Rüyada Allah (c.c.) görmek

Rüyada Allah (c.c.) görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Allahü Teala'yı keyfiyetsiz, benzersiz olarak görmek her yönüyle hayırdır. Kişinin O'nun huzurunda ayakta olduğunu görmesi rahmet ve esenliğe, O'nun kişiye perde arkasından hitap etmesi dinde kuvvete, devamlı mal ve hizmete, izzet ve şerefe, O'nun keyfiiyetsiz olarak kuluna söylediği her şey ayniyle vaki olur. Allahü Teala'yı şeriat ölçüleri dışında bir şeye benzer ya da ihtiyaç duyar halde görmek batıl ve iyi olmayan bir rüyadır.


Diyanet: Allah Teâlâ'yı rüyada görmek farklı şekillerde yorumlanır. Önce şunu bilmek gerekir ki: Kur'an-ı Kerîm'de: "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur." (Şûra Sûresi, âyet; 11) buyrulmaktadır. Allah (c.c.)'ı azamet ve celâliyle keyfiyetsiz ve hiçbir şeye benzetmeden rüyasında gören kimsenin bu rüyası hayra işaret eder. Böyle bir rüya sahibinin dünyada müjdelenmesi âhireti için de dinîn selâmeti ile yorumlanır. Böyle bir rüyanın aksi; rüya sahibinin kötü âkibetine işaet eder. Özellikle rüyasında Allah'ı gördüğü halde, Allah o kimse ile konuşmazsa; böyle bir rüya gören kimsenin eğer hasta ise kuvvetli bir ihtimalle öleceğine işaret olunur. Sapık bir kimsenin böyle bir rüya görmesi; o kimsenin hidayete ermesi ile yorumlanır. Çünkü o kimse Allah'ı görmüştür. Zulme uğramış bir kimsenin bu rüyayı görmesi; düşmanlarına karşı muzaffer olacağına yorumlanır Bir kimsenin rüyasında Allah'ın sözünü duyduğunu görmesi; bid'at ile tabir edilir. Kişinin rüyasında Allah'ı görmediği halde sözünü işittiğini görmesi; eğer duvar arkasından işitiyorsa; makam ve mevkisinin yükseleceğine işaret eder Bir kimsenin rüyasında Allah'ı vasıf ve tarif edebileceği bir şekilde görürse; o kimsenin bu rüyası karmakarışık bir rüyadır. Çünkü Allah bu konunun başında mealini verdiğimiz âyetten de anlaşılacağı gibi yarattığı şeylerden hiçbirisine benzemez. Bir kimsenin rüyasında Allah'ı bir mekânda ve herhangi bir şeye benzer şekilde görmesi; o kimsenin Allah hakkında yalan söyleyen ve Allah'a yakışmayacak bir şeyi O'na nisbet eden kimse olduğu şeklinde tabir edilir. Rüyanızda Allah'ın sizinle konuştuğunu ve konuşma esnasında bakmaya takat getiremediğinizi görmeniz; Allah'ın size merhamet edeceğine ve nimetlerinden bolca vereceğine yorumlanır. Rüyasında Allah'a baktığını gören kimsenin; âhirette Allah'ı göreceğine bu rüya delalet eder. Allah'ın misafiri olduğunu veya katında namaz kıldığını gören kimse; Allah'ın rahmeti ile kurtuluşa ereceğine, eğer arzu ediyorsa şehidlik mertebesine yükselmeye, dünya ve âhirette her istediği şeye kavuşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın kendisine dünya eşyalarından bir şey verdiğini görmesi; o kişiye belâ ve hastalığın geleceğine yorumlanır. Belâ veya hastalık geldiğinde buna sabrederse sevaba nail olur. Bir kimse rüyasında Allah'ın kendisini affedeceğini ve cennetine koyacağını vâdettiğini görse; o kimsenin Allah'ın kontrolü altında bulunduğuna ve ondan korkması gerektiğine delalet eder. Bir kimse rüyasında Allah'ı görüp de O'na bakmaya takat getiremediğini görse, yahut da sadece O'nun arşını veya kürsîsini görse; kendisine bir hayrın