Rüyada Asılmak görmek

Rüyada Asılmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Rüyada asılmak ilim ehli için yöneticiliğe, Halk tabakasından birinin asılması gadre uğrama ya da gizli işlerin açığa çıkmasına, Bekar için evlenmeye, Bir meydanda asılmak, orada yönetici olmaya, Ölünün asılması ahirete faydası olmayacak dünyalığa delaleet eder.


Molla Cami: Rüyada asılmak, kişinin yüceliği ve nail olacağı memuriyettir. Rüyada ölü bulunduğu halde yine idam edildiğim gören kimse, dini bozulmakla beraber dünyada şeref ve yüceliğe erişir. Hayatta olduğu halde asıldığını gören kimse, dini bozulmadan yücelik, şeref ve güce kavuşur. Deniz yolculuğunda bulunan bir kimse, rüyada asıldığını görse, onun hakkında hayra işaret eder. Asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına; zenginler hakkında ise, fenalığa ve işlerinin bozulmasına işaret eder.Evinde oturmak, isteyen ve bir tarata gitmekten korkan kimse hakkında asılmak da, o kimsenin evinden ve memleketinden çıkmasına işaret eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında asıldığını görmesi; o kimsenin yüceleceğine ve memuriyete tayin edileceğine işaret eder. Yine bir kimsenin rüyasında ölü bulunmasına rağmen idam edildiğini görmesi; din yönünden bozulmakla birlikte dünyada şeref ve yüceliğe, hayatta olduğu halde idam edildiğini görmesi; dini bozulmadan yüceliğe, şerefe ve güce kavuşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında deniz yolculuğu yaparken asıldığını görmesi; o kimsenin bu rüyası hayra alâmettir. Genel ifade ile idam edilmek; fakir kimseler için hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına, zenginler için fenalığa ve işlerinin bozulmasına yorumlanır. Az önce ifade ettiğim gibi rüyasında asıldığını ve bir başkasının asıldığını görmesi; şeref ve ündür. İmam-ı Şâfı Hz.'leri tutuklanmıştı. Hapishanede iken rüyasında Hz. Ali (r.a.) ile birlikte idam edildiklerini görmüş ve bu rüyasını bazı rüya tabircilerine anlatmıştı. Onlar: "Bu rüyayı gören kimsenin adı bu dünyada her yerde anılacak, nâmı yer ile gök arasını dolduracak" cevabını vermişlerdi. Yapılan bu yorum daha sonra aynen çıkmıştır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında asıldığını görmesi; devlet başkanından veya vekilinden büyük nimete ve şana ulaşır. Eğer rüyasında devlet başkanının emri ile asıldığını görürse; ondan büyük bir iyilik görür. Bir topluluk tarafından idam edildiğini gören kimse o topluluğa reis olur ve onlara emreder. Yaşlı bir kimsenin rüyasında kendisini astığını ve halkında onu seyrettiğini görmesi; o kimsenin bulunduğu mıntıkanın büyük bir kişisi haline geleceğine işaret eder. Kişinin rüyasında kendisini astığını ve akrabalarının da seyrettiklerini görmesi; onlar tarafından sevilip sayılacağına ve sözünün dinleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında asıldığını ve ipin kopmasıyla yere düştüğünü görmesi; eğer memur ise işine son verileceğine, zengin ise fakirleşeceğine, fakir ise saygınlığını kaybedeceğine ve tüccar ise zarara uğrayacağına işaret eder. Rüyada bekâr kimseler hakkında idam edilmek; evlenmeye, köleler hakkında ise hürriyete kavuşmaya delalet eder.


