Rüyada Kıyamet görmek

Rüyada Kıyamet görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kişinin korkup sakınması gereken şeylere, adaletin tam tecilli etmesine, insaf ve merhamete, mazlumların zalimlerden öc almasına, insanın alacasının dışa vurup, nasıl biri olduğunun ortaya çıkmasına; Arasat meydanında bulunmak yolculuğa, Yalnız kendinin ve eşinin diriltildiğini görmek kişinin zalim olduğuna, Haşir ( öldükten so a diriltilip toplanılan yer)i görmek şerefli ve hamiyetli kadın ve erkeğe, Surun üfürülmesi salih ve iyi kimselerin kurtulmasına, Bir beldede kıyametin koptuğunu görmek iyi amel işleyenlerin gayrete getirilmesine, kötü amel işleyenlerin korkutulmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Mahşer.)


Molla Cami: Rüyada kıyamet gününü görmek, gören kimseyi kasdettiği masiyet ve çirkin şeylerden korkutmaya ve onu günahtan sakındırmaya işarettir. Kıyamet, adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam almasına işarettir. Rüyada yalnızca kendisi üzerine kıyamet koptuğunu gören kimse, ölür. Kıyamet gününde Arasat meydanında durduğunu gören kimse, yolculuğa çıkar. Bir kimse, yalnız kendisinin haşredildiğini ve hanımının da kendisiyle beraber olduğunu görse, o kimsenin zalim olduguna işarettir. Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şerefli bir adama işarettir. Şura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasına işarettir. Bir kimse rüyada bir şehirde veya bir köyde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu ya da kıyamet alameti erinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabın ayırt edileceği bir yere gittiğini görse, bu rüya, hayırlıamelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerim daha da artırması için teşviktir. Bir kimsenin kıyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal, harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi gibi kıyamet alametlerindenolan bir şeyin zuhur etmesine işarettir. Kıyameti görmek hadisi şerifle izah buyrulduğuna göre, çirkin alametlerinve kıyamet alametlerinden bir çok şeylerin dünyada vaki olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna işarettir. Bir kimse kıyametin koptuĞunu ve onun ahval ve şiddetlerini gördüktenso a yine o ahval ve şiddetlerin sakinleştiğini ve dünyanın önceki haline dönüştüğünü görse, bir toplum tarafından, bir zulmün yapılacağına işarettir. Bazı tabirciler rüyayı gören muhal olan bir şeyi istemekle meşgul olur veya bir günah işler de tövbe etmek hususunda ihmalkar ve tenbellik gösterir, yahut yalan üzerinde ısrar eder, dediler. Bir kimse rüyada hesap yerine yaklaştığıni görse, o kimsenin hayırlı bir iş yapmaktan gaflet ettiğine işarettir. Rüyada hesabının çok kolay görüldüğünü gören şahsın hanımının kendisine şefkat ve merhamet etmesine veya hanımının hafinin iyi ve dininin güzel olduğuna işarettir. Hesabının şiddetli olarak görüldüğünü gören kimse için,meydana gelecek zarar ve ziyana işarettir. Bir kimse kendisinin hesaba çekildiğini, amellerinin teraziye konulduğunu ve sevaplarının günahlarına ağır geldiğini görse, o kimsenin çokça sevap ve mükafat bulunduğuna işarettir. Eğer günahları, sevabına galip gelirse okimsenin din ve itikadça kötü bir halde bulunduğuna işarettir. Bir kimse terazinin elinde olduğunu görse o kimsenin doğru yolda olduğuna işarettir, Kendisine bir meleğin bir kitap verdiğini ve ona "amel defterini oku" dediğini görse, o kimsenin hak ve doğru yolda bulunduğuna ve dosdoğru bir dinde olduğuna işarettir. Rüyada ağiayarak sırat köprüsüüzerinde olduğunu, terazi ve amel defterini gören kimseye, inşallah ahirette işlerinin kolay olacağı ümit edilir. Bazı tabirciler, rüyada kıyamet koptuğunu gören kimse, düşmanın şerrinden kurtulmasına veya kıyametin koptuğu görülen şehir veya yerde halk arasında bir fitnenin çıkmasına işarettir.


