, küpeler paslı yahut değersiz şeylerse üzüntüye, Çok kulağı olmak çok söz işitip bunları duzmazdan gelmeye, Birinin kulağını parmağı ile tıkamak onun gıybetini yapmaya, Kulağın eti yenen bir hayvanın kulağına dönüştüğünü görmek hayra, diğerlerinin kulağına dönüşmesi can sıkıcı bir duruma, Kulağın kıllarla örtülü görülmesi yiğitliğe, eş ve ali bireylerinin güzellik ve iyiliğine delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Kulak Çınlaması.)


Nablusi: Kulak, zinet ve hıfz mahallidir. Kulak görmek ev-lad, mal ve rütbeye delalet eder. Bazan kulak, iüm, akıl, din, padişah ve kendisiyle iftihar edilen evlad ve akrabaya alamettir. Kulak, işitmektir. Kim kulağımn büyüdüğünü ve güzelleştiğini, yahut ondan nur çıktığını veya girdiğini görse, hidayet ve Allah Tealaya itaatine ve emirlerini kabul etmesine delalettir.
Kulağının küçük olduğunu, ona kötü bir korkunun girdiğini veya çıktığını gören kimsenin haktan ayrılıp delalete düşmesine ve Allah'ın gazabını celbedecek bir şeyin yanında bulunmasına delalet eder. Kulak kesilmesi ve kulağın yokluğu, yeryüzündeki fesad ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyada kendi izniyle kulağı üzerine bir kulak daha ziyadeleştiğini görmesi, rüya sahibinin arzu ettiği bir şeye ulaşmasına delalettir. Ziyadeleşen kulak güzel ise arzu ettiği şey de hayırlıdır.
Rüyada kulağının çok olduğunu görmek, çeşitli ilim dallarına yahut rüyayı gören kimsenin bir halde sabit kalmamasına delalet eder. Bazan kulak görülmesi, kulağa takılan küpe v.s. gibi şeylere işarettir.
Kulağını, hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider ve O'na olan hürmet azalır, yahut anlayışı az olur. Eğer parmaklarını kulaklarına soktuğunu görse, ehl-i bid'at olarak öleceğine delalet eder.

Eğer rüyayı gören kimse bid'at ve dalalet ehlinden ise ve parmaklarının hepsini de kulağına soktuğunu görse öleceğine ve yapmış olduğu kötülükleri terk edeceğine kat'î niyet etmesine; yahut müezzin olacağına delalet eder.
Padişahın kulağı, casusudur.
Kulak, içerisinde eşya saklanan kasa, sandık ve hazine gibi şeylere delalettir. Kulakta fazlalık ve noksanlık gibi meydana gelen şeyler, zikrettiğimiz tabirler üzerine delalet eder.
Bazı tabirciler, «kulak, erkeğin hanımı, kızı veya başka kadınlardır» demişlerdir. Kulağmdan bir şey noksan olduğunu gören kimsenin hammı veya kızında yaramaz bir iş meydana geleceğine alamettir.
Kulağında fazlalık görenin hanımında veya kızında bir aşırılık meydana gelir. İyi işittiğim gören kimsenin rüyası, anlayışına, ilmine, sıhhatine, dindarlığına ve güzel itikad sahibi oluşuna delalet eder.
Sağır olduğunu görmek, o kimsenin dininde fesadına delalet eder. Kulağını yarım gören kimsenin hanımı ölür.
Kulağınm kesik olduğunu ve bunu da kimsenin bilmediğini gören kimsenin hanımına ve kızına birisi tarafından hile yapılır. Eğer eski haline rucû ettiğini görse, tevbe eder ve iyi hallerine dönerler. Bir kulağı olduğunu gören yakında ölür.
Kulağında mühür asılı olduğunu gören kimse kızını evlendirir ve ondan bir tane erkek çocuk dünyaya gelir. Bazı tabirciler «kulak dindir» demişlerdir.
Bir şeyle iki kulağını kestiğini gören kimsenin rüya-yası, küfrüne delalet eder. Birçok kulağı olduğunu görse, haktan ayrılır ve hak tarafına yönelip gitmez.
Bazı tabirciler demişlerdir ki: «Eğer kendisinde birbirine benzer güzel güzel kulaklar olduğunu görse, sevindirici ve memnun edici güzel haber işitir. Eğer kulakları birbirine benzemez ve güzel olmazsa kötü gördüğü ve sevmediği haberleri işitir.
Eğer kendisinin kulaklarında iki göz varmış görse o kimse kör olur ve önceden gözüyle gördüğü şeyleri kulağıyle işitir.
Bazı tabirciler, «hanımı, evladı ve kölesi gibi insanların kendisine itaat etmelerini istediği birisinin kulağının çok olduğunu görmesi iyidir,» demişlerdir.
Zengin için bu rüya arzu ve rağbet edecekleri bir haberin gelmesi ile tabir edilir. (Şayet kulaklarm şekilleri düzgün ise.) Eğer düzgün değilse, kötü ve istenmeyen haber duyulur.
Kul, köle ve aleyhinde dava iddia eden husumet ehlinde görülen kulak ise, kölelikte devam ve efendisinin emrini dinleyip tutmasına davacı ve husumet sahiplerinin kulaklarında meydana gelecek bir hükümle susturulmalarına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) Kirmani ve İbn-i Şirin demişlerdir ki: Rüyada kulak görmek; zevce, kız evlat, kız kardeş, hala ve teyze gibi kadın arkabalarla tabir olunur. Kulakta görülen eksik, fazla ve değişik her hal bunlara göre yorumlanır. Kulağın kesilmesi bu kadın akrabaların vefatına veya uzaklaşmalarına işarettir. Kulağına bir şey soktuğunu yahut sokulduğunu gören, memnun olmayacağı bir şey işitir.
Kirmani diyor ki; Kulağını sağır gören, dinde fesata ve küfre yönelir. Kulağını kirden temizleyen, güzel bir haber alır. Kulağından çıkardığı kirleri yiyen, tevbe eder. Parmaklarını kulaklarına tıkayan, ailesi hakkında dedikodu işitir. Kulağına makbul cinsten küpe takmak; herkes için hayırdır. Fakat, küpe yahut halka kıymetli bir şey değilse, rüya hayra yorulmaz. Birçok kulaklar gören, değişik laflar işitir ama bunlara ehemmiyet vermez. Kulağın büyümesi veya küçülmesi, akrabalara nispet edilir.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Rüyada kulak görmek; şunlarla tabir olunur. Zevce, akrabadan bir kadın, sadık dost, uygun arkadaş, dindar ve iyi evlat, faydalı mal, üzüntü, ferah, sevinç ve tevbe.
İbn-i Kesir ve Nafi şöyle diyorlar. Rüyada kulağını büyümüş gören, Hakk kelamını dinler. Küçülmüş görmek, bunun tersidir. Kulağını tıkalı gören, doğru sözlere değer vermez. Başka birinin kulağını herhangi bir şekilde tıkayan, onun arkasından gıybet eder.
Kendi kulağını parmağıyla tıkayan, aleyhindeki konuşmalara ehemmiyet vermez. Kulağının, eti yenen bir hayvanınki gibi olduğunu görmekte beis yoktur. Ancak, eti yenmeyen hayvana benzerse, rüya fenadır.
Kulağını kıllarla örtülü gören, yiğit bir insandır. Rüya sahibinin kadın akrabaları, iffetli (namuslu) olurlar.