gelmesine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Allah'tan kaçtığını ve Allah'ın da kendisini istediğini görmesi; eğer bu kimse ibâdetlerini hakkıyla yapıyorsa bunlardan vazgeçip sapacağına, eğer ana-babası varsa onlara âsî olacağına ve kendisi köle ise efendisinden kaçacağına işarettir. Rüyasında Allah ile kendi arasında bir perde olduğunu gören kimse; büyük günahları işleyerek günahkâr olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın kendisini okşadığını ve başını sıvazladığını görmesi; Allah'ın o kimseye keramet nasip edeceğine ve kendisine yaklaştıracağına, ancak hayatı boyunca da başından dert ve belâların eksik olmayacağına yorumlanır. Yine bir kimsenin rüyasında Allah'ı kardeş, ana-baba ve yakınlarından birisinin suretinde görmesi; Allah'ın o kimseye ikram ve ihsanda bulunacağına işaret eder. Ancak Allah, o kimsenin sevabını çoğaltmak için onun vücuduna bir belâ isa­bet ettirir. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın bir mekâna veya bir beldeye indiğini görse; Allah'ın o mekâna veya beldeye adaletinin hâkim olacağına işaret eder. Allah'ın izniyle o yerde çok hayır ve ucuzluk olur Kişinin rüyasında Allah'ın bir mekâna veya beldeye celâl ile doğduğunu görmesi; o yer halkının helak olacağına, veba, belâ, musibet ve benzeri şeylerin o yerlere isabet edeceğine yorumlanır. Allah'ı kederli, üzüntülü, mahkûm ve mahsur bir kimsenin yanında görmek; sıkıntılardan kurtulmaya ve neticede sevinmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'a (haşa) küfrettiğini görmesi; o kimsenin Allah'ın verdiği rızka razı olmayıp küfrân-ı nimette bulunacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın huzurunda durup ona baktığını görse; eğer bu kişi sâlih bir kimse ise bu rüya onun hakkında hayır ve rahmete, eğer sâlih bir kimse değil ise, bu halinden kaçınması gerektiğine işaret eder. Rüyasında Allah'a yalvardığını gören kimsenin bu rüyası; o kimsenin Allah'a yaklaştığına ve insanlar tarafından sevilen bir kimse olduğuna delalet eder. Rüyasında kendisini Allah'ın kabul ettiğini gören kimse; eğer iyi düşünce sahibi, sâlih birisi ise Allah onun ibâdetlerini, okuduğu Kur'an'ı ve duasını kabul eder. Eğer iyi niyetli sâlih birisi değilse; bidat sahibi biri olduğuna bu rüya işaret eder. Rüyasında Allah'ın kendisini çağırdığını ve bu çağrıya icabet ettiğini gören kimse; Allah'ın izniyle hacc görevini yerine getirir. Rüyada Allah'ın özel bir mekâna tecellî ettiğini görmek; o yer harâb ise imârına, mamur ise harabına, halkı zâlim ise Allah'ın onlardan intikam alacağına, mazlum iseler o yerde Allah'ın adaletinin tecelli edeceğine işaret eder. Bir kimse rüyasında "Euzü" çekmek suretiyle şeytandan Allah'a sığındığını görse; faydalı bir ilme sahip olacağına ve hidayete ereceğine yorumlanır. Ayrıca bu kişi düşmanlarının şerrinden emin, helâl kazanç ile de zengin olur. Yine böyle bir rüya gören kimse; hasta ise şifa bulur. Allah'a sığınmak genel olarak; arkadaştan emin olmaya, pislikten temizlenmeye, dinden döndükten sonra tekrar İslâm ile müşerref olmaya delalet eder. Bir kimse rüyasında Allah'ın rızasına uygun hareket ettiğini görse; böyle bir rüyanın görülmesi; iyi arkadaşların sevilmesine ve kötüleri­nin terk edilmesine yorumlanır.


