Rüyada Köprü görmek

Rüyada Köprü görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yiğitlik, saltanat, hayır ve murada; dünya hayatına, cinsi münasebete, evin hanımına, üzüntü ve sıkıntılrdan kurtulmaya; iş bitiren, iyiliksever kimseye, doğru yola; Köprü ilme, hidayete, insanı dünya bataklığından kurtaran salih amellere; eza ve cefası sırtlanan kimseye, bu bağlamda ana ve babaya, eş ve dosta; sözünde durmaya, zenginliğe yahut uzun ömre, Köprüden geçmek muradına ermeye, hayırlı sonuçların meydana gelmesine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada köprü görmek, şüpheye ve dünyaya işarettir. Bazen köprü, zevceye, bazen de üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye işarettir. Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye işarettir. Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle şehir halkının durumlarının bozulmasına işarettir.Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirilmeye işarettir. Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır. Köprüyü geçtikten so a karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yerse, bu rüyada hayır yoktur. Rüyada padişahların eserlerinden oian bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenir. Meçhul köprü dünyaya işarettir. Özellikle şehirle, şehrin sahrası arasında olursa. Bazen köprü, gemiye, bazen de sırat köprüsüne işarettir. Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına işarettir. Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa, okimse, menfaat ve mala erişir. Köprüyü geçtikten so a mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlıyerleri ihya etmeye muvaffak olur. Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saftanata ve kuvvete erişir.Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır. Rüyada köprü, doğru yoldur. Bazen köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sıkıntı ve meşakkative ahiretin korku ve azabından kendisini kurtaracak her şeyine işarettir. Bazen aza ve cefayı yüklenen kula, yahut ihtiyaçları karşılayan kapıcı gibi kimseye işarettir. Bazen de köprü, mal, zevce, ana ve babaya işarettir. Her köprünün tabiri durumuna göredir. Cadde üzerindeki köprü aşağısına göre saltanat sahibi bir kimseye işarettir.Köprü küçük olursa kapıcı ve askerin reislerine işarettir.


Nablusi: Rüyada köprü görmek, şüpheye: «Dünya bir köprüdür. Oradan geçiniz fakat orayı tamir etmeyiniz» hadis-i şerifine binaen, dünyaya delalet eder.
Bazan köprü cinsî münasebet, rahatlık ve yakın mesafeden dolayı zevceye, bazan da üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye delalet eder.
Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye delalet eder. Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle şehir halkının durumlarının bozulmasına delalet eder.
Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye delalet eder.
Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır. Bazan o zat melikle yahut saltanat ve devlet sahibi bir kimse ile ya da filozoflardan biriyle tabir edilir. Ancak köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yerse, bu halde rüyada hayır yoktur.
Rüyada padişahların eserlerinden olan bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenil. Meçhul köprü dünyaya delalet eder. Özellikle şehirle, şehrin sahrası arasında olursa.
Bazan köprü, gemiye, bazan da sırat köprüsüne delalet eder. Çünkü sırat köprüsü mahşer yeri ile Cennet arasında kurulmuştur.
Hasta olan bir kimse rüyada köprüden geçerek ölülerle karşılaştığını veya yeri, ailesi ve binasını tanımadığı bir eve girdiğini yahut oradan uçarak gittiğini yahut kendisini bir hayvanın yuttuğunu ya da bir kuyu ve bir çukur içine düştüğünü yahut da gökyüzüne çıktığını görse, o kimse dünyadan ahirete gider.
Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına delalet eder. Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa, o kimse fayda, menfaat ve mala erişir.
Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur.
Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Halk da o kimseye, onun şöhretine ve onun yanında bulunan şeye muhtaç olur. Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır.
Rüyada köprü, .doğru yoldur. Bazan köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanm sıkıntı ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabından kendisini kurtaracak her şeyine delalet eder.
Bazan aza ve cefayı yüklenen kula, yahut ihtiyaçları karşılayan kapıcı ve perdedar gibi kimseye delalet eder. Bazan da köprü, mal, zevce, ana ve babaya delalet eder.
Her köprünün tabiri durumuna göredir.
Cadde üzerindeki köprü aşağısına göre saltanat sahibi bir kimseye —özellikle köprü, taş tuğla ve kiremitle yapılmışsa — delalet eder. Köprü küçük olursa kapıcı ve askerin reislerine delalet eder. Taşla yapılmış olan köprü toprakla yapılmış görülürse, köprünün delalet ettiği Kimsenin halinin değişmesine delalet eder. Toprakla yapılan köprünün taş olarak görülmesi ise, diğer tabirin aksidir.
Rüyada köprü olduğunu gören saltanat ve devlete nail olur. Halk ona yahut şöhretine yahut onda olan şeyden dolayı ona muhtaç olurlar.


Seyyid Süleyman: Bu rüya, hayra delalettir.
Kirmani demiştir ki: Bir köprü yahut kemerin üzerinden geçtiğini gören; şeref, makam ve servet sahibi olur. Arzusuna kavuşur. Bir rivayete göre, köprü ve kemerin üzerinden geçmek; korkudan kurtulmaya işarettir.
Cafer-i Sadık diyor ki: Köprü ve kemer şunlarla yorumlanır: Kahramanlık, saltanat, hayır ve murat.
Köprü yapanın dini kuvvetlenir. Yıkmak bunun tersidir. Bir kemer yaptığını gören cariye alır. Bir kanalı doldurarak köprü haline getiren, rızkını ve kuvvetini muhafaza eder. Ölçülü harcamalar yapar.