Rüyada Aslan görmek

Rüyada Aslan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada arslan, zalim, casus, şiddetli ve cebbar bir hükümdara ve bazende ölüme delalet eder. Zira ölüm ruhları kabzeder. Hastanın afiyet bulmasınada delalet eder.
Dişi arslan görmek, şerli, zalim ve çocuğu üzerine galip bir kadına delalet eder. Aslan görmek; cehl’e, kibire, kendisini beğenmeye, günah işleme ve nazlanmaya delalet eder.Bazı tabirciler aslanın saldırıcı düşman olduğunu söylemişlerdir.
Rüyada aslanı gördüğünğ fakat aslanın onu görmediğini ve ondan kaçtığını gören kimse korktuğunudan emin, ilim ve hikmete nail olur.Aslanın kendisine yaklaştığını ve kendisinde aslana yöneldiğini gören; sultan tarafından bir üzüntüye uğrar ve sonra bundan kurtulur. Aslanın kendisini yere yatırdığını fakat öldürmediğini gören; daimi bir sıtmaya yakalanır. Zira yırtıcı hayvan ve aslandan sıtma, dert, bela ayrılmaz. Yahut o kimse zindanda hapsedilir. Çünkü humma hastalığı Allah’ın zindanıdır.
Aslan ile güreş tuttuğunu gören kimse hasta olur. Çünkü hastalık insanın etini telef eder.
Bir kimse aslanın etinden, kemiğinden ve kılından birşey aldığını görse; sultandan veya kendisine musallat olan düşmanından mala nail olur.
Bir kmse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görse bir musibete düşer Yahut altından kalkamayacağı bir iş başına geçer. Eğer hayvandan korkmazsa gelip geleceği bir düşman ile tabir edilir.
Korkmadığı halde aslanı yanı üstü yatırdığını gören kimse hastalıktan kurtulur.
Yırtıcı bir hayvanın, hastası bulunan bir eve girdiğini görmek; hastanın ölmesi ile tabir edilir. Eğer evde hasta yoksa, padişahtan korkmalarına delalet eder.
Aslandan korktuğunu, buna rağmen aslanı görmediğini gören düşmanından emin olur. Bir kimse rüyada aslanı görüp, onunla bir arada olmadıkları halde durduğunu görse, padişah tarafından bir korkuya uğrar fakat bu korku ona zarar vermez. Bu rüya bazen ölüme ve ecelin yaklaşmasına delalet eder.
Aslanı evinde gören kimse hayra, saltanata ve uzun ömüre erişir. Bir kimse aslanın kendisini ısırdığını görse; ısırdığı miktar düşmanından birşeye erişir.
Aslanla dövüştüğünü gören; azgın bir düşmanla kavga eder.
Dişi bir aslanı nikah ettiğini gören kimse çok belalardan kurtulur ve düşmana muzaffer, emri ali ve arasında şöhret sahibi olur.
Aslan eti yediğini gören kimseye padişah tarafından mal gelerek zengin olur veya düşmanına galip gelir. Aslan başı yediğini gören, büyük saltanat sahibi ve çok mal nail olur. Aslanın azalarından birini yediğini gören o aza nisbetinde azgın düşmanından mal sahibi olur.
Aslanın derisinden veya kılından birşey aldığını görenin eline düşmanın malından birşey geçer. Çok kere bu miras malına delalet eder.
Rüyada aslan görmek; harbedici, hırsız, ve zalim bir hükümdara, şart ve mukavele yapan bir kimseye delalet eder.

