Rüyada İmam görmek

Rüyada İmam görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bir cami yahut mescidde vazifeli imamı görmek vali, kaymakam, idari işlerde görevli kimselere; Bir yerin en büyük camiinin imamı, o beldenin yahut ülkenin ileri gelen, üst düzey yöneticilerine, Din hizmetlerinde görevli kimselerde görülen her çeşit iyi hhal, yöneticilerin durumlarının ve idarelerinin iyiliğine; onlarda gözlenen olumsuz haller, yönetici konumundaki kimselerdeki olumsuz iş ve icraatlara, Bir cemaate yahut topluluğa imam olup, namazı tam olarak kıldırdığını görmek, kendilerinden iyilik umulan bir cemaate ortak olmaya yahut onlara bir meselede kefil olmaya, İmam olduğunu görmek iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya, üstada, anne babaya, sorumluluk getiren işlere ve itibarlı ve şerefli bir mesleğe, İmamlık, ehil olanlar için yöneticiliğe, insanlara dünyü ve ahiret hususlarında rehberlik yapmaya, İmam olduğunu ve cemaate kıbleden başka tarafa doğru namaz kıldırdığını görmek halkı sapıklığa yöneltmeye, bid'atler ihdas etmeye yahut mahzurlu bir iş yapmaya, Bilinmeyen bir yerde tanımadığı cemaate imam olduğunu ve namaz içinde ne okuduğunu bilmediğini görmek güzel bir ölümle ölmeye, Kadının kendini erkeklere imam olduğunu görmesi vefat etmesine, Erkeğin, kendini kadınlara imam olmuş görmesi, zavallı bir topluluğun işlerini üzerine almasına delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda bir camide imamlık yaptığınızı görmeniz; o caminin veya mescidin büyüklüğü nispetinde, büyük bir memuriyete tayin edileceğinize, eğer bu memuriyete layık birisi değilseniz; halk arasında hatırı sayılır ve sözü dinlenir bir kişi olacağınıza, rüyanızda padişahlar tarafından yaptırılan camilerin birinde imam olduğunuzu görmeniz; devlete yakın olacağınıza ve büyük fayda göreceğinize, rüyanızda bir mahalle veya köy camiinde imamlık yaptığınızı görmeniz; o mahalle veya köy halkı arasında sevilen sayılan ve sözü geçen bir kişi olduğunuza yorumlanır. Rüyanızda herhangi bir yerde ve yine herhangi bir cemaate imam olup namaz kıldırdığınızı görmeniz; sizin halka hizmet verecek bir işe gireceğinize, eğer fakir iseniz; zengin olacağınıza ve eğer zengin iseniz malınızın artacağına işaret eder. Rüyanızda imam olup namaz kıldırdığınızı ve sesli okuduğunuzu görmeniz; yeni işinizde başarılı olacağınıza, rüyanızda namaz kıldırırken sesli okuma esnasında takıldığınızı görmeniz; yeni başladığınız işinizde başarılı olamayacağınıza delalet eder. Bir kadının rüyasında imam olarak namaz kıldırdığını veya bir başkası tarafından bir kadının imamlık yaptığı görülse; o kadının ölmesinin muhtemel olduğuna, bu rüyayı gören kimse eğer erkek ise o kişinin de ecelinin yaklaşmış olduğuna yorumlanır. Bir çocuğun imam olduğu rüyada görülürse; o çocuğun gelecekte büyük bir kimse olacağına işaret eder. Kişinin rüyasında bir imamın koluna girerek kendisini camiye götürdüğünü görmesi; o kişinin şahitlik maksadıyla bir mahkemeye davet edileceğine, kişinin rüyasında imamın elini sıkıp yanından ayrıldığını görmesi; bir iş konusunda o kimseden birtakım bilgiler öğrenileceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada cemaata namaz kıldırdığını görse, bir şeye kefil olması ile tabir edilir.
Bazan bu rüya korkuya, Bazen de kadr-i kıymetinin ve isminin yüceliğine, reis olacağına, emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker vazifesini yapacağına delalet eder. Bazen de kapıcıya, ana - babaya veya üstad'a delalet eder.
Bir kimse imam olduğunu ve güzelce, abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaata namaz kıldırdığını görse, eğer valilik ve hükme ehil ise vali olur. Yahut insanların menfaatim icabettiren bir hususu arzu ediyorsa bu isteği husule gelir. Çok kere bu rüya, «kendisinden hayır uman bir kavme ortak ve bir cemaata kendisini kefil eder», şeklinde tabir edilir.
Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hiyanet ve bir bid'at ihdas eder. Bazen de mahzurlu ve yasak bir işi işler. Zaten halk da o kimseden böyle bir mahzurlu ve yasak işi yapmasını talep etmektedir.
Bir kimse kendisini bir kavme imamettik ediyor görse o kimse vali olur ve orada adaletin icrasına muvaffak olur, eğer kıblesini doğrultmuş ve namazı da tamamlamış ise. Yahut bir kavme iyilikle emreder, kötülükten de nehyeder.
Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaata imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölümle öleceğinin yaklaşması ile tabir edilir.
Bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görse vefat eder.
Çünkü kadının erkeklere imamlığı caiz değildir. Ancak kadın, imamın önüne, öldükten sonra namazı kılınmak üzere geçer ve üzerine namaz kılınır.
Yine bir kimse Arabın gayri birisini imam olmuş ve namazı layıkiyle kılamıyor ve kıraati güzel yapamıyor görse, tabir yine aynıdır.
Bir kimse, kendisi ayakta ve cemaat oturduğu yerde bir kavme imam olduğunu görse, o kimsenin cemaat hakkına riayet ettiği ve cemaatın onun hakkına riayet etmediği ile tabir edilir. Yahut o kimsenin bu rüyası hasta olan birtakım kimseleri himayesine almasına delalet eder.
Kendisi oturduğu yerde, cemaatın bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse kendisine verilen vazifeyi hakkiyle yerine getirir.
Eğer bir kavme kıyam ve kuud ile namaz kıldırdığını görse, fakir ve zenginlerin işlerine yardımcı olur.
Hem kendisi hem de cemaat oturduğu halde imamlık yaptığını görse, onların hepsi suya gark olunmak, yahut elbiseleri çalınmak ve fakirlik gibi şeyler sebebiyle mihnet ve şiddete müptela olurlar.
Kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, zayıf bir kavmin işlerini görmekle memur edilir.
Yan yatarak yahut yüzükoyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını görse c kimse vefat eder ve insanlar O'nun namazmı kılarlar.

