Rüyada Karın görmek

Rüyada Karın görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Geçim, evlad, mal ve akrabaya; karnın büyümesi rızık genişliğine, çocukların artmasına, dünyalığın bollaşmasına, akraba çevresinin genişlemesine; karnın küçülmesi, bu sayılanlarda azalma meydana gelmesine, Karnın aşırı bir şekilde büyümesi sıkıntı ve mussibete, karnın yarılarak nemizlenmesi ilahi rahmete, dünya ve ahiret işlerinin güzelleşmesine, Karnın üzerinde ot bitmesi vefat etmeye, Karın ağrısı eş ve çocuklarının sevgisine, karın sancısı geçim sıkıntısına, karında yel ve gurultu olması haram yemekye, faizle iştigal etmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada kann görmek kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle, bir yerde beraber yattığı kimselere ve karnından çıkanlara işarettir. Karın hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala işarelettiği gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de işarettir. Bundan dolayı karnın yarıldığını gören kimsenin mülkü varsa o mülkten menfaatının kesileceğine işarettir. Eğer mülkü yoksa ailesi için sakladığı malından onlarıgüçlükle geçindirmeye çalışması ile tabir edilir yadaya da hanımını kaybeder. Hanımı hamile ise çocuk doğurur. Karnından ateş çıktığını gören, yetim malı yemekten tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören kimse, haram olan kapılardan yemek yiyorduysa bunu terketmesine işarettir. Karnında irin ve büyük çıban çıktığını gören kimse yiyeceğinden veya hanımlardan kendisi üzerine haram olan bir şeye arzu veisteğinin olması ile tabir edilir. Karın, gizli ve aşikare olan mal ve evlada da alamettir. Bundan dolayı bir kimse karnının bulunduğu halden küçülmüş görse, karnının küçüldüğümiktarca mal ve evladı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nisbetle de malı ve evladı çoğalır.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında karnının büyüdüğünü ve güzelleştiğini görmesi, o kimsenin malının artacağına, evlâtlarının çoğalacağına, akrabalarının çokluğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında karnının yarılarak içindeki şeylerin güzel bir şekilde temizlenerek yerine konulduğunu yani eski haline getirildiğini görmesi; o kimsenin Allah'ın rızası ile doğru yola girdiğine, dünya ve âhirette her işinin şeytan şerrinden emin olduğuna işaret şeklinde tabir olunur. Rüyanızda karnınız yarılarak içinde erkek veya bir kız çocuğu çıktığım görmeniz; hayırlı bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda karnınızın şiştiğini görmeniz; mal elde edeceğinize, bir yoruma göre de bir meşakkate maruz kalacağınıza ve bir başka yoruma göre ise; bir musibete maruz kalacağınıza yorumlanır. Rüyanızda karnınızın delinmiş olduğunu görmeniz; eşiniz tarafından şüphe içinde bulunduğunuza, rüyanızda karnınızda yenilecek bir şey olduğunu; karnınızı yarıp içine bir şeyler doldurduğunuzu görmeniz; sizin haram yemeye hevesli birisi olduğunuza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yardığı karnından birtakım şeylerin çıktığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarının azaldığına, kişinin rüyasında bir başkasının karnının yarılıp içinin temizlendiğini görmesi; 0 kimseye iyilik dokunacağına, kişinin rüyasında yardığı karnına pislik doldurduğunu görmesi; o kimsenin hileli yollardan zimmetine haram mal geçirdiğine ve yediğine böyle bir rüyanın görülmesi işaretle tabir olunmaktadır.