Nablusi: Rüyada kıyamet gününü görmek, gören kimse yi kasdettiği masiyet ve çirkin şeylerden korkutmaya ve onu günal tan sakındırmaya delalet eder.
Kıyamet, adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam almasm delalet eder. Rüyada yalnızca kendisi üzerine kıyamet koptuğunu g( ren kimse, ölür.
Kıyamet gününde Arasat meydanmda durduğunu gören kims yolculuğa çıkar.
Bir kimse, yalnız kendisinin haşredildiğini ve hanımının da keı dişiyle beraber olduğunu görse: «(meleklere:) «O zulmedenleri, onk ra eş olanları, Allah'ı bırakıp tapmakta ısrar ettikleri şeyleri bir ar; ya toplayın da Cehennem yoluna götürün» (dediler)» (Sûre-i Saffat, ayet 22-23) mealinde: ayet işaretince o kimsenin zalim olduğuna delalet eder.
Savaş yapan iki taraftan birisi kıyamet koptuğunu görse Allah(C.C.)'m yardımıyla zalim güruhun helak olmasına delalet eder. Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şere:bir adama delalet eder. Sura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada bir şehirde veya bir köyde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu ya da kıyamet alametlerinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabın ayırt edileceği bir yere gittiğini görse, bu rüya, hayırlı amelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerini daha da artırması için teşviktir.
Günah işlemiş veya işleme arzusunda bulunan kimseye tevbe etmesi için korkutmaktır.
Bir kimsenin kıyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal, harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi gibi kıyamet alametlerinden olan bir şeyin zuhur etmesine delalet eder.
Kıyameti görmek hadisi şerifle izah buyurulan çirk*in alametlerin ve kıyamet alametlerinden bir çok şeylerin dünyada vaki olduğuna delalet eder. Eğer bu anlatılan durumlar dünyada vaki olmazsa, rüya sahibini gafletten uyandırmaya ve korkutmaya delalet eder.
Bir kimse, rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna delalet eder.
Bir kimse kıyametin koptuğunu ve onun ahval ve şiddetlerini gördükten sonra yine o ahval ve şiddetlerin sakinleştiğini ve dünyanın önceki haline dönüştüğünü görse, adaletin peşinde kendilerinden zulmün yapılması asla hatıra gelmeyen bir kavim tarafından, bir zulmün yapılacağına delalet eder.
Bazı tabirciler rüyayı gören muhal olan bir şeyi istemekle meşgul olur veya bir günah işler de tevbe etmek hususunda ihmalkar ve tenbellik gösterir, yahut: «Geri gönderilseler bile yine vazgeçirilnıek istendikleri şeylere döneceklerdir. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar» (Sûre-î En'am, ayet 28) mealindeki ayet işaretince yalan üzerinde ısrar eder, dediler.

Bir kimse rüyada hesap yerine yaklaştığını görse, o kimsenin hayırlı iş yapmaktan gaflet ettiğine: «İnsanların hesap (gün)leri yaklaştı. Böyleyken onlar (hala) gaflet içindedirler, (bunu tefekkürden) yüz çeviricidirler» (Sûre-î Enbiya, ayet 1) mealindeki ayetin işaret ettiğine göre Hakdan dönmeye delalet eder.
Rüyada hesabının çok kolay görüldüğünü gören şahsın hanımının kendisine şefkat ve merhamet etmesine veya hanımının halinin iyi ve dininin güzel olduğuna delalet eder. Hesabının şiddetli olarak görüldüğünü gören kimse için, meydana gelecek zarar ve ziyana delalet eder.
Bir kimse kendisinin hesaba çekildiğini, amellerinin teraziye konulduğunu ve sevaplarmm günahlarına ağır geldiğini görse, o kimsenin çokça ibadet ve taat yaptığına ve kendisi için Allah (C.C.) katında çokça sevap ve mükafat bulunduğuna delalet eder. Eğer günahları, sevabına galip gelirse o kimsenin din ve itikadça korkunç bir halde bulunduğuna delalet eder.
Bir kimse terazinin elinde olduğunu görse o kimsenin doğru yolda olduğuna delalet eder. Kendisine bir meleğin bir kitap verdiğini ve ona «amel defterini oku» dediğini görse, o kimsenin hak ve doğru yolda bulunduğuna ve dosdoğru bir dinde olduğuna delalet eder. Rüyada ağlayarak sırat köprüsü üzerinde olduğunu, terazi ve amel defterini gören kimseye, inşaallah ahirette işlerinin kolay olacağı ümid edilir.

Bazı tabirciler, rüyada kıyamet koptuğunu gören kimse, düşmanın şerrinden kurtulmasına veya kıyametin koptuğu görülen şehir ve ya yerde halk arasında bir fitnenin çıkmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada sur'a üfürüldüğünü veya kabir ehlinin haşır v< neşri, yahut güneşin batıdan doğması ya da «Dabbetü'l-arz» ın çıkma sı gifii, kıyamet alametlerinden bir şey görse, bu rüyanın tabiri kıya met gününün tabiri gibidir.
Bazı tabirciler Dabbetü'l-arz'm çıkması birtakım insanların kur tulacağı ve bir takımının da helak olacağı bir fitneye delalet eder, de diler.


Seyyid Süleyman: Kıyametin koptuğunu ve adalet meclisinin kurulduğunu görmek; o bölge halkının zulümden ve şiddetten kurtulacaklarına işarettir. Fakat, burada İlahi Aza-bın tecelli ettiğini görmek; o mekan halkı için felakettir.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dindar insanların kıyameti görmeleri, şunlarla tabir olunur: Ferah, sevinç, her türlü sıkıntıdan kurtuluş ve hayırlı akıbet. Kıyamet alametle-rinden birini görmek; ortaya çıkacak fitne sebebiyle bir kavmin helakı, başka bir kavmin halasına yani selametine, kurtuluşuna işaret eder. Deccal'ın(*) çıkışını görmek; halk arasında bir bid'atin ve sapıklığın ortaya çıkmasına delalettir. Surun üflenmesi, veba hastalığının zuhuru, devlet başkanının halkı ceza ile tehdidir yahutta memlekette isyan çıkmasına ve fitneye işaret eder.
Mahşer gününde Cenab-ı Hakk'ın hüküm verdiğini görmek; adaletli bir idareciye, rüya sahibinin de onun tesis edeceği bu adaletten istifade edeceğine delalet eder. Ehl-i fesadın (günahkarların, bozguncuların) kıyameti görmeleri, felaket, sıkıntı ve kötü bir akıbete işarettir.
Amel defterini sağ elinden aldığını gören, selamete çıkar. Övülür ve izzete kavuşur, mevki ve itibar sahibi olur. Amel defterini sol elinden almaksa, bunun tersidir.
Mahşer gününde hesaba çekildiğini gören, gaflet içinde olur. Mihnete ve azaba uğrar.