Rüyada Cehennem görmek

Rüyada Cehennem görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Cehennem görmek sıkıntı ve zarurete, fısk ve günaha, küüfr ve gaflete, şer ve fesada, güven ve emniyet içinde olmamaya; Cehennemde yandığını görmek, ateşte olmayı gerektirecek söz ve fiillere, Cehennemin kapısından geri dönmek, büyük bir günahtan son andda dönmeye, Cehennem kapısını kapalı görmek, üzerinde ilahi rahmet ve mağfiretin haala devam ettiğine; Cehennem görmek dünyanın mansıp ve şerefini yitirmeye, hayatını cehenneme çeviren işlerle uğraşmaya yahut kötü arkadaşa, Cehenneme girmek bazen dünyadaki işlerinin ve düzeninin bozulmasına; Cehennem meleği Malik'in kendine iyi bir şey verdiğini görmek din ve dünyası için hayırlı, müslümanlar nezdinde makbul bir iş ve duruma; bu meleğin kendinden yüz çevirdiğini yahut kendisine kızdığını görmek Cehennemi hak ettirecek işler yapmaya delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında Cehennem'e girdiğini görmesi; o kimsenin muhtaç duruma düşeceğine, keder ve sıkıntıya maruz kalacağına ve âhirette azaba müstahak olacağına delaletle yorumlanmaktadır. Kişinin rüyasında Cehennem'in kapısına kadar gelip, içeri girmeden geriye döndüğünü görmesi; o kimsenin işlediği günahlara tövbe ettiğine, kişinin rüyasında Cehennem'de insanların azap çektiklerini görmesi; böyle bir rüyanın gösterilmesi; rüya sahibine Allah tarafından bir ihtar ve ikâz niteliğinde olduğuna işaret eder. Ünlü rüya tabircilerine göre: Rüyada cehennem görülmesi değişik şekillerde tabir edilmiştir. Şimdi bunları ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunmaya çalışalım. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir şahsın rüyasında cehennemi görmesi; o kimsenin câhil birisi olduğuna, fesatlık yaptığına, kendisinde küfür belirtileri olduğuna, rızkının az oluşuna, kıtlık ve sefalet içerisinde hayatını sürdüreceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında cehenneme girdiğini görmesi; o kimsenin büyük bir günah işlediğine, rüyasında cehenneme girdiğini ve kendisine bir zarar gelmeden çıktığını görmesi; o kimsenin gam, keder ve üzüntülerinden kurtulacağına işaret eder. Rüyasında kendisine cehennemin yaklaştığını gören kimsenin zalimler tarafından büyük bir zarara maruz bırakılacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir başkası tarafından cehenneme götürüldüğünü görmesi; o kişi vasıtasıyla dünyada büyük bir günah işleyeceğine ve dolayısıyla azaba müstahak olacağına yorumlanır. İbn-î Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda cehenneme girdiğinizi görmeniz; mal varlığınızın yok olması ile muhtaç duruma düşeceğinize, rüyanızda cehenneme girip orada yediğinizi, içtiğinizi, akrep ve yılanlar tarafından ısırıldığınızı, hulâsa her türlü azabı tattığınızı görmeniz; sizin dinsiz birisi olduğunuza, zalim kişilerle iş birliği yaptığınıza, kötü sayılan işlerde bulunduğunuza ve böylece de çok büyük günahlar işleyeceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda cehennemde bir başkası tarafından yakalanıp ateşe atıldığınızı görmeniz; dünyada iken hakarete maruz kalacağınıza, cehenneme girer girmez hemen çıktığınızı görmeniz; işlediğiniz günahlarınıza tövbe edeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cehennemin tabakalarından sakar tabakasını görmesi; o kimsenin sadaka vermeyi terk ettiğine, lüzumsuz şeylerle meşgul olduğuna, cimriliğine ve kıyamet gününü inkâr ettiğine, cehennemin tabakalarından saîr tabakasını gören kimsenin; şeytan ahlâkı ile ahlâklandığına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cehennemin tabakalarından hâviye tabakasını görmesi; o kimsenin ölçü ve tartılarında noksanlık yapacağına ve kıyamet gününde o kimsenin hayır ve iyiliklerinin eksik geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cehennemin tabakalarından cahîm tabakasını görmesi; o kimsenin haddi aşıp sapıklık yapacağına, dünya iyiliklerini âhir et iyiliklerine tercih edeceğine ve nifak çıkardığından dolayı da âhirette cehennemin en alt tabakasında azap göreceğine işaret eder. Kişinin rüyasında cehennemin tabakalarından lezâ tabakasını görmesi; o kimsenin mal biriktirip Allah'ın hakkı olan zekâtı vermeyeceğine, rüyasında hutame tabakasını görmesi; o kimsenin insanlar aleyhinde koğuculuk yaparak onları taklid ettiğine ve yine mal biriktirip Allah'ın hakkı olan zekâtı vermeyeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cehenneme girip zakkum ağacından yediğini veya cehennem ehlinin yanık yaralarından akan kanlı ve irinli suları içtiğini görmesi; o kimsenin din işlerinde bid'atçi olduğuna, zalim kimseler ile ortaklık yaptığına, kâfirlerin izinden gittiğine, müşriklerin ve alaycıların ahlâkı ile ahlâklandığına, peygamberlere muhalefet ettiğine, muttaki kimseleri terk ettiğine, dinden çıktığına ve Allah'ın hakkını ifa etmediğine ve cimrilik ederek hakkı sahibine vermediğine ve Allah'ı yarattığı mahlûkuna benzettiğine delaletle tabir olunur. Rüyasında cehenneme girip sonra da oradan çıktığını gören kimsenin inşâallah cennete gireceğine, ya da bir günah işleyip ondan tevbe edeceğine işaret eder.


Nablusi: Bir kimse rüyada kendisini cehennemde görse, büyük günah işler. Cehennemden kötü ve kerih bir şey kendisine erişmeden çıktığım görse, dünyanın üzüntülerine düşer. Cehennemin kendisine yaklaştığım gören kimse, sultan tarafından kurtuluşa çare bulamayacağı bir minnet ve meşakkate girer ve kendisine diyet ve fazlaca ziyan erişir. Bu rüya, bulunduğu halden dönmesi, tövbe ve istiğfar etmesi için rüya sahibini tembihtir.
Cehenneme girdiğini gören kimsenin büyük günahları işlediğine, Allah'ın gazabına müstahak olduğuna ve Allah'ını unuttuğuna delalet eder. Cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse fasık, azgın ve Allah'a isyan edici ve dünya nimetleriyle ferah-lanıcıdır. Bir kimse cehenneme sokulduğunu görse, onu, cehenneme sokan kimsenin azdırmasına, adam öldürme ve zina gibi büyük günahları işlemeye teşvik etmesine delalet eder. Daimi olarak cehenneme hapsedildiğini ve ne zaman cehenneme girdiğini bilmediğini görse, o kimse dünyada daima fakir, mahzun ve mahrum olur, namaz kılmaz ve oruç tutmaz, Allah Teala Hazretlerini zikredip hatırlamaz bir halde bulunur.
Kendisini ateş üzerinde veya ateşe uğradığım ve oradan geçtiğini görse, o kimse insanları çiğnemek, boynunu ezmek ve halkı kahretmek ister.
Cehennemin zakkum ve hariminden ve nar ehlinin cesetlerinden akan kanla karışık sarı su ve irinden tattığı veyahut ateşin sıcağından kendisine bir şey değdiğini görse, o kimse günah işler, haksız yere kan döker ve her işi çetin olur.
Yüzü siyah, gözleri gömgök olarak cehennemde olduğunu gören kimse, Allah'ın düşmanları ile arkadaş olur ve onun kötü işlerine ve cinayetlerine razı olarak halk arasında hakir, zelil ve yüzü kara olur. Yaptığı zulmü sebebiyle de ahirette Allah'ın azabına müstahak olur. Rüyada cehennemi açık olarak gören kimse, sultanın ve Rahman 'ın gazabına uğramaktan kaçınsın.
Cehenneme girdiğini gören kimse, tövbe etmediği her günahından dolayı rezil ve rüsva olur. Cehennemden çıktığını gören kimse isyanmdan tövbe eder. Cehennemin şarabından içtiğini, yemeğinden yediğini gören kimse daima isyan eder, yahut kendisine vebal ve günah olan bir ilmi talep eder.
Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin gitmesine delalet eder. bazen da bu rüya zenginlikten fakirliğe, ülfet ve ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima hapiste kalmaya ve dünyada hor ve hakir olmaya delalet eder.