Nablusi: O'nun (C.C.) (Benzeri olmak şöyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur. O, hakkiyle işiten, kemâliyle görendir (*). Allah'ı rüyada görmek, muhtelif cihetlerle tabir edilir. O'nu (C.C.) azamet ve celâliyle keyfiyetsiz, benzeri ve misilsiz olarak gören kimsenin rüyası, hayra delâlet eder. Bu rüya, sahibinin dünyada müjdelenmesi, ahireti için de dinin selâmetidir. Bunun hilâfına görülen rüya, sahibinin kötü âkibetine delâlet eder; hassaten Allah Teâ-lâ onunla konuşmazsa, rüyayı gören hasta ise ölür. Çünkü O (C.C.) Hak'tır, ölüm de haktır. Ehl-i dalâletten birinin bu rüyayı görmesi, hidâyete ereceği ile tabir edilir. Çünkü, o kimse Hak'kı görmüştür. Mazlum olan birisinin bu rüyayı görmesi, düşmanlarına galip gelmesidir.
Teşbihsiz Allah (C.C.)'ın kelâmını duyduğunu gören kimsenin rüyası bid'at ile tabir edilir. Bazan, Allah'ın kelâmını işitmek, korktuğu şeylerden emin olma ve arzusuna kavuşmakla tabir edilir. Allah'ı gör-meksizin kelâmını duymak; hususiyle Allah tarafından ona vahy e-diliyor ve bu vahy de duvar arkasından oluyorsa makamının yüksekliğine delâlet eder. Bazan bu rüya bid'at ve sapıklığa, bazan da makamının yüksekliğine delâlet eder, hususan o kimseye rüyasmda bir elçi gelirse, bazı tabirciler. «Allah'ı vasfedebileceği ve tarif edebileceği bir suretle görenin rüyası karmakarışık ve yalancı bir rüyadır.
Çünkü Allah Taâla mahlûkatından hiç birine benzemez ve (onlara benzemediği için de mahlûkatı ile kendi arasında) ayrim yapılmaz» demişlerdir.
Bazı tabirciler ise, bir kimse Allah'ı (C.C.) bir mekânda, herhangi bir surete benzer bir şekilde görse, o kmıse Allah Taâlâ hakkında yalan söyleyen veya Allah'a lâyık olmayacak bir şeyi O'na nisbet eden kimsedir, demişlerdir.
Bir kimse görse ki, Allah ile konuşuyor ve O'na bakmaya takat getiriyor, Allah Taâlâ o kimseye merhamet eder ve nimetlerini ona bolca verir. Allah Taâlâ'ya baktığını gören kimse âhirette Allah'ı görür. Allah Taâlâ'ya misafir olduğunu veya nezd-i baride namaz kıldığını görse, Allah'ın rahmeti ile kurtuluşa erer; eğer istiyorsa şaha^ dete, dünya ve âhiret işlerinde arzu ettiği şeye nail olur. Allah'ın kendisine dünya metaından bir şey verdiğini görse, o kimseye belâ ve hastalık erişir. (Buna sabrederse) ecri büyük, sevabı ve zikri kat kat olur.
Allah'ın kendisini mağfiret edeceğini ve cennete sokacağını ve bu gibi şeyleri vaad ettiğini görmesi, o kimsenin Allah'ın murakabesi altmda bulunduğuna ve ondan korkacağına delâlet eder. Allah Taâlâ yı görüp de O'na bakmaya takat getiremediğini görmesi, yahut sadece arş ve kürsi'sini görmesi, nefsi için bir hayrm geleceğine delâlettir. Fakat O'nu (C.C.
) görüp konuşması, bakmaya da takat getirmesi, yahut de O'nu arş ve kürsüsü ile beraber görmesi hayra ve ziyade ilme kavuşacağına alâmettir.
Allah Taâlâdan kaçtığını ve Allah'ın da kendisini taleb ettiğini görmesi; eğer abid ise ibadet ve taatından tahavvül edeceğine (sapacağına), ana ve babası varsa onlara isyan edeceğine ve köle ise efendisinden kaçacağına işarettir.
Allah ile arasında bir perde olduğunu gören kimse büyük günahları işleyerek günahkâr olur. Bir kimse Cenab-ı Hakkı celalli ve kendisine gazab eder halde, yahut Allah'ın nurunu yüklenmekten âciz olduğunu görse, yahut korksa veya O'nu gördüğünde titrese, ya da Allah'tan kendisini azad etmesini, tevbesini kabul ve mağfiretini istese, bu rüyası küçük ve büyük günaha, bid'at ve korkulara delâlet eder.