Vali, kendisinin nas'a imam olduğunu görse vazifesinden azledilir ve elinden malı çıkar.
Bir kimse kendisini erkek ve kadmlara imam olmuş görse, buna ehil ise nas arasında hüküm ve kazaya nail, eğer ehil değilse insanların arasını ıslaha vesile olur.
Eğer bir kimse nas ile namazını tamamladığını görse valiliği sona erer. Ve kemal üzerinde bulunur. Namazının kesildiğini görenin valiliği de inkıtaya uğrar, hüküm ve sözünün tesiri kalmaz.
Kendisi tek olarak, cemaat da tek tek olarak namaz kıldığını görmek, o kavmin asi ve zorba ve sapık mezhebe mensup olduklarına delalet eder.
Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez.
Rüyada kendisinin bir kavim tarafından imam yapıldığım görmesi eline miras geçeceğine delalettir.
Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kur'an okumaya da muktedir değil görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz.
Bir kimse kendisini bir çatıda cemaata namaz kıldırıyor görse o kimse bir kavme iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.


Seyyid Süleyman: Bir cami veya mescidde vazifeli imam görmek; yüksek seviyedeki idarecilerle, mahalle imamı ise halkın yararına çalışan bir kimseyle tabir olunur. Bu rüya her bakımdan hayırlıdır.
Bir camiye imam olduğunu gören, o camiin büyüklüğü ve ma'muriyeti nispetinde itibar, nüfuz ve makam sahibi olur. Büyük camilerde imam olduğunu gören, devlet başkanına yakın olur. Böyle bir vazife için ehil değilse bile, büyüklerden yardım görür.
Mahalle veya köy mescidine imam olan, o bölge ahalisi arasında nüfuz kazanıp onların din ve dünya işleri hususunda sözü geçer. Herhangi bir camie imam olup, namaz kıldıran; kullara hizmet eder. Bu hizmeti sayesinde hayır ve sevap kazanır. Fakirse, zengin olur. Zenginse, malı artar. Şerefi noksansa, itibar kazanır. İmam olup namazı usulünce kıldıran; halka faydalı olacağı büyük bir mevkie gelir. Bu rüya elbette saadet, hayır, menfaat ve mertebedir. Yorumda rüya sahibinin mal ve liyakatı dikkate alınır.
İmam olarak namaz kıldırdığı sırada yüksek sesle mükemmelen Kur'an okuyan kimse, geleceği makamda veya başlayacağı işte muvaffak olur. Kur'an'ı doğru okuyamamak bu yorumun tersidir. Namaz kıldırdığı sırada sessiz okunması icap eden yerde yüksek sesle, sesli okunması gereken yerde sessiz olarak dua okuyan; elde edeceği nüfuz sayesinde halk arasnda bid'at çıkarır. Dinde bozgunculuk eder.

İmam olarak kıldırdığı namazı yahut okuduğu Kur'an'ı unutarak yarım bırakan kimsenin, başladığı hayır yarım kalır. Bazı görüşlere göre, rüya sahibi hastalanır veya vefat eder. İmamlık için öne geçtiği sırada, bundan feragat eden yahut buna mecbur edilen yani herhangi bir sebeple imamlığı bırakan, başladığı işte muvaffak olamaz veya vazgeçer.
Bir kısım tabirciye göre, imam topluluğun efendisidir. Dolayısıyle yüksek vazifelere layık birinin bu rüyayı görmesi, cemaatin başına geçeceğinin ifadesidir. Onlara hizmet etmeğe ve hayır yapmaya muvaffak olur. Büyük mevkiler için ehil olmayan bir kimse aynı rüyayı görürse, kendi haline göre hayra nail olur. İmametten azledilen, memursa yerinden alınır. Zenginse, fakir düşer. Halk tarafından horlanır.
Kadının erkeklere imam olması, ecelinin yaklaşmasıdır. Çünkü kadın ancak ölüm sebebiyle erkeğin önüne geçer. Cemaatin önüne konularak, cenaze namazı kılınır.
Bir çocuğun imam olması, ileride mühim bir mevkie geçeceğine ve büyük hizmetlerde bulunacağına delalet eder.