Nablusi: Rüyada karın görmek kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle, bir yerde beraber yattığı kimselere ve karnından çıkanlara delalet eder.
Karın hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala delalet ettiği gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de delalet eder. Bundan dolayı karnın yarıldığını gören kimsenin mülkü varsa o mülkten menfaatinin kesileceğine işarettir.
Eğer mülkü yoksa ailesi için sakladığı malmdan onları güçlükle geçindirmeye çalışması ile tabir edilir. Yahut sırrı meydana çıkar, ya da hanımını kaybeder. Hanımı hamile ise çocuk doğurur.
Barsaklarından veya başka azalarından bir şey çıktığını görse hapiste kimsesi varsa kurtulur. Yoksa, karnından olan bir hastalıktan dolayı şikayetçi ise hastalığı iyi olur ve şikayetten kurtulur.
Karnını kaybettiğini görse, dostu, velisi ve malının sahibi v.s. gibi bir kimsesi ölür. Bazan da züht, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi terkeder.
Karnından ateş çıktığını gören, yetim malı yemekten tevbe eder. Eğer bu rüyayı gören kimse, haram olan kaplardan yemek yiyorduy-sa bunu terketmesine delalet eder.
Karnı üzerine, yürüdüğünü görse fakirlik ve ihtiyaçlı olduğuna ve insanlar arasında karnını doyurmak için gayret etmesine delalet eder. Karınla, derenin içerisi de murad edilir. Tabirde karın, bazan kişinin aşiret ve kabilesine ve birbirine hısımlıkları yakın olan kimselere işarettir.
Karın görmek, bazan da tokluğa delalet eder.
Karnın içine girdiğini görmek yolculuğa, hapse girmeye veya uzaklaşıp ayrıldığı bir yere tekrar dönmesine işarettir.
Karnında irin ve büyük çıban çıktığını gören kimse yiyeceğinden, veya hanımlardan kendisi üzerine haram olan bir şeye arzu ve isteği-_nin olması ile tabir edilir.
Karnının güzelleştiğini, nefret ve çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü görmesi, ilim ve reislikle şerefli bir insan olacağına delalet eder. Bazı kere karın rüyası, dinen gizli olan kin, kibir, riya v.s. gibi şeyler ile tabir edilir. Karın, gizli ve aşikare olan mal ve evlada da alamettir. Bundan dolayı bir kimse karnını bulunduğu halden küçülmüş görse, karnının küçüldüğü miktarca mal ve evlad veya halkı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nisbetle de malı, evladı, ev halkı çoğalır.
Bir kimse karnmı boş olarak görse, fakat asıl şeklinden bir noksanlık olmasa mal ve çocuğu noksanlaşır. Bazı tabirciler, karnın boş olarak görülmesini, içerisine haram maldan bir şeyin girmediği ile tabir ederler. Bazıları ise, «karın, kişinin gemisidir,» derler. Dolayısiyle karnında meydana gelen hadiseler, gemisinde meydana gelir.
Kendisini anasının karnında gören kimse memleketinde değilse memleketine döner. Eğer hasta ise ölür ve yere defnedilir. Sıhhati yerinde ise hapse girer.
Karın insanın ev, binek ve hayvanlarına delalet eder.
İnsanın karaciğeri ve kalbi erkek çocuğudur. Akciğer de hizmetçi veya kızıdır. İnsanın işkembesi, cüzdanı, boğazı da hayatı ve masumiyetidir.
Karnmda hastalık olan bir kimse, evinin, yahut odasmın yıkıldığını görse ölür. Bir kimse ev yapmaya veya evini tamir ettirmeye baş-' lasa hastalığı iyileşir. (Eğer binayı tamamladıysa,) şayet tamamla-madıysa binadan kalan miktarca ömrünün geri kaldığına delalet eder.
İnsanın karnı, gemisi ile tabir edildiği zaman başı, geminin kalbi, boğazı geminin kaptanı ve kaburgaları- da geminin duvarı ve kenarıdır. Binaenaleyh, bir kimse karnının yırtıldığını ve barsaklarının sarkık ve kaburga kemiklerinin dağıldığını görse, o kimsenin gemisi helak ve telef olur. Eğer rüyayı görenin gemisi yoksa, geçim kaynağı olan dükkanı telef olur ve onlarla olan menfaatları kesilir. Karnın büyük olarak görülmesi, faiz yemesine, karnın üzerine yürüdüğünü görmesi, mal ve mülküne güvenmesine delalettir.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki; karnın içi ve dışı maldır. Karnının büyüdüğünü yahut güzelleştiğini görenin, malı artar.
İbn-i Şirin diyor ki; Bu rüya evlatla yorumlanır. Karnın büyümesi veya güzelleşmesi, evlat sayısının artmasıdır.
Kirmani'ye göre, karın rüyası akrabaya delalet eder. Karnının küçüldüğünü veya şeklinin bozulduğunu görenin, akrabaları azalır.
Karnının yarılıp yıkandığını gören, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır, yardımına mazhar olur, doğru yola yönelir, dünya ve ahirette selamet bulur, şeytan şerrinden ve düşmanından korunur. Karnının yarılıp içinden kız veya erkek çocuk çıktığını gören, hayırlı bir evlada kavuşur.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Rüyada karnın şişmesi; mal, bir rivayete göre meşakkat, sıkıntı yahut musibettir, felakettir.
İsmail'el Eş-as diyor ki; Karının delinmiş olduğunu gören, ailesinden emin olmaz. Karnında yenilecek bir şey görenin ailesi, malından çalar. Karında bir noksan olmadığı halde boş görmek; ibadet, mal kaybı ve oruçtur. Ağrıdığını gören, ailesi ve akrabaları tarafından sevilir.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Rüyada karın görmek; şunlarla tabir olunur. İlim, gönül, yaşayış ve evlat. Karnındaki yaralardan kan ve irin aktığını gören, ulemadan ise, ilmiyle hareket etmez. Ailesinden biri hastalanır. Zenginse, zarar eder, fakirse zarureti artar. Bu yara ve çıbanlarda akıntı yoksa, uğranılacak üzüntüler daha hafif olur.
Bir kadının karnını buruşmuş görmesi, kısırlığına işarettir. Kadın karnında kıllar görürse, sıkıntıya düşer. Erkek aynı rüyayı görürse, çok kazanır, rahat eder.
Karnını kendi eliyle yararak içine bir şeyler dolduran, haram kazanmakta hırslı olur. Buradan bir takım şeyler çıkaran gamından kurtulur. Birinin karnını yarıp, içini temizleyen, o kimseye iyilik eder. Yardığı karnına pislik dolduran, haramdan sadaka verir ve etrafındakileri geçindirir. Karnının birdenbire şiştiğini görenin malı, haram kazançla artar.


Guncel: Rüyada karın görmek, bastırılmış duygulara ve doğal içgüdülere işaret eder. Bu imge aynı zamanda midenizdeki rahatsızlıktan ya da hazım güçlüklerinden kaynaklanan fizyolojik bir duruma da işaret edebilir.
Rüyada karnı açık olarak görmek/göstermek ise güven ve incinebilirliğin de göstergesidir. Aynı zamanda temel içgüdü ya da duygularınızı da ifade etmeye çalışıyor olabilirsiniz.