Allah'ın kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin rüyası, kendisi i-çin günahlardan kaçındırmaktır. Allah ile konuştuğunu gören kimse çok Kur'an okur. Allah ile konuştuğunu ve kelâmını anladığını gören, sultan ve hakim tarafından bir söz işitir. Eğer sözünü anlamaz-sa, sultan ve hakimin sözünü de o nisbette anlamaz.
Başını Allah Taâlâ'nın meshettiğini ve okşadığını gören kimseye Allah keramet nasib eder ve kendisine yaklaştırır. Ancak, ölünceye kadar başından belâ eksik olmaz.
Allah'ı, ana-baba, kardeş ve yakınlardan veya sevdiği birisinin suretinde görse, Cenab-ı Hak o kimseye ihsan ve ikramda bulunur, fakat o kimsenin, bedenine bir belâ isabet eder de bu belâ sebebiyle ecrini Allah büyük eder.
Allah'ın bir mevziye veya bir eve tulu' ettiğini yahut bir yere, bir beldeye ve mekâna indiğini görse; o yere ve o mekâna Allah'ın adaleti hâkim olur, Allah'ın izniyle hayır ve ucuzluk çok olur. Eğer bir mekâna celâl ile doğarsa bu, o mekân ve o mevki ve oranın ehli için bir helaktir. Veba, belâ, musibet ve bu gibi şeyler o mekâna isabet eder. Allah Taâlâ'yı gamlı, kederli, hapis ve mahsur kalmış birinin nezdin-de (yanında) olduğunu görmek, feraha kavuşmak ve bu sıkıntıların izalesi ile tabir edilir.
Allah'a küfrettiğini gören kimse, Allah'ın verdiği rızka razı olmayarak küfran-ı nimette bulunur. Bir kimse görse ki, güya Allah'ın huzurunda durup O'na bakıyor; Eğer rüyayı gören muttaki kimselerden ise bu rüya onun için hayırlı ve rahmettir. Eğer salih kimse değilse, bu halinden kaçınması lâzımdır. Allah Taâlâ'ya münacatta bulunduğunu gören kimse Allah'a yakınlaşır ve insanlar tarafından da sevilir. Yine Allah'ın huzurunda secde ettiğini görenin tabiri de aynıdır.
Zat-ı Kibriya'yı perde arkasından gördüğünü görse, dinini güzel yapar ve elinde emânet varsa onu öder ve sultanı kuvvetli olur. Eğer perdesiz görse, o kimse dininde hata sahibi bir kişidir.
Cenab-ı Hakkın kendisine elbise giydirdiğmi gören kimseye yaşadığı müddetçe ü-züntü, keder ve hastalık erişir. Bu durum da büyük sevabı gerektirir. Allah'ın, bir kimseyi kendi ismi veya başka bir isimle isimlendirdiğini gören kimsenin sözü âli olur ve düşmanlarına galip gelir.
Allah'ın, kendisine gazab ettiğini gören kimsenin rüyası, ana ve babasının gazab edeceği ile tabir olunur. Ana ve babasının kendisine kızdığını gören kimseye Allah gazab eder. Bir kimse görse ki, Allah ona gazab ediyor, o da yüksek bir yerden düşüyor, duvar üzerine, semaya veya dağ üzerine düştüğünü görse, Allah'ın o kimseye gazab e-deceği ile tabir edilir.
Bir kimse rüyasında bir tasvir veya bir suret görse, o'na denilse ki, «bu suret ve tasvir senin ilâhındır». Yahut bu suretin kendisinin ilâhı olduğunu zannederek O'na ibadet ve secde etse, rüya o kimsenin hak zannettiği bir batıl üzerinde devam etmesi ile tabir olunur.
Allah'ı bir mekânda namaz kılar görse o mekâna ve namaz kılman mevzlye rahmet ve mağfiret gelir.
Kendisini Allah Taâlâ!nın kabul ettiğini gören kimse eğer iyi niyet sahibi ve hayırlı bir kişi ise Allah onun taatını, Kur'an ve duasını kabul eder. Eğer iyi ve hayırlı bir kimse değilse bid'at sahibi birisidir. Allah Taâlâ'mn kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini gören kimse Allah'ın izniyle Hacca gider.