Aslanın şehre girmesi o memlekete taun hastalığının, şiddetli ve cebbar bir hükümdar veya düşmanın girmesine delalet eder.
Aslanın camiye girip minbere çıktığını görmek; kendisinden bela ve korku gelecek, insanlara zulmedecek bir hükümdara delalet eder.
Aslan yavrusu çocukla tabir edilir.
Bazı tabirciler, “aslanı öldürdüğünü gören zalim olur” demişlerdir. Bazı tabircilerde “dişi aslan, melikin kızıdır” dediler.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Aslan görmek; kuvvetli bir düşmanla tabir olunur. Aslanla kavga eden, kuvvetli bir düşmanla tartışır. Bu münakaşadan üstün çıkan, dünyada da galip gelir. Bir aslana karşı geldiği halde ondan eziyet görmeyen, sultandan veya yardımcılarından korkar ama, zarar görmez. Aslandan kaçtığını, hayvanın kendisini takip etmediğini gören, endişe ve korkudan kurtulur. Düşmanını yener. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline, hükumetten mal geçer. Bu etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir.
Kirmani diyor ki: Aslan görmek, sultanla yorumlanır. Bir aslan başı bulmak bilhassa onun etinden yemek, büyük mertebe ve maldır. Aslanın organlarından birini eline geçiren, düşmanının malından istifade eder. Bir aslanı yüklediğini gören, düşmanla barışır yahut padişaha yakın olur. Aslanın arkasından geçerek önüne çıktığını gören, hükumetin zulmüne uğrar. Aslan başı aldığını gören ehilse, en büyük makama gelir. Padişahın kendisine aslan başı verdiğini gören layıksa vezir olur. Bir aslanın sırtına binip dilediği gibi sevkettiğini gören, memleket idaresine gelir. Bindiği aslanın isyan ettiğini gören, memleket idaresinde güçlük çeker.
Cabir'ül Mağribi'ye göre bir aslanı sağdığını gören hükumette ise, memleket hazinesini idare eder. Tüccarsa, malı artar. İşçiyse kazancı çoğalır. Aslan yavrusunu emziren kadın, şehzadeye dadı olup, onun yakınında bulunur.
Bu rüyayı gören erkekse, şehzadeye lala(*) olur. Aslaın kendisini ısırdığını görene, düşmanı veya sultan zarar verir. Pençesiyle yaralanmak da böyledir.
İsmail El-Eş'as: Rüyasında bir aslanın kendisini kucakladığını gören, padişaha yakın olur. Aslanı öptüğünü, onunda kendisine şefkatle baktığını gören, hükumete dahil olur. Hayır ve menfaat bulur. Hükumette ise, derecesi artar. Bir aslanı yiyen, padişahın yakınında itima-dını kazanır.
Aslan derisi, kılı, kemiği ve eti hükumetten veya düşmandan elde edilecek mala delalettir.

El Salimi şöyle diyor: Rüyasında aslana binip, dilediği gibi yöneten, kuvvetli bir düşmanı yener. Aslandan kaçan korktuğu şeyden kurtulur ve haceti yerine gelir. Korktuğu aslandan bir zarar görmeyen düşmandan kurtulur. Uzuktan bir aslan görenin, eceli yakındır. Tevbe etmelidir. Evinde aslanlar gören, izzet ve itibara kavuşur. Ömrü uzun olur. O hanede bir hasta varsa, vefat eder. Aslanın organlarından bir parça bulan, miras yer.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyada azgın bir aslanın halkın yolunu kesmesi, padişahın zulmüne işarettir. Aslanın kendisini kovaladığını gören hükumetten korkar. Bu aslandan kurtulursa selamete çıkar. Aslan kendisini yakalarsa, büyük bir zarara uğrar veya ağır hasta olur. Korkarak aslana binmek, belaya işarettir. Aslanın bir memlekete girmesi, hakimin yahut hükümdarın değişmesine delalettir.
Rüyasında aslanı görüp kaçan fakat hayvan tarafından farkedilmeyen ilim ve hikmet sahibi olur.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Aslan görmek; sultan, cesur bir adam, kuvvetli ve inatçı bir düşmanla yorumlanır.
Aslan sütü, büyük bir zat sayesinde mal ve şeref kazanmaya, murada ve düşmana karşı galibiyete işarettir. Aslan yavrusuna süt içiren, hükumetten hayır ve menfaat görür.