Nablusi: Rüyada asılmak, yücelik ve nail olacağı valiliktir. Bundan dolayı valiliğe ehil bir kimse rüyada asıldığını görse, vali olur. Asılarak öldüğünü gören kimse, valiliği esnasında dinî inançları zayıflar. Asıldığında ölmeyip sağ kalsa, bir vilayete dindar ve adaletli bir vali olur.
Halk tabakasından birisi asıldığını görse, perişan olur ve kahra uğrar.
Deniz yolculuğunda bulunan bir kimse, rüyada asıldığını görse, onun hakkında hayra delalet eder. Rüyada idam edilmiş birisinin etinden yediğini gören kimse, ileri gelen birtakım şahıslardan hayır görür. Yüksek mevki sahipleri için idam edilmek hayra ve yüceliğe delalet eder.
Rüyada ölü bulunduğu halde yine idam edildiğini gören kimse, dini bozulmakla beraber dünyada şeref ve yüceliğe erişir. Hayatta olduğu halde asıldığını gören kimse, dini bozulmadan yücelik, şeref ve saltanata kavuşur.
Rüyada idam edildiğini, ancak ne zaman asıldığını bilmediğini görse ve o kimsenin de elinden çıkmış ve kaybolmuş bir malı varsa, o mal yine kendisine gelir ve ihtiyaçları görülür.
İdam edilerek öldürülen kimse, nail olacağı izzet ve yücelikte tekzip edilir.
İdam edilmiş bir kimsenin etini yediğini, ondan kan çıktığını ve yediği yerin belli olmadığını gören kimse, sultanın adamlarından birinin gıybetini yaparak günahkar olur. Kan çıktığından dolayı da, gıybet olunan adam sevap kazanır.
Bazı tabirciler, rüyada idam edilmiş birisinin etini yediğini gören kimse, posta arabasına biner. Rüyada posta arabasına bindiğini gören kimse de, ölür, dediler.
Rüyada şehrin kale ve duvarına asıldığını ve halkın da kendisine baktıklarını gören kimse, yücelik ve saltanata erişerek halkın ileri gelen zenginleri onun eli altında olurlar. Eğer ondan kan akarsa, tebaası ondan faydalanırlar.
Bir kimse bir şehirde idam edildiğini görse, idam edildiği şehrin şerefi nispetince o kimsenin erişeceği reisliğe delalet eder.
Asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına; zenginler hakkında ise, fenalığa ve işlerinin bozulmasına delalet eder.
Evli olmayan kimse hakkında idam edilmek, evleneceğine; köle hakkında da, onların azad olmasına delalet eder.
Evinde oturmak isteyen ve bir tarafa gitmekten korkan kimse hakkında asılmak da, o kimsenin evinden ve memleketinden çıkmasına delalet eder. Baş aşağı asılmak, kahretmeye, galip gelmeye ve yolculuktan dönmeye delalet eder.
Zenginler için idam, fakirliktir. Çünkü asılacak şahıs, elbiseleri çıkarılarak idam edilir. Fakirler için asılmak, zenginliktir. Deniz yolculuğu yapanlar için de, yaptıkları yolculukta maksatlarına kavuşacaklarına ve sıkıntılardan kurtulacaklarına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada asılmak, şeref ve şöhret habercisidir. Çünkü, Katade (R.A.) asıldığını görerek korkmuş fakat, rüyanın ardından makam ve itibara kavuşmuştur. Bu rüya isim verilmeden İbn-i Şirin'e anlatılınca yukarıdaki gibi tabir etmiştir. İmam-ı Şafi (R.A.) hapishanedeyken İmam-ı Ali Keremallahü Veche ile beraber bir su arkının üzerinde asıldıklarını görmüştü. Tabirciler bu rüyayı çok büyük bir şan ve şöhretle yorumlamışlardı. Rüya aynen vaki olmuştur.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Rüyasında diri iken asıldığını gören, mevki ve şeref sahibi olur. Öldükten sonra asıldığını görenin, dini bozulmakla beraber dünyada izzete erer. Katl edilerek asılan, sahte bir itibar elde eder. Ne vakit asıldığını bilmediği halde kendini idam edilmiş gören, elinden çıkmış malını tekrar kazanır.
Kirmani diyor ki: Asıldığını gören, sultan veya yardımcıları sayesinde büyük ni'met, şeref ve makam sahibi olur. Asılan şahsın etinden yiyen, haram yer. Bir rivayete göre büyük bir zattan hayır görür. Yahut gıybet eder. Asılması için padişahın emir verdiğini gören, onun vasıtasıyla yükselir. Ancak, dininde noksan hasıl olur. Bir cemaatin kendisini astıklarını gören, onlara reis olur. Bir ihtiyarın kendisini halkın önünde astığını gören, ahalinin başına geçer.
Kendi nefsini ailesinin ve akrabalarının önünde asan onlara amir olur. Bu esnada akrabaları ona sırt çevirirse, rüya sahibinin emrine itaat etmezler.
Asıldığı sırada ipin koptuğunu ve düştüğünü gören, memursa, azl olunur. Zenginse, fakir düşer. Hulasa bu rüya iyi değildir.
Bazıları demişlerdir ki: Rütbe sahibi olmayan zengin için bu rüya fakirliğe, fukara için servete delalettir. Asıldığını gören tüccar, muradına erer. Asılmak; yolcu için iyidir. Asılanın etinden yemek hayırsızdır.