Cehennem zevceye delalet ederse, o kimsenin zevcesi uğursuz ve hayırsız olur. Cehennem geçime delalet ederse, kazancı haram olur. Meskene delalet ederse, rüyayı gören fasık ve gafil kimselere komşu olur. Hastaya delalet ederse, rüya sahibinin ölümünün akıbeti kötü olur.
Cehennem hizmete delalet ederse, rüyayı gören zalim bir kimsenin maiyetinde olur.
Cehennem ilim ile tabir edilirse, rüya sahibinin ilminin bid'attan ibaret olmasına delalet eder. Amele delalet ederse, rüya sahibinin amelinin makbul olmamasına delalet eder. Cehennem çocuğa delalet ederse, zinadan olan bir çocuktur. Cehenneme girmek, zenginlikten sonra, zillete, dilenciliğe ve dilencinin hor ve hakir olmasına, cehennem bid'at ve fasıklığa, kiliseye, ateş yakılan evlere, hamama, tabakhane ve hayvan derisi yüzülen yere, fırına ve bir işten dolayı ateş yakılan bir mevkiye delalet eder.
Cehenneme girmek, arzu ve şehvetlere zafer bulmaya delalet eder. Cehennem tabaklarından lezza'ya girdiğini gören kimse, malını biriktirir ve Allah'ın hakkını meneder. Hutama'ya girdiğini görenin tabiri de böyledir. Hutama'yı görmek, arkasında insanların kovuculuğunu yapıp onları istihza ve taklit eden ve malı biriktirip Allah'ın hakkı olan zekatı vermeyen kimseye delalet eder. Nar tabaklarından cehennem, kafir ve münafık kimselere delalet eder.
Cehennem tabaklarından sakar, sadakayı terk edip malayani şeylerle meşgul olmaya, cimriliğe ve kıyamet gününü inkar etmeye, cehennem tabaklarından sair, şeytanlara ve şeytan ahlakı ile ahlakla-nan kimseye delalet eder. Cehennem tabaklarından Haviye, ölçü ve tartısını noksan eden yahut kıyamet günü mizanı hafif olan kimseye delalet eder.
Cehennem tabakalarından Cahîm, haddini tecavüz edip sapıklık eden, dünya hasenatını ahirete tercih eden ve nifak çıkaranlar için cehennemin alt tabakasına delalet eder.
Cehennemin zakkum ağacından yerse, yahut nar ehlinin yaralarından çıkıp akan irinli ve kanlı suları içse, cehennemdeki akrep ve yılanların kendisini sokup ısırdığını görse, yahut derisinden cehennem ehlinin derilerine tebdil ettiğini görse yahut yüzükoyun sürün-dürülse, yahut yüksek bir yerden tepe üstüne düşse veya demir kamçılarla dövülse, ya da zebaniler kendisini çekip sürüklese, bunların hepsi ve bunlara benzeyen şeyler dinde bid'ata, zalimler ile ortaklığa, kafirlerin yolunda gitmeye, müşriklerin ve istihza edenlerin ahlakları ile ardaklanmaya, peygamberlere muhalefet etmeye, müttakileri terk etmeye, dinden çıkmaya Allah'ın hakkını ifa etmede cimrilik ederek hakkı sahibine vermemeye, alemlerin Rabbına isyan edip Rububiye-tini ve kudretini inkar etmeye ve Allah-u Tealayı mahlûkatına benzetmeye delalet eder.
Cehennemin bekçisinin malikini görüp onun sıfatına intikal eden veya ona güzel bir taam veren kimse için Allah-u Tealaya ve onun Resulüne ve bütün müminlere muhabbete, izzet ve saltanata, nifaktan kaçınmaya, sapıklıktan sonra günah ve isyanı terk edip ayrılmaya ve din hususunda hamiyet ve gayrete delalet eder.

Cehennemin bekçisini kendisine doğru yönelik teveccüh ettiğini gören kimsenin selametine ve nar-ı saîr'den emin olmasına delalet eder. Cehennemin bekçisini kendisinden iraz ettiğini veya kendisine heybetle yönelip dargın olduğunu görmek, o kimsenin cehenneme girecek bir amel işlemesine delalet eder. Cehennem zebanisinin kendisini alnından tutarak ateşe attığını gören zillet ve hakarete düşer.