Allah'ın hususi bir mekâna tecelli ettiğini görmek, o yer harab ise imarına, imar edilmiş halde ise harabına, orada yaşayanlar zalim kimseler ise Allah'ın onlardan intikam almasına, eğer mazlum iseler o yerde adaletin ineceğine delâlet eder. Bazan da Allah Taâlâ'yı mekân-ı mahsusta görme rüyası, büyük bir mülk ve o mülkte emirlik yapacak cebbar ve müstebid bir valiye, yahut faydalı bir âlime veya ilâç yapmadan haberi olan bir hekime delâlet eder.
Allah'tan korktuğunu gören kimsenin rüyası, itmi'nan ve sükûna, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişliğine delâlet eder. Allah Taâlâ'ya gittiğini gören kimse, doğru yola devamla hidâyette dâim olur. Allah'ın kendisini tehdld ettiğini ve korktuğunu gören kimse, günah işler.


Seyyid Süleyman: Hadis-i Şerifte bildirildiği üzere Cenab-ı Hakk'ı cisimsiz olarak görmek; maksada nail olmaya, kıyamet gününde Allah (C.C.)'ı görmek lutfuna erişmeye delalet eder.
Huzur-u ilahide ayakta durduğunu ve Cenab-ı Perverdigar'ın kendisine baktığını gören, işlerinde selamet bulur. Rahmet-i İlahide olur.
Allah-ü Teala Hazretlerinin bir perdenin arkasından kendisine konuştuğunu gören, izzete kavuşur. Mal ve ni'meti artar. Dini kuvvetlenir. Emniyet içinde olur. Perde olmaksızın konuşulduğunu gören, dini bir meseleden dolayı azarlanır.
Allah (C.C.) Hazretleri'nin kendisini yakınına aldığını, izzet ve ikramda bulunduğunu gören, ahirette Rahmet-i İlahiyeye mazhar olur. Fakat, dünyada imtihan edilir. Bir musibete uğrar.
Cenab-ı Hakk'ın kendisine vaaz ettiğini gören, O'nun rızasını kazanacağı bir iş yapar.
Hazret-i Halik'in kendisine hayırlı bir müjde buyurduğunu gören, hayırsever olur. Dünya ve ahirette muteber kılınır.
Huzur-ı İlahide ayakta durup, başını önüne eğen, bir zalimden zarar görür.
Rüyasında Allah-ü Teala Hazretlerinin kendisine bir şey verdiğini gören, bir belaya uğrar. Fakat, ahirette aziz olur.
Cenab-ı Hakk'ın bir yere indiğini görmek; rızk ve ni'met bolluğuna, orada yaşayanların düşmana galip geleceklerine işarettir.
Allah (C.C.)'ın kendisine "Bana gel." buyurduğunu görenin, eceli yakındır.

Hazret-i Mevla'nın bir bölge halkına gazap eylemesi, oradakilere idareciler tarafından zulum edileceğine, ulemanın fesada düşeceklerine, rüya sahibinin günahkarlığına, azap göreceğine, ahalinin fitne ve bela içinde kalacağına delalet eder.
Rabb-ül Alemin'i tanınan bir adamın suretinde görmek; o şahsın büyük makam sahibi olup, kudret kazanacağına işarettir.
Cenab-ı Hakk'ı bir kabristanda görmek; orada yatan mevtalara rahmet ineceğine delalettir.
Allah (C.C.)'ın bir insan şeklinde olduğunu ve ona secde ettiğini gören, dinde hata yapar.
Cenab-ı Bari'nin bir yatakta yattığını gören; şirke düşmüş, günahkar insanlarla arkadaşlık eder. Asi olur.
Cenab-ı Perverdgar'ın kendisini kucaklayıp öptüğünü gören; emellerinin hepsine nail olur.
Allah-ü Teala Hazretlerinin kendisine dünyaya ait bir şey verdiğini gören, hastalanır.
Cenab-ı Hakk'ın müjde verdiğini, vaadde bulunduğunu gören, hem affa, hem de müjdelenen şeye nail olur.
Allah-ü Teala tarafından çağırıldığı halde gitmeyen kimse, ilahi emirlere muhalefet eder.
Rabb-ül Alemin'i şeriate uygun suretde görmek; hayra ve selamete delalet eder. O'na layık olmayan bir suretde görmek ise, belaya işarettir.