Cehenneme girip soma çıktığını gören kimse İnşaallahü Teala cennete girer. Yahut bir günah işler de sonra bundan tövbekar olur ve istiğfar eder. Azalarından birinin kendisine konuştuğunu görmek, yaptığı günah ve masiyetten kendisini men etmeye, ahiret için uyanık olmaya delalet eder.Seyyid Süleyman: Cehenneme girdiğini gören, dünyada zaruret ve üzüntü içinde yaşar. Ahirette azap görür. Cehennemin kapısına kadar gelip içeri girmeden dönen, bütün kötü hallerine tevbe eder. Cehennemde kafirlerin eziyet içinde olduklarını görmek; Allah (C.C.)'ın rüya sahibine ikazıdır. Tevbe etmelidir.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Cehennem; cehalet, isyan, küfür, sıkıntı, zaruret, şer, fesat, korkutma, kıtlık, pahalılık, selamet ve emniyetsizlik ile tabir olunur.
Abdulgani'En Nablusi demiştir ki: Cehenneme girdiğini gören, büyük bir günah işler. Kendisine bir zarar olmaksızın Cehennemden çıkan, evhamdan kurtulur. Cehennemin kendisine yaklaştığını gören, zalimlerin zulmüne uğrar. Yalın kılıç cehenneme giren, fena konuşur. Küfre düşer. Cehenneme gülerek girmek, Allah-ü Teala'ya isyana ve elindeki dünya ni'metleriyle övünmeye delalettir. Birinin kendisini Cehenneme koyduğunu gören, o şahsın sözlerine kanar. Cinayet ve zina gibi büyük günahlardan birini işler. Cehennem olup ne vakit girdiğini bilmeyen, dünyada, oruçsuz, namazsız, zikirsiz ve fakir bir hayat sürer. Ateş korları üzerinde yürümek, halkın hakkına tecavüz etmeye işarettir. Cehennemin zakkumundan yiyen, kaynar suyundan ve kanlı irinli meşrubatından içen, ateşinden yanan, Allah (C.C.)'ın düşmanlarıyla dost olur. Onların kötülüklerine ses çıkarmaz. Halkın gözünden düşer.
Cehennemin tamamını görmek, sultanın veya Hakk'ın gazabına delalet eder. Cehennemde gezinen, işlediği günahlardan dolayı rezil olur.
Cehenemden çıkan, günahlarına tevbe eder. Burada oturduğunu ve Cehennem yemeğinden yiyip, şarabından içtiğini gören, günahlarında ısrar eder. Yaptığı tahsille etrafa zararlı olur.
İbn-i Kesir diyor ki: Cehennemi gören, elindeki imkanları kaybeder. Zillete düşer. Hakarete uğrar. Hapse girer. Haram yer. Kötü bir evlilik yapar. Ölümcül bir hastalığa tutulur. Sonu kötü olur. Amelleri kabul edilmez. Zinadan evladı doğar. Hulasa bu rüya yukarıdakilerden birine veya hepsine işarettir.
İbn-i Şirin yukarıdaki yorumlara ilaveten Cehennem'in, kilise, havra, hamam, fırın gibi yerlere delalet ettiğini, rüya sahibinin kafirlerin adetlerine uyacağını, Cenab-ı Hakk'ı inkar edeceğini söylüyor. Cehennem'de olmak, akrepler, yılanlar tarafından ısırılmak, orada yemek, içmek, hep yukarıdakiler gibi yorumlanır.
Cehennem bekçisi Malik (A.S.)'ı görüp, kendisine iyi bir şey verdiğini veya yanına aldığını müşahade eden, Allah (C.C.)'ı, Hz. Muhammed (S.A.V.) ve mü'minlerin muhabbetine nail olur. Nifaktan uzaklaşır. Günahtan kurtulur. İzzet ve itibara kavuşur. Malik (A.S.)'ın kendisine döndüğünü gören, Cehennem azabından kurtulur. Fakat, O'nun kendisinden yüz çevirdiğini yahut hiddetli baktığını gören, azaba sebep olacak bir şey yapar. Malik (A.S.
)'ın ve Cehennem bekçilerinin kendisini ateşe attığını gören, aşağılanır. Hakarete uğrar. Cehenneme girdikten sonra çıkan, günahlarına tevbe eder. Cennete girer.